Нашата дейност  

Европейският комитет на регионите (КР) се произнася на няколко етапа от процеса на изготвяне на законодателството на ЕС. Коми​сиите на КР изготвят становища по законодателни предложения на ЕС и членовете се събират на пленарна сесия, за да гласуват и приемат тези становища.

Освен това КР работи в т​​ясно сътрудничество с националните, регионалните и местните органи, като позволява да се чуе техният глас и насърчава политическия дебат не само в Брюксел, но и в регионите и градовете на ЕС, извън Европа и онлайн.

Съдържание

​​​​​​​​​​​​​​​Декларация за мисията

Нашата политическа дейност се основава на убеждението, че сътрудничеството между европейското, националното, регионалното и местното равнище е необходимо условие за изграждането на един все по-тесен и солидарен Съюз между народите на Европа, както и за посрещането на предизвикателствата на глобализацията.


Насърчаване на диалога и трансграничното сътрудничество

КР организира консултации, за да чуе мнението на местните и регионалните органи, експерти и други заинтересовани страни, така че то да залегне в становищата, предложени от нашите членове на КР за приемане на равнището на ЕС.

Междурегионалните групи са групи от членове, изразяващи конкретни интереси, които се събират, за да обсъждат въпроси на местно/регионално равнище или понякога от различните държави.

Освен това КР координира някои мрежи, които дават възможност на регионите и градовете да обменят най-добри практики, както на европейско равнище, така и извън него. В рамките на Източното партньорство (CORLEAP) и Евро-средиземноморската асамблея (ARLEM), например, КР полага усилия в областта на политиката на съседство на ЕС.

Задълбоченото трансгранично сътрудничество включва:

Дейности за наблюдение, оценка и научни изследвания

Накрая, но не на последно място, КР

  • гарантира участието на всички равнища на управление, както и правилното прилагане на законодателството на ЕС на местно и регионално равнище

  • оценява потенциалното въздействие на законодателните предложения на ЕС по места

  • насърчава децентрализацията и засилено партньорство за ефективно разработване на политики в ЕС

  • допълва своето стратегическо планиране, като се опитва да предвижда бъдещите предизвикателства и възможности, което на свой ред може да допринесе за текущия процес на вземане на решения​


Споделяне:
 
Back to top