Междурегионални групи  

Създадени от февруари 2007 г. нататък, междурегионалните групи са платформи за обмен на мнения и нови идеи между местните и регионалните власти в държавите членки и извън тях.

Групите са съставени от:

 • най-малко 10 пълноправни членове на КР
 • в това число най-малко четири национални делегации или
 • група от региони, поддържащи трансгранично сътрудничество

Съществуват следните междурегионални групи:

Балтийски региони

 • Създадена през февруари 2008 г.
 • Задачи:
  • да превърне до 2030 г. Балтийските региони във водещ иновативен макрорегион, ориентиран към хората;
  • да превърне Балтийския макрорегион в пионер на устойчивостта в Европа;
  • да превърне Балтийско море в първото свободно от пластмаса море в света. 

 • Председател: Sari Rautio (FI/EPP)
   ​
Тази междурегионална група е свързана с макрорегионална стратегия. Тези стратегии предоставят референтна рамка, одобрена от Европейския съвет, за насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в конкретен географски район (вж. също: макрорегиони).


 

За контакт:

Секретариат на междурегионалната група

Ulla Karvo
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Square de Meeûs 1
1000 Brussels, Belgium
Tel. +32 474 540 851
ulla.karvo@kuntaliitto.fi


Anu Wikman-Immonen
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Toinen Linja 14
00530 Helsinki
Suomi/Finland

Tel.: +358 50 5252 874
​anu.wikman-immonen@kuntaliitto.fi


Брексит

 • Задачи:
  • принос към дебата, воден от Комитета, с цел да се придобие цялостна представа за въздействието от Брексит върху местните и регионалните власти;
  • обмен на идеи за решения в подкрепа на най-силно засегнатите местни и регионални власти;
  • определяне на общи проекти, които местните и регионалните власти биха могли да разработят след Брексит;
  • предоставяне на териториални данни за преговарящите по правни въпроси от ЕС и изпълняване на функцията на посредник за местните и регионалните власти, за да могат те да изразяват възгледите си пред институциите на ЕС.
 • Председател: Mr François DECOSTER (Renew Europe, France)

   
  За контакт:

Секретариат на междурегионалната група
Hauts-de-France Region
Mission to the EU
Mr. Romain NIVELLE
Tel.: +32(0)22343080
romain.nivelle@hautsdefrance.fr

Карпати

 • Създадена през февруари 2016 г.
 • Задачи:
  • популяризиране на становището на Европейския комитет на регионите относно „Макрорегионална стратегия за региона на Карпатите“;
  • насърчаване, създаване и развитие на партньорства между местните и регионалните власти, за да се гарантира по-задълбочена интеграция на карпатските общности и да се определят общи цели и инициативи;
  • мобилизиране на правителствата на държавите от Карпатите да поемат инициативата за създаване на макрорегионална стратегия за региона на Карпатите, като подадат официално заявление до Европейския съвет;
  • организиране на дебати, действия и проекти с представители на местните власти от двете държави извън ЕС от Карпатската дъга (Сърбия и Украйна) с цел включването им в бъдеща „макрорегионална стратегия за района на Карпатите“, тъй като тяхното сътрудничество е тясно свързано с развитието и с целите, свързани със сигурността на Европейския съюз;
  • подпомагане на диалога със заинтересованите страни по стратегията за региона на река Дунав, за да се развие взаимно допълване на предприетите действия в рамките на тази стратегия и макрорегионалната стратегия за региона на Карпатите;
  • осигуряване на механизъм за координация между членовете на КР от Карпатския регион, за да се гарантира общ подход в рамките на компетентните органи на КР по отношение на общите им проблеми, свързани с политиките на ЕС;
  • предприемане на действия, насочени към гарантиране на присъединяването на ЕС като страна по Карпатската конвенция;
  • засилване на лобистката дейност, свързана с региона на Карпатите на равнището на ЕС, за да се насърчи политическият ангажимент и да се изведе като приоритет макрорегионалната стратегия.​

 • Председател: Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)


  За контакт:
  Секретариат на междурегионалната група
  Justyna Rog
  Representation of the Podkarpackie Region to Brussels
  Avenue de Tervuren 48
  1040 Bruxelles
  Tel.:  +32479041359
  bruksela@podkarpackie.pl

Трансгранично сътрудничество

 • Създадена през юли 2015 г.
 • Задачи:
  • Да се обменят мнения и опит: групата ще служи като платформа за обмен на мнения, опит и добри практики за насърчаване на трансграничното сътрудничество между членовете на КР, представляващи граничните региони (оценка на изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество, определяне на основните предизвикателства и др.);
  • Да се оказва влияние: предвид горепосочения набор от знания, групата ще анализира становищата на КР и ще определи тези с трансгранично значение, като гарантира включването на трансгранични решения. За тази цел тя ще работи в тясно сътрудничество с докладчиците, като ще формулира и потенциални изменения съгласно реалните нужди на граничните региони. Тя ще допринася и за обсъжданията относно ролята на политиката на сближаване, за да се гарантира, че трансграничното сътрудничество все още е неразделна и важна част от нея;
  • Да се поема инициатива: групата ще набелязва трансгранични теми, които да бъдат разглеждани на равнището на ЕС. Тя ще отправя предложения за прояви на Платформата на ЕГТС, AEBR, Дните на отворените врати и евентуално за своите собствени конференции или семинари;
  • Да се насърчава диалог: групата ще служи като комуникационна платформа, която ще улеснява диалога с Комисията (по-специално ГД „Регионална и селищна политика“), с работната група в Европейския парламент, европейските сдружения и други заинтересовани страни (например AEBR и MOT).

 • Председател:Pavel Branda, (CZ/ECR)


  За контакт:
  Секретариат на междурегионалната група
  Marek Polach
  Delegation of Prague to the EU
  Avenue Palmerston 16
  1000 Bruxelles
  Tel: +32 2 230 15 84
  Marek.Polach@praha.eu

Бъдещето на автомобилната промишленост

 • Създадена през 2009 г.
 • Задачи:
  • Да се извършва обмен на опит между териториалните единици по различни въпроси, свързани с автомобилния сектор и бъдещето на мобилността (например автоматизирано шофиране, устойчиви транспортни горива, умения, промишлена политика, инфраструктура, развитие на регионите с автомобилна промишленост или производство на автомобилни части);
  • Да се осъществяват контакти и обмен на мнения и най-добри практики с европейските институции и други заинтересовани страни;
  • Да се насърчават контактите между автомобилните клъстери и клъстерите за мобилност, регионите и градовете.

    
 • Председател: Christopher Drexler (AT/EPP)
 • вицепрезидент: Ximo Puig I Ferrer (ES/ES)


  За контакт:
  Секретариат на междурегионалната група
  Claudia Suppan
  Steiermark office in Brussels
  Avenue de Tervueren 82
  1040 Etterbeek
  Tel: +32 (0)2 7320361
  automotive@stmk.gv.at
  www.europa.steiermark.at/automotive

Здраве и благосъстояние

 • Създадена през ноември 2010 г.
 • Задачи:
  • Да се насърчава постигането на разбиране за начина, по който всички сектори оказват влияние върху здравето на гражданите и общностите, и че в резултат от това е необходимо да се прилага подход на многостепенно управление за подобряване и поддържане на здравето и благосъстоянието в цяла Европа;
  • Да се обменят идеи и знания относно ефективните инвестиции, които трябва да бъдат направени в подкрепа на устойчивите системи на здравеопазване и подобряване на общественото здраве. В този обмен следва да се подчертае ролята на местните и регионални власти, както и усвояването на европейските структурни и инвестиционни фондове, в частност;
  • Да се обменя опит относно настоящите предизвикателства, свързани с осъществяването на реформи в здравната система в условия на ограничени ресурси и нарастващо търсене;
  • Да се даде възможност за провеждане на дискусии относно местните политически инициативи за изграждане на сплотени и устойчиви общности, които насърчават и дават възможност за здравословно поведение;
  • Да се обръща специално внимание на уязвимите групи в обществото, включително на хората с увреждания, и да се обръща внимание на психичното здраве в еднаква степен с физическото здраве, чрез включване на перспективата за равенство в областта на здравеопазването в работата на групата;
  • Да се информират членовете на КР за последните научни изследвания и новаторски практики във връзка с преодоляването на сериозни хронични заболявания и хронични заболявания сред застаряващото население.

 • Председател: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)


  За контакт:

  Секретариат на междурегионалната група
  Valentina Polylas
  European Regional and Local Health Authorities
  Rond-point Robert Schuman, 11
  1040 Etterbeek
  Bruxelles (Belgium)
  secretariat@euregha.net


Островни региони

 • Създаден през април 2015 г., спрян през май 2017 г. и реактивиран през декември 2018 г.
 • Задачи:
  • Изготвяне и приемане на Бяла книга относно член 174, параграф 3 от консолидираното законодателство относно островите;
  • Укрепване на териториалното измерение чрез гарантиране на равни възможности за развитие на островите;
  • Поставяне на въпросите, свързани с островния характер и териториалната разпокъсаност, в центъра на европейската транспортна политика;
  • Осигуряване на инвестиционна политика на Европа, която включва специфични мерки и инструменти за правителствата на островите;
  • Изменение на действащите правила за държавната помощ, така че да се хармонизират с правилата за европейските островни територии;
  • Предвиждане на мерки, които да компенсират специфичната уязвимост на островните територии по отношение на последиците от изменението на климата;
  • Насърчаване на прехода на островите към модел на кръгова икономика;
  • Подобряване на конкурентоспособността на предприемачеството по островите;
  • Укрепване на европейските инструменти за териториален анализ чрез създаване на статистическа категория „острови“;
  • Създаване на специални органи, които да отговарят за въпросите, свързани с островите, в европейски контекст.

    
 • Председател: Gaetano Armao (IT/EPP)


  За контакт:
  Секретариат на междурегионалната група​​
  Leonardo di Giovanna
  Brussels office of the region of Sicily
  Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles
  Tel: +32 26392574
  leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it


Share:
Свързана информация