Важна правна информация  

Информацията на този сайт е обект на декларация за отказ от отговорност, бележка относно авторските права и защита на личните данни.

Декларация за отказ от отговорност

Комитетът на регионите поддържа този уебсайт с оглед подобряване на достъпа на обществеността до информация относно неговите инициативи и политиките на Европейския съюз като цяло. Стремим се тази информация да бъде винаги актуална и точна. Ако бъдем уведомени за наличието на грешки, ще се постараем да ги отстраним.

Комитетът на регионите обаче не носи никаква отговорност за информацията в този сайт.

Тази информация:

 • е единствено от общ характер и не се отнася до конкретните обстоятелства на лица или организации;

 • не е непременно изчерпателна, пълна, точна или актуализирана;

 • понякога препраща към външни уебсайтове, над които Комитетът няма контрол и за които той не носи отговорност;

 • не представлява професионална или юридическа консултация (ако Ви е нужен конкретен съвет, следва винаги да се обръщате към квалифициран специалист).

Трябва да имате предвид, че не може да се гарантира, че документите, достъпни онлайн, напълно възпроизвеждат официално приетите текстове. За автентично се смята само законодателството на Европейския съюз, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.

Стремим се да сведем до минимум смущенията в работата, предизвикани от технически грешки. Възможно е все пак данни или информация, поместени на нашия уебсайт, да са създадени или структурирани във файлове или формати, съдържащи грешки, поради което не можем да гарантираме, че в обслужването ни няма да има временни прекъсвания или проблеми от подобен характер. Комитетът на регионите не носи отговорност за проблеми, възникнали в резултат на ползването на този сайт или свързани с него външни сайтове.

Настоящата декларация за отказ от отговорност няма за цел да ограничи отговорността на Комитетът на регионите при нарушаване на изисквания, определени в приложимото национално право, или да изключи отговорността му по отношение на действия, които не могат да бъдат изключени съгласно това право.

Бележка относно авторските права

© Европейски съюз, 1995-2019

Възпроизвеждането е разрешено, ако е посочен източникът, освен ако не е предвидено друго.

Когато се изисква предварително разрешение за възпроизвеждане или използване на текстова или мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и т.н.), това разрешение отменя посоченото по-горе общо разрешение и в него ясно се отбелязват всички ограничения за ползване.

Защита на лични данни

Европейският съюз е поел ангажимент за зачитане на личния живот на потребителите на информационни системи. Политиката за защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите на ЕС се основава на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО.

Тази обща политика обхваща уебсайтовете на институциите на Европейския съюз в рамките на домейна europa.eu.

Въпреки че можете да разглеждате по-голямата част от тези уебсайтове без да давате никаква информация за себе си, в някои случаи се изисква лична информация, за да бъдат предоставени поисканите от Вас електронни услуги.

Уебсайтове, които изискват такава информация, я обработват в съответствие с политиката, описана в споменатия по-горе регламент, и предоставят информация за използването на Вашите данни в своите конкретни декларации за поверителност на личните данни.

Във връзка с това:

 • за всяка отделна електронна услуга контролиращ орган определя целите и средствата за обработка на лични данни и гарантира съответствието на електронната услуга с политиката за поверителност на личните данни;

 • в рамките на всяка институция длъжностно лице по защита на данните гарантира, че се прилагат разпоредбите на Регламента, и съветва контролиращите органи относно изпълнението на задълженията им (вж. чл. 43–45 от регламента);

 • във всички институции Европейският надзорен орган по защита на данните е независим надзорен орган (вж. чл. 52–60 от регламента).

На уебсайтовете на институциите на Европейския съюз, обединени в рамките на домейна europa.eu, са посочени линкове към страници на трети страни. Тъй като не упражняваме контрол над тях, Ви съветваме да разгледате техните политики за поверителност на личните данни.

Какво представлява електронна услуга?

Електронна услуга на EUROPA е услуга или ресурс в Интернет, чиято цел е да подобри комуникацията между гражданите и предприятията, от една страна, и европейските институции, от друга.

EUROPA предлага или ще предлага в бъдеще три вида електронни услуги:

 • Информационни услуги, които предоставят на гражданите, медиите, предприятията, администрациите и други лица, отговорни за вземането на решения, лесен и ефективен достъп до информация, като по този начин повишават прозрачността и разбирането на политиките и дейностите на ЕС.

 • Интерактивни комуникационни услуги, които позволяват по-добри връзки с гражданите, предприятията, гражданското общество и публичните участници, като по този начин се улесняват консултациите във връзка с политиките и механизмите за обратна връзка с цел принос към формирането на политиките, дейностите и услугите на ЕС.

 • Транзакционни услуги, които позволяват достъп до всички основни видове взаимодействия с ЕС, напр. обществени поръчки, финансови операции, назначаване на работа, участие в събития, придобиване или покупка на документи и т.н.

Информация, съдържаща се в декларацията за поверителност на личните данни

Конкретна декларация за поверителност на личните данни съдържа следната информация за използването на Вашите данни:

 • каква информация се събира, с каква цел и с какви технически средства. ЕС събира само тези лични данни, които са нужни за постигането на конкретната цел. Информацията няма да се използва повторно за друга цел, несъвместима с посочената;

 • кой има достъп до Вашите данни. ЕС ще предоставя информация на трети страни единствено ако това е необходимо за постигане на определените цели, посочени по-горе, и единствено на споменатите категории получатели. ЕС няма да разкрива Вашите лични данни за целите на директен маркетинг;

 • как може да получите достъп до данните си, да проверите достоверността им и, ако се наложи, да ги коригирате. Като субект на данните имате право да възразите срещу обработката им въз основа на законни и непреодолими съображения освен ако данните са необходими за изпълнението на правно задължение, за изпълнението на договор, по който сте страна, или за цели, за които недвусмислено сте дали съгласие;

 • колко време се съхраняват Вашите данни. ЕС съхранява данните само за времето, което е необходимо за изпълнение на целите на събирането им или последващата им обработка;

 • какви са мерките за сигурност, чрез които Вашите данни се пазят от възможни злоупотреби или непозволен достъп;

 • към кого да се обърнете, ако имате въпроси или оплаквания.

Как обработваме електронните писма, които ни изпращате?

На много страници в EUROPA има бутон за връзка, който активира софтуера на Вашата електронна поща и Ви приканва да изпратите коментарите си до определена функционална пощенска кутия.

Когато изпращате такова съобщение, личните Ви данни се събират само доколкото това е необходимо, за да Ви се изпрати отговор. Ако лицата, отговарящи за пощенската кутия, не могат да Ви отговорят, писмото Ви ще бъде препратено към друга служба. Ще бъдете информирани по електронна поща до коя служба е препратен Вашият въпрос.

Ако имате въпроси относно обработката на електронните Ви писма и свързаните с тях лични данни, не се колебайте да ги включите в съобщението си.

Свързана информация
Декларация за поверителност
Политика на видеонаблюдение
Декларация за поверителност: База данни за управление на контактите