Европейската седмица на регионите и градовете  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Европейската седмица на регионите и градовете е ежегодна четиридневна проява, организирана в Брюксел, в рамките на която длъжностни лица от администрацията на регионите и градовете, както и експерти и представители на академичните среди, имат възможност да обменят добри практики и ноу-хау в областта на регионалното и градското развитие.

Това е призната платформа за политическа комуникация относно развитието на политиката на сближаване на ЕС и за повишаване на информираността на лицата, вземащи решения, относно ролята на регионите и градовете в изготвянето на политиките на ЕС.

Европейската седмица на регионите и градовете е най-голямото европейско обществено събитие от този вид.


 

Как преминава на практика?

В началото на октомври близо 6 000 участници и 600 оратори от цяла Европа и извън нея се събират в Брюксел, за да вземат участие в програма, включваща стотина работни сесии, изложби и прояви за установяване на контакти по въпросите на местното и регионалното развитие. Програмата се адаптира всяка година в зависимост от конкретния дневен ред на ЕС. Участието в проявата е безплатно. 

Защо е необходима „седмица“ на регионите и градовете?

Регионите и градовете участват в разработването на повечето политики на ЕС. Поднационалните публични органи в ЕС отговарят за една трета от публичните разходи (2 100 млрд. евро на година) и за две трети от публичните инвестиции (приблизително 200 млрд. евро), като вторите често трябва да бъдат изразходвани в съответствие с правните разпоредби на ЕС.

Как беше поставено началото?

През 2003 г. Европейският комитет на регионите, в качеството си на асамблея на регионалните и местните власти в ЕС, покани установените в Брюксел местни и регионални представителства към Европейския съюз да отворят едновременно вратите си за посетители като част от съвместна концепция „Дни на отворените врати“. През годините инициативата се разви и се превърна в значима годишна проява с участието на Европейската комисия и други заинтересовани лица.

От 2016 г. проявата вече се нарича „Европейска седмица на регионите и градовете“, без частта „ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“. Целта е да се избегне объркване с годишните прояви от типа „Ден на отворените врати“, които се организират всяка година в Брюксел от всички институции на ЕС по повод Деня на Европа през май, както и с други подобни събития, провеждани от представителствата на Комисията в държавите членки по същия повод.

Кои са организаторите?

Европейската седмица на регионите и градовете се организира съвместно от Европейския комитет на регионите (КР) и Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ (ГД REGIO) на Европейската комисия. В началото на годината, обикновено през януари, се отправя покана за привличане на партньори. Впоследствие се избират над 200 партньори от цяла Европа: региони и градове, групирани основно на тематичен принцип („регионални партньорства“), предприятия, финансови институции, международни сдружения или академични организации. Партньорите трябва да организират семинари от общ интерес, често в контекста на изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове и други програми на ЕС.

Как е структурирана програмата?

Програмата е организирана около една основа тема и няколко подтеми. Провеждат се три категории ателиета и дебати: 1) организирани от регионални партньорства на европейски градове и региони; 2) организирани от партньори от европейските институции; и 3) организирани от дружества, финансови институции и местни и европейски сдружения. Участниците и ораторите обикалят различни места в Брюксел: конферентни зали, представителствата на регионалните партньори и държавите членки и други.

Какво представлява „Университетът“?

Това е поредица от ателиета, организирани от ГД REGIO, КР и европейските академични мрежи, специализирани в областта на регионалното развитие, с акцент върху политическото измерение. „Университетът“ повишава осведомеността и улеснява обмена между академичните среди и местните и регионалните представители относно резултатите от научните изследвания в областта на регионалното и градското развитие и политиката на сближаване на ЕС.

От 2013 г. насам в рамките на Университета се организира и майсторски клас за докторанти и млади научни работници в областта на регионалната и селищната политика. Целта му е избрана група европейски докторанти и млади научни работници да се запознаят по-добре с политиката на сближаване на ЕС и с нейния научноизследователски потенциал.

Кой участва в Европейската седмица на регионите и градовете?

Участниците имат специален интерес към регионалната и селищната политика, поради което повечето са длъжностни лица на местно, регионално и национално равнище, както и на равнището на ЕС. Типичният участник е служител в местната или регионалната администрация, участва за първи път в проявата и пътува до Брюксел специално за събитието.

Как Европейската седмица на регионите и градовете насърчава местните прояви в цяла Европа?

Във връзка с провежданата в Брюксел Европейска седмица на регионите и градовете всяко регионално партньорство се приканва да организира местна проява в рамките на инициативата „Европа в моя регион/град“ под формата на граждански диалози или политически дебат с участието на член на Европейския комитет на регионите. Целта на тези диалози е да се изслушват гражданите и да се докладва пряко за обсъжданията, проведени в градовете и регионите.

Проявите на местно равнище са насочени към широк кръг от участници, включително широката общественост, създатели на политики, експерти, местни и регионални власти и медиите с цел повишаване на осведомеността за въздействието на европейските политики в регионите и градовете.

Какво е въздействието на Европейската седмица на регионите и градовете?

От самото начало на проявата се прави систематична оценка на нейното въздействие. Участниците изтъкват по-специално полезността на информацията, предоставяна от институциите на ЕС, и установяването на контакти с колеги от други страни, поради значението им за професионалното управление на фондовете на ЕС. Голямото медийно отразяване на проявата също е показателно за нейната значимост. Вече години наред близо 300 журналисти от печатни издания, радиа, телевизии и онлайн медии от цяла Европа идват в Брюксел, за да отразяват събитието.

Podcast

0:00
 
0:00

Now Playing:

 

Description:  

 • Episode 5: European Cooperation in Your Region
  The fifth and final episode of Coffee with Regions introduces an #EURegionsWeek session: “Bringing European Cooperation to your region”.
 • Episode 4: European Territory & Local Stakeholder Engagement
  The fourth episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: workshop “The future development of the European territory” and participatory lab “How to engage local stakeholders in policy and decision-making”.
 • Episode 3: Social progress - Smart cities
  The third episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: " Societal challenges in smart cities: Towards a more ethical smart city" and "Societal challenges in smart cities: Towards a more ethical smart city".
 • Episode 2: European pillar of social rights
  The second episode of Coffee with Regions introduces #EURegionsWeek session "European Pillar of Social Rights as a framework for sustainable economy".
 • Episode 1: Mobility & Volunteering
  The first episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: "The integration of the new mobility services in Public Transport" and "Solidarity and Volunteering - European Rights and Values from the bottom up".