Междурегионални групи  

Създадени от февруари 2007 г. нататък, междурегионалните групи са платформи за обмен на мнения и нови идеи между местните и регионалните власти в държавите членки и извън тях.

Групите са съставени от:

 • най-малко 10 пълноправни членове на КР
 • в това число най-малко четири национални делегации или
 • група от региони, поддържащи трансгранично сътрудничество

В ход е обновяването на състава на междурегионалните групи на КР за новия мандат. През
последния мандат на КР междурегионалните групи бяха:


Адриатическо-Йонийски регион

 • Създадена през януари 2013 г.
 • Основни аспекти:
  • обмен между членовете на КР, властите на държавите от Адриатическо-Йонийския регион,   както и на осемте държави (от и извън ЕС), които участват в стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR)
  • принос, като основно действащо лице в многостепенното управление, за оформянето, проследяването и осъществяването на EUSAIR и нейния план за действие
  • ефективно справяне с общите предизвикателства и утвърждаване на идентичността и пълния потенциал на региона
  • създаване на синергии със съществуващите стратегии за Балтийския регион и региона на река Дунав
 • Председател: Paolo Di Laura Frattura (IT/ПЕС)

Тази междурегионална група е свързана с макрорегионална стратегия.Тези стратегии предоставят референтна рамка, одобрена от Европейския съвет, за насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в конкретен географски район (вж. също: макрорегиони).

За контакт:

Секретариат на междурегионалната група

Francesco Cocco

https://www.adriatic-ionian.eu/about-eusair/

Алпийски макрорегион

 • Създадена през юни 2014 г.
 • Задачи:
  • принос, в съответствие с многостепенното управление, за оформянето, проследяването и осъществяването на макрорегионалната стратегия за Алпийския регион и нейния план за действие
  • повишаване на конкурентоспособността, гарантиране на свързаността на територията на Алпийския регион и превръщането му в екологично устойчив и привлекателен район
  • увеличаване на синергиите и обмена на добри практики със съществуващите макрорегионални стратегии
 • Председател: Franco Iacop (IT/ПЕС)
 •  

  Тази междурегионална група е свързана с макрорегионална стратегия. Тези стратегии предоставят референтна рамка, одобрена от Европейския съвет, за насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в конкретен географски район (вж. също: макрорегиони).

      

  За контакт:

  Секретариат на междурегионалната група

  Raffaella Viviani

  raffaella.viviani@regione.fvg.it


   

  Автономен регион Фриули-Венеция-Джулия

  Rue du Commerce 49 - 1000 Bruxelles

  Тел.: +32 (0)2 500 88 40

  http://www.alpine-region.eu/

  Балтийски региони

  • Създадена през февруари 2008 г.
  • Задачи:
   • да отразява в рамките на КР сътрудничеството между регионите от Балтийско море и да допринася за развитието на тези региони в най-широк смисъл
   • да проучва въздействието на различни политики на ЕС, по-специално по отношение на икономическото и екологичното измерение на морската политика
   • да допринася за Стратегията на ЕС за региона на Балтийско море (приета през юни 2009 г.)
  • Председател: Pauliina Haijanen (FI/EНП)

   

  Тази междурегионална група е свързана с макрорегионална стратегия. Тези стратегии предоставят референтна рамка, одобрена от Европейския съвет, за насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в конкретен географски район (вж. също: макрорегиони).


   

  За контакт:

  Секретариат на междурегионалната група

  г-жа Åsa Bjering

  Изпълнителен секретар на Комисията на KПМР (Конференция на периферните морски региони в Европа) за Балтийско море

  Тел.: +32 470 69 62 66

  Брексит

  • Създадена през януари 2018 г.
  • Задачи:
   • обмен на мнения и информиране относно последиците от Брексит след излизането на Обединеното кралство от ЕС
   • обмен на идеи по отношение на решенията в подкрепа на най-силно засегнатите местни и регионални власти и приспособяване на съответните регионални икономики
   • идентифициране на проекти, които биха могли да бъдат разработени от местните и регионалните власти след Брексит
   • принос към дебата, воден от Комитета, с цел да се придобие цялостна представа за въздействието от Брексит върху местните и регионалните власти
  •  Председател: François Decoster (FR/ALDE)

        

  За контакт:

  Секретариат на междурегионалната група

  Jennifer Rousselle

  jennifer-rousselle@ville-saint-omer.fr

  град Сент Омер

  Тел.: +33 (0)3 21 98 66 53

  Карпати

 • Създадена през февруари 2016 г.
 • Задачи:
  • проучване на възможността за създаване на макрорегионална стратегия за Карпатите
  • организиране на дебати, дейности и проекти с представители на местните власти от двете държави извън ЕС от Карпатската дъга (Сърбия и Украйна), с цел включването им в бъдеща „макрорегионална стратегия за района на Карпатите“
  • изтъкване на ролята на местните и регионалните органи на управление, за да се подкрепи устойчивото развитие
 • Председател: Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)

 •  

  За контакт:

  Секретариат на междурегионалната група

  Представителство на Подкарпатското воеводство в Брюксел

  Avenue de Tervueren 48

  1040 Brussels, Belgium

  Тел.: +32 2 738 02 23
  bruksela@podkarpackie.pl

  Трансгранично сътрудничество

 • Създадена през юли 2015 г.
 • Задачи:
  • да оказва въздействие върху законодателството на ЕС, като анализира становищата на КР и следи за включването на трансграничните решения
  • да допринася за дебата относно бъдещето на политиката на сближаване
  • да набелязва трансгранични теми, които да бъдат разглеждани на равнище ЕС
  • да отправя предложения за прояви на платформата за ЕГТС, Асоциацията на европейските гранични региони, Европейската седмица на регионите и градовете
 • Председател: Pavel Branda (CZ/ЕКР)

 •  

  За контакт:

  Секретариат на междурегионалната група

  Marek Polach

  Marek.Polach@praha.eu

   

  Делегация на Прага в ЕС

  Avenue Palmerston 16

  1000 Bruxelles

  Тел.: +32 2 230 15 84


   

  Бъдещето на автомобилната промишленост

 • Създадена през 2009 г.
 • Задачи:
  • да защитава интересите на териториите с мащабен автомобилен сектор и да намира общи решения на предизвикателствата, пред които са изправени
  • да насърчава контактите между сдруженията в сектора от различните участващи региони
 • Председател: Barbara Eibinger-Miedl (AT/ЕКР)

 •  

  За контакт:

  Секретариат на междурегионалната група

  Claudia Suppan

  Офис за ЕС на автономна област Валенсия

  Steiermark office in Brussels
  Avenue de Tervueren 82
  1040 Etterbeek
  Tel.: +32 (0)2 7320361
  automotive@stmk.gv.at

  Здравеопазване

 • Създадена през ноември 2010 г.
 • Задачи:
  • да допринася за осъществяването на конструктивен диалог с Европейската комисия и Европейския парламент и по този начин за укрепването на дейността на местните и регионалните здравни мрежи на равнище служители (напр. EUREGHA, ENRICH)
  • да обсъжда въпроси, свързани със структурните фондове и тяхното използване, здравните работници, мобилността на пациентите, храненето и наднорменото тегло, и показателите, свързани с неравнопоставеността в здравеопазването, както и други въпроси
 • Председател: Birgitta Sacrédeus (SE/EНП)

 •  

  За контакт:

  Секретариат на EUREGHA

  Rue du Luxembourg, 3

  1000 Bruxelles

  secretariat@euregha.net

  Островни региони

  • Създадена през април 2015 г., преустановяване на дейността през май 2017 г. и възобновяване на дейността през декември 2018 г.
  • Задачи:
   • справяне с общи проблеми с цел сътрудничество и намиране на стратегии за развитие в областта на туризма и културата, както и в сферата на промишлеността, селското стопанство, здравеопазването, енергетиката и образователния сектор;
   • подпомагане на прилагането на резултатите от обсъжданията на Европейския комитет на регионите и Европейския парламент относно островите;
   • проактивни действия и сътрудничество в областта на миграцията, която засяга повече от всякога островните региони, където хората, които бягат от войните и бедността, търсят възможности за оцеляване и надежда.
  •  Председател: Gaetano Armao (IT/EPP)

   

  За контакт:
  Секретариат на интергрупата
  Леонардо ди Джована

  тел.: +32 026392574

  leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it

  По-слабо развити региони

 • Създадена през март 2015 г.
 • Задачи:
  • да сътрудничи при изготвянето на документи за заемане на позиция, както и изменения и доклади, по въпроси от особено значение
  • да следи икономическата, социалната и свързаната с териториалното сближаване политика на ЕС
  • да сътрудничи при разработването на европейски проекти и да създава благоприятни условия за привличането на нови инвестиции в тези региони
 • Председател: Tadeusz Truskolaski (PL/ЕА)

 • За контакт:

  Секретариат на междурегионалната група

  Michal Szczepura

  Регионален офис на Подляското воеводство в Брюксел

  Avenue de Tervueren 48

  1040 Bruxelles

  Тел.: +32 2 738 02 22

  Факс: +32 2 735 33 20

  info@podlaskie.eu


  Северен поток II

 • Създадена през декември 2017 г.
 • Задачи:
  • да разгледа въздействието на газопровода върху околната среда
  • да представя регионалното развитие от гледна точка на местните предприемачи и общности
  • да интегрира регионалното измерение на енергийната сигурност
  • да постави специален акцент върху европейската политика за съседство и други аспекти на външните отношения
 • Председател: Olgierd Geblewicz (PL/ЕНП)

 • За контакт:

  Секретариат на междурегионалната група

  Sebastian Gojdz

  sgojdz@wzp.pl

   

  Регионален офис на Западнопоморското воеводство в Брюксел

  Rue Montoyer 31

  1000 Bruxelles

  Тел.: +32 24149604


  Региони със законодателни правомощия

 • Създадена през юни 2007 г.
 • Задачи:
  • да поема инициатива в области на политика като по-доброто регулиране и управление
  • да работи за постигане на напредък по отношение на правата на поднационалното равнище при прилагането на  субсидиарността
  • да предоставя на разположение на членовете на КР професионалния и експертния опит на регионите със законодателни правомощия
  • да съсредоточава работата си върху многостепенното управление в Европа и прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност
  • да обменя най-добри практики във връзка с механизмите за наблюдение на субсидиарността
 • Председател: Jean-François Istasse (BE/ПЕС)

 •  

  За контакт:

  Секретариат на междурегионалната група

  Raffaella Viviani

  Raffaelle.viviani@regione.fvg.it 


   

  Saar-Lor-Lux

 • Създадена през юни 2007 г.
 • Задачи:
  • да координира съображенията и позициите на избраните от тези региони членове на КР във връзка с политиките на ЕС, за да ги отстоява съвместно пред компетентните органи на КР
  • да разработва собствени инициативи в областта на политиките на ЕС по въпроси, специфични за съответния регион, и да оказва натиск за тяхното изпълнение
 • Председател: Karl-Heinz Lambertz (BE/ПЕС)

 •  

  За контакт:

  Секретариат на междурегионалната група

   

  Свързана информация