Политическите приоритети 2020—2025  

hands

Местните и регионалните власти, които в ЕС са представени от Европейския комитет на регионите, винаги са били гръбнакът на европейската демокрация. Пандемията от COVID-19 показа, че местните и регионалните лидери са движещата сила в своите общности, която реагира по време на извънредната ситуация, а сега е начело на възстановяването на ЕС. Ето защо основната задача на Комитета ще бъде да доближи Европа до хората чрез селата, градовете и регионите, като изпълнява три основни приоритета.

Съдържание

Поли​тическите приоритети

Всички решения трябва да се вземат възможно най-близо до гражданите в съответствие с принципа на субсидиарност. Това включва представяне и засилване на ролята на местните и регионалните власти в ЕС.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност за подобряване на начина, по който ЕС работи, споделя и развива успешните практики на гражданско участие, за които нашите членове работят в своите избирателни райони, реформирайки по този начин процеса на вземане на решения в ЕС. Ще продължим да работим, за да гарантираме, че новото законодателство на ЕС ще намали административната тежест и разходите за прилагане за нашите региони.

Всички европейски решения следва да се вземат с оглед на нашия ангажимент за справяне с големите обществени промени, пред които са изправени селата, градовете и регионите. Сред тях са глобалните пандемии, зеленият и цифровият преход, демографските предизвикателства и миграционните потоци. Ако излезем от тези промени обединени и по-силни, ще означава, че сме способни да претендираме за поемане на отговорност за нашето бъдеще и за изграждане на устойчиви местни общности.

Ще насърчаваме сближаването като основна ценност във всички политики и програми на ЕС.

Насърчаването на сближаването в Европа се нуждае от амбициозен дългосрочен бюджет на ЕС, който да предлага достатъчно структурни и кохезионни фондове и инвестиции в селското стопанство за всички региони и градове.

Но сближаването означава нещо повече от пари: то е ценност, която ръководи устойчивото икономическо развитие, създава възможности за дългосрочна заетост за всички и осигурява съобразени с местните условия политики, които отговарят на потребностите на гражданите.

Приоритет 1

Доближаване на Европа до хората: демокрацията и бъдещето на ЕС

Преосмисляне на начина, по който функционира днес демокрацията , и на начина, по който трябва да бъде модернизирана в бъдеще, за да може Европейският съюз да отговори по-ефективно на нуждите на хората

Основният ни приоритет е да доближим Европа до нейните граждани и да укрепим европейската демокрация на всички равнища на управление. Целта е да се подобри начинът, по който работи ЕС, като се гарантира, че неговите политики и програми отговарят на реалните нужди на гражданите.

Приоритет 2

Управление на основните обществени промени: изграждане на силни регионални и местни общности

Отговор на големите съвременни трансформации пред регионите и градовете чрез съгласуван, интегриран и местен европейски подход

Глобалните пандемии, климатичните, цифровите и демографските преходи, както и потокът на миграцията, оказват дълбоко въздействие върху всеки европейски регион, град и село. Водени от целите на ООН за устойчиво развитие, ще посочим решения, които да гарантират, че ЕС подкрепя в достатъчна степен местните и регионалните власти при справянето с бъдещи извънредни ситуации и обществени трансформации, които се случват в техните общности.

Приоритет 3

Сближаването — наша основна ценност: орие​нтирани към местните условия политики на ЕС

Поставяне на ЕС в услуга на неговите граждани и техните населени места

Сближаването не е само въпрос на пари, то е основна ценност в ЕС

Третият ни приоритет ще бъде да гарантираме, че икономическото, социалното и териториалното сближаване се насърчават и отчитат във всички политики на ЕС, които засягат хората и техните населени места (политики, ориентирани към местните условия). Така ще се покаже добавената стойност на сближаването не само като политика, но и като основна ценност, която трябва да бъде централна част на всички политики на ЕС.​


Документи

 • Доближаване на Европа до хората — Политическите приоритети на Европейския комитет на регионите за периода 2020—2025 г.

  налични езици (23)
  1. Čeština(16.25 MB-PDF)Изтегляне
   Přiblížit Evropu občanům – Politické priority Evropského výboru regionů na období 2020–2025
  2. dansk(16.25 MB-PDF)Изтегляне
   At bringe EU tættere på befolkningen – Det Europæiske Regionsudvalgs politiske prioriteter for 2020-2025
  3. Deutsch(16.25 MB-PDF)Изтегляне
   Europas Bürgernähe stärken: die politischen Prioritäten des Europäischen Ausschusses der Regionen 2020–2025
  4. ελληνικά(16.29 MB-PDF)Изтегляне
   Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες - Οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο 2020-2025
  5. español(16.25 MB-PDF)Изтегляне
   Acercar Europa a sus ciudadanos – Las prioridades políticas del Comité Europeo de las Regiones para 2020-2025
  6. eesti(16.24 MB-PDF)Изтегляне
   Tuua Euroopa inimestele lähemale – Euroopa Regioonide Komitee poliitilised prioriteedid 2020–2025
  7. suomi(16.24 MB-PDF)Изтегляне
   Unioni lähemmäs ihmisiä – Euroopan alueiden komitean poliittiset painopisteet vuosina 2020–2025
  8. français(16.25 MB-PDF)Изтегляне
   Rapprocher l’Europe de ses citoyens — Priorités politiques du Comité européen des régions pour 2020-2025
  9. Gaeilge(16.25 MB-PDF)Изтегляне
   An Eoraip a thabhairt níos cóngaraí dá saoránaigh: tosaíochtaí polaitiúla Choiste Eorpach na Réigiún do 2020-2025
  10. hrvatski(16.24 MB-PDF)Изтегляне
   Europa bliža građanima – Politički prioriteti Europskog odbora regija za razdoblje 2020. – 2025.
  11. magyar(16.25 MB-PDF)Изтегляне
   Emberközelibb Európa – A Régiók Európai Bizottsága politikai prioritásai a 2020–2025-ös időszakra
  12. italiano(16.24 MB-PDF)Изтегляне
   Avvicinare l'Europa ai cittadini - Le priorità politiche del Comitato europeo delle regioni per il periodo 2020-2025
  13. lietuvių(16.24 MB-PDF)Изтегляне
   Žmonėms artimesnė Europa. Europos regionų komiteto 2020–2025 m. politiniai prioritetai
  14. latviešu(16.25 MB-PDF)Изтегляне
   Tuvināt Eiropu cilvēkiem: Eiropas Reģionu komitejas politiskās prioritātes 2020.–2025. gadam
  15. Malti(16.25 MB-PDF)Изтегляне
   Inressqu lill-Ewropa eqreb taċ-ċittadini - Il-prijoritajiet politiċi tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni għall-2020-2025
  16. Nederlands(16.25 MB-PDF)Изтегляне
   Europa dichter bij de burger brengen – De beleidsprioriteiten van het Europees Comité van de Regio’s voor 2020-2025
  17. polski(16.25 MB-PDF)Изтегляне
   Europa bliżej obywateli – priorytety polityczne Europejskiego Komitetu Regionów na lata 2020–2025
  18. português(16.25 MB-PDF)Изтегляне
   Aproximar a Europa dos cidadãos – As prioridades políticas do Comité das Regiões Europeu para o quinquénio de 2020 a 2025
  19. română(16.25 MB-PDF)Изтегляне
   Apropierea Europei de cetățeni – Prioritățile politice ale Comitetului European al Regiunilor pentru perioada 2020-2025
  20. slovenčina(16.25 MB-PDF)Изтегляне
   Priblížiť Európu k občanom: politické priority Európskeho výboru regiónov na roky 2020 – 2025
  21. slovenščina(16.23 MB-PDF)Изтегляне
   Približati Evropo ljudem – politične prednostne naloge Evropskega odbora regij v obdobju 2020–2025
  22. svenska(16.24 MB-PDF)Изтегляне
   Föra EU närmare medborgarna – Europeiska regionkommitténs politiska prioriteringar 2020 2025
  23. English(9.06 MB-PDF)Изтегляне
   Bringing Europe closer to people
  Търсите текста на друг език, който не е в списъка?  Научете защо го няма.
Споделяне:
 
Back to top