Политическите приоритети 2020—2025  

Местните и регионалните власти, които в ЕС са представени от Европейския комитет на регионите, винаги са били гръбнакът на европейската демокрация. Пандемията от COVID-19 показа, че местните и регионалните лидери са движещата сила в своите общности, която реагира по време на извънредната ситуация, а сега е начело на възстановяването на ЕС. Ето защо основната задача на Комитета ще бъде да доближи Европа до хората чрез селата, градовете и регионите, като изпълнява три основни приоритета.

Всички решения трябва да се вземат възможно най-близо до гражданите в съответствие с принципа на субсидиарност. Това включва представяне и засилване на ролята на местните и регионалните власти в ЕС.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност за подобряване на начина, по който ЕС работи, споделя и развива успешните практики на гражданско участие, за които нашите членове работят в своите избирателни райони, реформирайки по този начин процеса на вземане на решения в ЕС. Ще продължим да работим, за да гарантираме, че новото законодателство на ЕС ще намали административната тежест и разходите за прилагане за нашите региони.

Всички европейски решения следва да се вземат с оглед на нашия ангажимент за справяне с големите обществени промени, пред които са изправени селата, градовете и регионите. Сред тях са глобалните пандемии, зеленият и цифровият преход, демографските предизвикателства и миграционните потоци. Ако излезем от тези промени обединени и по-силни, ще означава, че сме способни да претендираме за поемане на отговорност за нашето бъдеще и за изграждане на устойчиви местни общности.

Ще насърчаваме сближаването като основна ценност във всички политики и програми на ЕС.

Насърчаването на сближаването в Европа се нуждае от амбициозен дългосрочен бюджет на ЕС, който да предлага достатъчно структурни и кохезионни фондове и инвестиции в селското стопанство за всички региони и градове.

Но сближаването означава нещо повече от пари: то е ценност, която ръководи устойчивото икономическо развитие, създава възможности за дългосрочна заетост за всички и осигурява съобразени с местните условия политики, които отговарят на потребностите на гражданите.

Приоритет 1

Доближаване на Европа до хората: демокрацията и бъдещето на ЕС

Преосмисляне на начина, по който функционира днес демокрацията , и на начина, по който трябва да бъде модернизирана в бъдеще, за да може Европейският съюз да отговори по-ефективно на нуждите на хората

Основният ни приоритет е да доближим Европа до нейните граждани и да укрепим европейската демокрация на всички равнища на управление. Целта е да се подобри начинът, по който работи ЕС, като се гарантира, че неговите политики и програми отговарят на реалните нужди на гражданите.

Приоритет 2

Управление на основните обществени промени: изграждане на силни регионални и местни общности

Отговор на големите съвременни трансформации пред регионите и градовете чрез съгласуван, интегриран и местен европейски подход

Глобалните пандемии, климатичните, цифровите и демографските преходи, както и потокът на миграцията, оказват дълбоко въздействие върху всеки европейски регион, град и село. Водени от целите на ООН за устойчиво развитие, ще посочим решения, които да гарантират, че ЕС подкрепя в достатъчна степен местните и регионалните власти при справянето с бъдещи извънредни ситуации и обществени трансформации, които се случват в техните общности.

Приоритет 3

Сближаването — наша основна ценност: ориентирани към местните условия политики на ЕС

Поставяне на ЕС в услуга на неговите граждани и техните населени места

Сближаването не е само въпрос на пари, то е основна ценност в ЕС

Третият ни приоритет ще бъде да гарантираме, че икономическото, социалното и териториалното сближаване се насърчават и отчитат във всички политики на ЕС, които засягат хората и техните населени места (политики, ориентирани към местните условия). Така ще се покаже добавената стойност на сближаването не само като политика, но и като основна ценност, която трябва да бъде централна част на всички политики на ЕС.

Share:
Свързана информация
Резолюция — Приоритети на КР за периода 2020—2025 г.