An obair a dhéanaimid  

Obair pholaitiúil

Bíonn Coiste Eorpach na Réigiún (an Coiste) rannpháirteach i gcéimeanna éagsúla de phróiseas reachtóireachta an Aontais Eorpaigh. Dréachtaíonn coimisiúin an Choiste tuairimí maidir le tograí reachtacha ón Aontas agus tagann comhaltaí le chéile i seisiún iomlánach chun vótáil a dhéanamh faoi na tuairimí sin agus chun iad a ghlacadh.

Bíonn an Coiste ag obair i ndlúthchomhar le húdaráis náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla, d'fhonn a chinntiú go dtabharfar éisteacht dóibh agus d'fhonn díospóireacht pholaitiúil a chothú, ní hamháin sa Bhruiséil ach i réigiúin agus cathracha an Aontais, lasmuigh den Eoraip agus ar líne.

Idirphlé agus comhar trasteorann a chur chun cinn

Déanann an Coiste comhairliúcháin a reáchtáil chun ionchur a fháil ó údaráis áitiúla agus réigiúnacha, ó shaineolaithe agus ó gheallsealbhóirí eile ionas gur féidir leo a rian féin a fhágáil ar na tuairimí arna moladh ag comhaltaí an Choiste le haghaidh glacadh ar leibhéal an Aontais.

Is éard is grúpaí idir-réigiúnacha ann grúpaí sainleasa comhdhéanta de chomhaltaí a thagann i gceann a chéile chun saincheisteanna a phlé ar bhonn áitiúil/réigiúnach nó uaireanta ar bhonn trasteorann.

Déanann an Coiste roinnt gréasán a chomhordú freisin ionas gur fearr is féidir le réigiúin agus le cathracha dea-chleachtais a mhalartú le chéile, ar an leibhéal Eorpach agus lasmuigh den Aontas Eorpach. Cuir i gcás, léiriú ar a bhfuil déanta ag an gCoiste i dtaca le beartas comharsanachta an Aontais Eorpaigh is ea Comhpháirtíocht an Oirthir (CORLEAP) agus an Comhthionól EoraMheánmhara (ARLEM).

Tá níos mó comhar trasteorann ar siúl ag an gCoiste mar seo a leanas:

Gníomhaíochtaí i réimsí na monatóireachta, an mheasúnaithe agus an taighde

An meall mór ar deireadh, cuireann an Coiste roimhe

  • a chinntiú go mbíonn ról le himirt ag gach leibhéal den rialtas agus go gcuirtear reachtaíocht an Aontais chun feidhme ar an leibhéal áitiúil agus ar an leibhéal réigiúnach
  • measúnú a dhéanamh ar an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag tograí reachtacha ón Aontas ar an láthair
  • dílárú agus comhpháirtíocht threisithe a chothú ar mhaithe le cinnteoireacht éifeachtach san Aontas
  • cur lena phleanáil straitéiseach trí iarracht a dhéanamh teacht roimh dhúshláin agus deiseanna a bheidh ann amach anseo, rud a d'fhéadfadh cuidiú leis an gcinnteoireacht leanúnach

Eolas gaolmhar
"Gach gníomhaíocht pholaitiúil dá ndéanaimid, tá sí bunaithe ar an tuiscint go bhfuil ríthábhacht leis an gcomhar, cibé acu ar an leibhéal Eorpach, náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil é sin, má táimid chun aontas níos dlúithe agus níos tacúla ar bhonn frithpháirteach a chur ar bun do mhuintir na hEorpa agus chun freagairt do dhúshláin an domhandaithe." Ráiteas misin