Important legal notice 

Информацията на този сайт е обект на декларация за отказ от отговорност, бележка относно авторските права и защита на личните данни

Съдържание

Декларация за отказ от отговорност

Европейският комитет на регионите поддържа този уебсайт с оглед подобряване на достъпа на обществеността до информация относно неговите инициативи и политиките на Европейския съюз като цяло. Стремим се тази информация да бъде винаги актуална и точна. Ако установим наличието на грешки, ще се постараем да ги отстраним.

Европейският комитет на регионите обаче не носи никаква отговорност за информацията на този сайт.

Тази информация:

 • е единствено от общ характер и не се отнася до конкретните обстоятелства на лица или организации;
 • не е непременно изчерпателна, пълна, точна или актуализирана;
 • понякога препраща към външни уебсайтове, над които Комитетът няма контрол и за които той не носи отговорност;
 • не представлява професионална или юридическа консултация (ако Ви е нужен конкретен съвет, следва винаги да се обръщате към квалифициран специалист).

Трябва да имате предвид, че няма как да се гарантира, че документите, достъпни онлайн, напълно възпроизвеждат официално приетите текстове. За автентично се смята само законодателството на Европейския съюз, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.

Стремим се да сведем до минимум смущенията в работата, предизвикани от технически грешки. Възможно е все пак данни или информация, поместени на нашия уебсайт, да са създадени или структурирани във файлове или формати, съдържащи грешки, поради което не можем да гарантираме, че в обслужването ни няма да има временни прекъсвания или проблеми от подобен характер. Европейският комитет на регионите не носи отговорност за проблеми, възникнали в резултат на ползването на този сайт или свързани с него външни сайтове.

Настоящата декларация за отказ от отговорност няма за цел да ограничи отговорността на Европейския комитет на регионите при нарушаване на изисквания, определени в приложимото национално право, или да изключи отговорността му по отношение на действия, които не могат да бъдат изключени съгласно това право.

Бележка относно авторските права

© Европейски съюз, 1995-2019

Възпроизвеждането е разрешено, ако е посочен източникът, освен ако не е предвидено друго.

Когато се изисква предварително разрешение за възпроизвеждане или използване на текстова или мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и т.н.), това разрешение отменя посоченото по-горе общо разрешение и в него ясно се отбелязват всички ограничения за ползване.

Политика за модериране в социалните медии

Ние сме представени в социалните медии!
Европейският комитет на регионите предлага платформа с акцент върху регионите и градовете в ЕС и присъства в социалните медии, а именно във Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram и YouTube. Приветстваме всички политически възгледи, мисли и идеи и Ви насърчаваме да участвате в нашите онлайн дискусии. Моля, не се колебайте да оставяте коментари и да споделяте нашето съдържание.

Принципи
Молим Ви да спазвате основния принцип на добро поведение. Не приемаме обидни коментари или непристоен и неподходящ език. Молим Ви да проявявате уважение към останалите потребители и към основните принципи, които всички ние споделяме. Категорично заставаме срещу расизма, ксенофобията и дискриминацията въз основа на религия, етнически произход, пол или сексуална ориентация. Не приемаме призиви към насилие и език на омразата. Освен това правилата ни забраняват клеветническо и незаконосъобразно поведение или нарушения на авторското право. Подобни коментари ще бъдат премахнати, както ще бъдат блокирани и потребители, които многократно използват обиден език, и лица, които се представят за публични личности или използват фалшиви профили. Запазваме си правото да заличим като спам, нежеланата реклама и твърде дългите постове, които се повтарят прекалено често или са смущаващи за обществото. Насърчаваме Ви да публикувате коментари, които се придържат към темата, и да участвате в текущите дебати.

Управление
Отдел „Социални и цифрови медии, публикации“ на Европейския комитет на регионите отговаря за платформите на социалните медии, като във връзка със съдържанието им разчита и на подкрепата на колеги от други департаменти. Това, че следваме един или друг профил, не означава, че го подкрепяме или че одобряваме съдържанието, което споделя. Използваме определен брой съществуващи или нови хаштагове (#), за да участваме в групови разговори и значими дебати. Не можем обаче да носим отговорност за съдържанието, публикувано с хаштаговете, което не е било създадено от нас.
Ако установим наличието на грешки, ще се постараем да ги отстраним. Не носим отговорност за съдържанието или дейностите на трети страни или външни сайтове.
Целта ни е да отговорим възможно най-бързо на възможно най-голям брой въпроси. Пропуснали сме Вашия въпрос? Молим да ни уведомите на посочения по-долу електронен адрес.

Снимки
Авторското право за всички снимки, публикувани на нашите канали, е на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго. Снимки, носещи знака „©Европейски съюз“, могат да се използва свободно, при условие че е посочен източникът. Те не трябва да се използват за търговски цели или по обиден начин. Правим всичко възможно, за да гарантираме, че цялото съдържание, публикувано на нашите комуникационни канали, съответства на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС). Ако обаче смятате, че Вашето право на неприкосновеност на личния живот или правата Ви върху интелектуална собственост са били нарушени, молим да ни изпратите съобщение по електронната поща.

Лични данни
За статистически цели ние събираме обобщени данни за нашите потребители в платформите на социалните медии. Използваме Talkwalker за събиране и визуализиране на обобщени данни за статистически изследвания и по никакъв начин не обработваме личните данни на нашите последователи. Събирането на данни е подчинено на условията за потребителите и лицензионното споразумение на всяка платформа на социалните медии.

За допълнителни въпроси, моля свържете се с нас:
socialmedia@cor.europa.eu
Последна актуализация през юни 2019 г.

Защита на лични данни

Европейският съюз е поел ангажимент за зачитане на правото на неприкосновеност на личния живот на потребителите на информационни системи. Политиката за защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите на ЕС се основава на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО.

Тази обща политика обхваща уебсайтовете на институциите на Европейския съюз в рамките на домейна europa.eu.

Въпреки че можете да разглеждате по-голямата част от тези уебсайтове без да давате никаква информация за себе си, в някои случаи се изисква лична информация, за да бъдат предоставени поисканите от Вас електронни услуги.

Уебсайтове, които изискват такава информация, я обработват в съответствие с политиката, описана в споменатия по-горе регламент, и предоставят информация за използването на Вашите данни в своите конкретни декларации за поверителност на личните данни.

Във връзка с това:

 • за всяка отделна електронна услуга контролиращ орган определя целите и средствата за обработка на лични данни и гарантира съответствието на електронната услуга с политиката за поверителност на личните данни;
 • в рамките на всяка институция длъжностно лице по защита на данните гарантира, че се прилагат разпоредбите на Регламента, и съветва контролиращите органи относно изпълнението на задълженията им (вж. чл. 43–45 от регламента);
 • във всички институции Европейският надзорен орган по защита на данните е независим надзорен орган (вж. чл. 52–60 от регламента).

На уебсайтовете на институциите на Европейския съюз, обединени в рамките на домейна europa.eu, са посочени линкове към страници на трети страни. Тъй като не упражняваме контрол над тях, Ви съветваме да разгледате техните политики за поверителност на личните данни.

Какво представлява електронна услуга?

Електронна услуга на EUROPA е услуга или ресурс в Интернет, чиято цел е да подобри комуникацията между гражданите и предприятията, от една страна, и европейските институции, от друга.

EUROPA предлага или ще предлага в бъдеще три вида електронни услуги:

 • Информационни услуги, които предоставят на гражданите, медиите, предприятията, администрациите и други лица, отговорни за вземането на решения, лесен и ефективен достъп до информация, като по този начин повишават прозрачността и разбирането на политиките и дейностите на ЕС.
 • Интерактивни комуникационни услуги, които позволяват по-добри връзки с гражданите, предприятията, гражданското общество и публичните участници, като по този начин се улесняват консултациите във връзка с политиките и механизмите за обратна връзка с цел принос към формирането на политиките, дейностите и услугите на ЕС.
 • Транзакционни услуги, които позволяват достъп до всички основни видове взаимодействия с ЕС, напр. обществени поръчки, финансови операции, назначаване на работа, участие в събития, придобиване или покупка на документи и т.н.

Информация, съдържаща се в декларация за поверителност на личните данни


Конкретна декларация за поверителност на личните данни съдържа следната информация за използването на Вашите данни:

 • каква информация се събира, с каква цел и с какви технически средства. ЕС събира само тези лични данни, които са нужни за постигането на конкретната цел. Информацията няма да се използва повторно за друга цел, несъвместима с посочената;
 • кой има достъп до Вашите данни. ЕС ще предоставя информация на трети страни единствено ако това е необходимо за постигане на определените цели, посочени по-горе, и единствено на споменатите категории получатели. ЕС няма да разкрива Вашите лични данни за целите на директен маркетинг;
 • как може да получите достъп до данните си, да проверите достоверността им и, ако се наложи, да ги коригирате. Като субект на данните имате право да възразите срещу обработката им въз основа на законни и непреодолими съображения освен ако данните са необходими за изпълнението на правно задължение, за изпълнението на договор, по който сте страна, или за цели, за които недвусмислено сте дали съгласие;
 • колко време се съхраняват Вашите данни. ЕС съхранява данните само за времето, което е необходимо за изпълнение на целите на събирането им или последващата им обработка;
 • какви са мерките за сигурност, чрез които Вашите данни се пазят от възможни злоупотреби или непозволен достъп;
 • към кого да се обърнете, ако имате въпроси или оплаквания.

Как обработваме електронните писма, които ни изпращате?

На много страници в EUROPA има бутон за връзка, който активира софтуера на Вашата електронна поща и Ви приканва да изпратите коментарите си до определена функционална пощенска кутия.

Когато изпращате такова съобщение, личните Ви данни се събират само доколкото това е необходимо, за да Ви се изпрати отговор. Ако лицата, отговарящи за пощенската кутия, не могат да Ви отговорят, писмото Ви ще бъде препратено към друга служба. Ще бъдете информирани по електронна поща до коя служба е препратен Вашият въпрос.

Ако имате въпроси относно обработката на електронните Ви писма и свързаните с тях лични данни, не се колебайте да ги включите в съобщението си.

Документи

 • Privacy statement (Recording of the Bureau, Plenary session and the Conference of Presidents)

 • Privacy statement (Recording of external meetings of the Bureau)

 • РЕШЕНИЕ 0015/2018 относно записването на дейностите на Европейския комитет на регионите

  налични езици (23)
  1. Čeština(151.98 KB-DOCX)Изтегляне
   ROZHODNUTÍ č. 0015/2018 o záznamu činností vykonávaných Evropským výborem regionů
  2. dansk(148.68 KB-DOCX)Изтегляне
   AFGØRELSE nr. 0015/2018 om optagelse af aktiviteter i Det Europæiske Regionsudvalg
  3. Deutsch(90.23 KB-DOCX)Изтегляне
   BESCHLUSS Nr. 0015/2018 über die Aufzeichnung von Tätigkeiten des Europäischen Ausschusses der Regionen
  4. ελληνικά(102.82 KB-DOCX)Изтегляне
   ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 0015/2018 σχετικά με την εγγραφή των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
  5. English(221.09 KB-PDF)Изтегляне
  6. español(95.33 KB-DOCX)Изтегляне
   DECISIÓN No 00152018 sobre la grabación de actividades efectuadas por el Comité Europeo de las Regiones
  7. eesti(148.31 KB-DOCX)Изтегляне
   Juhatuse otsus nr0015/2018 Euroopa Regioonide Komitee tegevuse salvestamise kohta
  8. suomi(89.59 KB-DOCX)Изтегляне
   PÄÄTÖS N:o 0015/2018 Euroopan alueiden komitean toiminnan tallentamisesta
  9. français(225.39 KB-PDF)Изтегляне
  10. Gaeilge(86.82 KB-DOCX)Изтегляне
   CINNEADH Uimh. 00152018 maidir le taifeadadh gníomhaíochtaí arna ndéanamh ag Coiste Eorpach na Réigiún
  11. hrvatski(90.67 KB-DOCX)Изтегляне
   ODLUKA br. 0015/2018 o snimanju aktivnosti Europskog odbora regija
  12. magyar(89.44 KB-DOCX)Изтегляне
   0015/2018. sz. HATÁROZAT a Régiók Európai Bizottsága tevékenységeiről történő felvételkészítésről
  13. italiano(99.47 KB-DOCX)Изтегляне
   Decisione n. 0015/2018 concernente la registrazione delle attività svolte dal Comitato europeo delle regioni
  14. lietuvių(146.33 KB-DOCX)Изтегляне
   SRENDIMAS Nr. 0015/2018 dėl Europos regionų komiteto vykdomos veiklos įrašų
  15. latviešu(89.42 KB-DOCX)Изтегляне
   LĒMUMS Nr.0015/2018 par Eiropas Reģionu komitejas rīkoto pasākumu ierakstiem
  16. Malti(96.77 KB-DOCX)Изтегляне
   DEĊIŻJONI Nru 0015/2018 dwar ir-reġistrazzjoni ta' attivitajiet imwettqa mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni
  17. Nederlands(94.25 KB-DOCX)Изтегляне
   BESLUIT nr. 0015/2018 betreffende het maken van opnamen van activiteiten van het Europees Comité van de Regio's
  18. polski(145.69 KB-DOCX)Изтегляне
   DECYZJA nr 0015/2018 w sprawie nagrywania działań podejmowanych przez Europejski Komitet Regionów
  19. português(95.33 KB-DOCX)Изтегляне
   DECISÃO n.º 15/2018 sobre a gravação das atividades do Comité das Regiões Europeu
  20. română(100.41 KB-DOCX)Изтегляне
   DECIZIA nr. 0015/2018 privind înregistrarea activităților realizate de Comitetul European al Regiunilor
  21. slovenčina(133.5 KB-DOCX)Изтегляне
   Rozhodnutie Európskeho výboru regiónov č. 0015/2018 o zaznamenávaní činností Európskeho výboru regiónov
  22. slovenščina(87.75 KB-DOCX)Изтегляне
   SKLEP št. 0015/2018 o snemanju dejavnosti Evropskega odbora regij
  23. svenska(95.76 KB-DOCX)Изтегляне
   BESLUT nr 00152018 om ljud- eller bildupptagning av Europeiska regionkommitténs aktiviteter
  Търсите текста на друг език, който не е в списъка?  Научете защо го няма.
Споделяне:
 
Back to top