Meie töö  Euroopa Regioonide Komitee osaleb mitmes Euroopa Liidu õigusloomeprotsessi etapis. Komite​e komisjonid koostavad arvamusi ELi seadusandlike ettepanekute kohta ning komitee liikmed tulevad kokku täiskogu istungjärgule, et nende üle hääletada ja need vastu võtta.

Komitee teeb tihedat koostööd riigi, piirkondliku ja kohaliku tasandiga, tutvustades nende seisukohti ja edendades poliitilist aruelu mitte üksnes Brüsselis, vaid ka ELi piirkondades ja linnades, väljaspool Euroopat ja veebis.​


Sisu

​​​​​​​​Ülesannete ja eesmärkide kirjeldus

Meie poliitiline tegevus põhineb veendumusel, et Euroopa Liidu, liikmesriikide ning piirkondliku ja kohaliku tasandi koostöö on vältimatu eeldus selleks, et kujundada järjest tihedamat ja solidaarsemat liitu Euroopa rahvaste vahel ning suuta vastata globaliseerumisest tulenevatele väljakutsetele.

Dialoog ja piiriülene koostöö

Euroopa Regioonide Komitee korraldab konsultatsioone, mille abil kogutakse kohalike ja piirkondlike omavalitsuste, ekspertide ja teiste sidusrühmade vaateid, et hõlmata need arvamustesse, mis komitee liikmed esitavad ELi tasandil vastu võtmiseks.

Piirkondadevahelised rühmad on spetsiaalsed huvirühmad, kuhu kuuluvad komitee liikmed, kes tulevad kokku arutama kohaliku ja piirkondliku tasandi või mõnikord ka eri riike hõlmavaid küsimusi.

Komitee korraldab ka teatud võrgustike tööd, et aidata piirkondadel ja linnadel tutvustada üksteisele häid tavasid nii Euroopa tasandil kui ka mujal. Näiteks aitavad ELi naabruspoliitika valdkonnas komiteel tööd teha idapartnerluse riikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste konverents (CORLEAP) ning Euroopa ja Vahemere piirkonna riikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste assamblee (ARLEM).

Piirülene koostöö hõlmab ka järgmist:

Järelevalve, hindamine ja uuringud

Lisaks teeb Euroopa Regioonide Komitee järgmist:

  • tagab, et kaasatud on kõik valitsustasandid ning et ELi õigusakte rakendatakse koh​alikul ja piirkondlikul tasandil nõuetekohaselt;

  • hindab ELi seadusandlike ettepanekute võimalikku mõju kohapeal;

  • kutsub üles detsentraliseerima ja tegema tihedamat koostööd ELi poliitika tõhusa kujundamise nimel;

  • püüab strateegilise planeerimise raames teha kindlaks tulevased probleemid ja võimalused, mis omakorda võib lihtsustada otsustusprotsessi.​


Jaga:
 
Back to top