Мрежи 

​Мрежите на КР дават възможност на регионите и градовете да участват в дебатите на ЕС и да обменят опит и добри практики по конкретни политики на ЕС.​
Съдържание

​​​​​​Пл​а​т​форма на КР за наблюдение

Платформа на КР за наблюдение проследява участието на местните и регионалните власти в европейския семестър на координиране на икономическите политики и в дългосрочната стратегия на ЕС за устойчив растеж.

​​Мисия     

Да проследява участието на местните и регионалните власти в европейския семестър и в дългосрочната стратегия на ЕС за устойчив растеж.

Основни дейности

 • проследява възможностите и предизвикателствата пред местните и регионалните власти за участие в проектирането и изпълнението на структурните реформи в рамките на европейския семестър
 • съветва членовете си, по електронен път или чрез организиране на прояви, по време на които регионалните и местните органи могат да изразят своето мнение и загриженост
 • предоставя данни за политическата и законодателната работа на КР относно това как да се придаде по-ясно териториално измерение на Европейския семестър и на дългосрочната стратегия на ЕС за устойчив растеж​

Прочетете повече  

​Многостранна платформа на високо равнище по въпросите на изпълнението на Целите за устойчиво развитие

Многостранната платформа на високо равнище относно ЦУР събира заинтересовани участници от градовете, регионите, гражданското общество, неправителствените организации, частния и корпоративния сектор на редовни заседания, за да подпомагат и съветват Европейската комисия относно изпълнението на ЦУР на равнището на ЕС. Дейността на платформата се координира от секретариата на Европейската комисия. Членовете ѝ наброяват 30, сред тях е Европейският комитет на регионите.

​Мисия

Многостранната платформа на високо равнище относно ЦУР събира заинтересовани участници от градовете, регионите, гражданското общество, неправителствените организации, частния и корпоративния сектор на редовни заседания, за да подпомагат и съветват Европейската комисия относно изпълнението на ЦУР на равнището на ЕС. Дейността на платформата се координира от секретариата на Европейската комисия. Членовете ѝ наброяват 30, сред тях е Европейският комитет на регионите.

Основни дейности

 • подпомага и съветва Европейската комисия и всички заинтересовани страни във връзка с изпълнението на ЦУР на равнището на ЕС
 • подпомага и съветва Европейската комисия във връзка с организирани от нея прояви, посветени на устойчивото развитие
 • съдейства при подготовката на процеса за подбор на носител на годишна награда за устойчивост
 • предоставя форум за обмяна на опит и най-добри практики във връзка с изпълнението на ЦУР в различните сектори и на местно, регионално, национално равнище и на равнището на ЕС

Прочетете повече  


Мрежа за наблюдение на субсидиарността

Мрежата за наблюдение на субсидиарността има за цел да улесни обмена на информация между местните и регионалните власти, както и на равнището на ЕС през целия цикъл на политиките по отношение на различните документи и законодателни предложения, които, след като бъдат приети, ще имат пряко въздействие върху местните и регионалните власти и политиките, за които те отговарят.

В нея членуват регионални правителства и парламенти със законодателни правомощия, органи на местното и регионалното самоуправление без законодателни правомощия и сдружения на местните власти в Европейския съюз. Тя е отворена и за националните делегации на КР и камарите на националните парламенти.

Мисия

 • Да предоставя възможност на местните и регионалните власти да участват активно в мониторинга на прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност;
 • Да подкрепя регионите със законодателни правомощия чрез REGPEX – подразделението на Мрежата за наблюдение на субсидиарността, състоящо се от парламентите и правителствата на регионите със законодателни правомощия

   Основни дейности

 • подкрепа за парламентите и правителствата на регионите със законодателни правомощия чрез платформата REGPEX – по време на периода за ранно предупреждение
 • популяризиране на практическото прилагане на принципа на субсидиарност и улесняване обмена на най-добри практики
 • предоставяне на докладчиците и членовете на КР на информация, свързана със субсидиарността и пропорционалността, идваща от представителна мрежа от местни и регионални власти
 • набелязване на мерки за по-добро законотворчество, опростяване на административните процедури и повишаване на положителното приемане на политиките на ЕС от европейските граждани
 • улесняване на междуинституционалния диалог относно субсидиарността чрез Конференцията за субсидиарността, провеждана на всеки две години

Прочетете повече 


​Европейска група за териториално сътру​дничество

Европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС) улесняват трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество чрез създаване на един правен субект.

​Мисия

Да дават възможност на регионалните и местните власти от различните държави членки да си сътрудничат по-ефективно, например като им позволява да кандидатстват пряко за европейски средства и да ги управляват, както и да структурират по-добре своето сътрудничество.

Основни дейности

 • КР поддържа официалния регистър на ЕС за ЕГТС
 • Платформата на ЕГТС обединява политическите и техническите представители на всички учредени ЕГТС, ЕГТС в процес на създаване и експерти
 • Платформата има за цел да улеснява обмена на опит по места, да насърчава използването на ЕГТС като инструмент за териториално сближаване и да популяризира проектите на ЕГТС, като в същото време подкрепя консултативната дейност на КР по трансгранични въпроси

Прочетете повече  

Кон​вент на кметовете

Европейският конвент на кметовете за климата и енергетиката обединява местни и регионални власти, които доброволно са поели ангажимент за осъществяването на целите на ЕС в областта на климата и енергетиката на своята територия. Това уникално движение „отдолу-нагоре“ се формира от градове, които споделят визия за декарбонизирани и устойчиви територии, в които гражданите имат достъп до сигурна, устойчива и достъпна енергия.

​Мисия

Да осигурява подкрепа за прилагането на пакета на ЕС в областта на климата и енергетиката, приет през 2008 г. от държавни и правителствени ръководители, първо от най-ниските ешелони на управление и после нагоре.

Основни дейности

 • Посланиците на Конвента на кметовете на КР ​— местни и регионални политици на изборна длъжност от региони и градове, които вече са подписали Конвента — представляват КР на национални и международни форуми и насърчават градовете и регионите да се присъединят към инициативата;
 • Обмен на знания и най-добри практики, по-специално относно финансирането на мерките за смекчаване и приспособяване към изменението на климата.

Прочетете повече

Мре​жа от регионални центрове за преглед на изпълнението на политиките на ЕС (RegHub) — пилотен проект

Мрежата предоставя обратна информация за прилагането на законодателството на ЕС на местно и регионално равнище. Координира се от КР. Пилотната фаза започва с 20 региона. Регионите създават регионални центрове, които да споделят практическия опит в прилагането на европейските политики.

Мисия

Мрежата предоставя обратна информация за прилагането на законодателството на ЕС на местно и регионално равнище. Координира се от КР. Пилотната фаза започва с 20 региона. Регионите създават регионални центрове, които да споделят практическия опит в прилагането на европейските политики.

Основни дейности

 • предоставяне навреме, систематично и последователно на обратна информация за прилагането на законодателството на ЕС на местно и регионално равнище;
 • осигуряване на по-голямо участие на местните и регионалните действащи лица на ранен етап от законодателния процес на ЕС чрез пряко звено за контакт на регионално равнище;
 • осигуряване на информационен център в регионите за усилията, полагани от ЕС в областта на по-доброто регулиране (информация за обществените консултации, планове за прилагане, уебсайтове и др.);
 • засилване на акцента върху подобряването на съществуващото законодателство на ЕС и прилагането му на местно и регионално равнище чрез насърчаване на партньорство и многостепенно управление;
 • осигуряване на постоянен механизъм за насърчаване на опростяването и обмяна на опит между регионите при прилагането и по-нататъшно разработване на законодателството на ЕС.

Прочетете повече


​Градове и региони за интеграция

Инициативата „Градове и региони за интеграция“ предлага на европейските кметове и регионални лидери политическа платформа за представяне на положителни примери в областта на интеграцията на мигрантите и бежанците, обмен на полезна информация и насърчаване на многообразието като добавена стойност към изграждането на приобщаващи градове и гарантирането на социално сближаване.

​Мисия

 • да се подпомага интеграцията на мигрантите и бежанците
 • да се даде по-голяма гласност на вижданията на малките общини и средноголемите градове и региони, и да се насърчава сътрудничеството между по-малките населени места, градове и региони
 • да се окаже принос за отправянето на по-силно послание за солидарност и за борбата с дезинформацията в тази сфера

Основни дейности

 • организиране на политически кръгли маси и конференции на високо равнище
 • разработване и насърчаване на предложения относно интеграционните политики на ЕС
 • събиране на добри практики и опит (интерактивна карта)
 • улесняване на обмена на добри практики
 • предоставяне и разпространение на информация за интеграцията (възможности за финансиране, прояви, добри практики и др.)

Прочетете повече ​

Мултимедийни материали

10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary

 

Вижте повече

 • 10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
  10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
Споделяне:
 
Back to top