Предприемчив европейски регион (ПЕР)  
Award 2021

„Предприемчив европейски регион“ (ПЕР) е проект, чрез който се открояват и отличават региони на ЕС с изключителна и новаторска политическа стратегия в областта на предприемачеството, независимо от тяхната големина, богатство и правомощия. На регионите с най-убедителен, авангарден и перспективен план за бъдещо развитие се присъжда знакът „Предприемчив европейски регион“ (ПЕР) за определена година.

Знакът ПЕР е създаден в партньорство с Европейската комисия и с подкрепата на заинтересовани страни на равнище ЕС като SME United, Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати (ЕВРОПАЛАТИ) и Социална икономика Европа (Social Economy Europe). Той е отворен за всички организации, които желаят да допринесат за постигането на неговите цели.

Наградата „Предприемчив европейски регион“ за 2020 г. се присъжда на следните региони: Гданск и Поморско воеводство (Полша), икономически регион Гьотеборг (Швеция) и Навара (Испания).

Повече информация за отличените региони – в съобщението за медиите.

 

Как се кандидатства

Право на участие

 • Знакът ПЕР може да се присъди на всички територии на ЕС, включително на области и градове, както и на трансгранични територии, които имат юридическа правосубектност, като например ЕГТС и еврорегионите.
 • Правомощия на политическо равнище (не непременно законодателни)
 • Способност за изпълнение на цялостна предприемаческа стратегия.
 • независимо от тяхната големина, богатство или специфични правомощия
 • Знакът остава отворен както за териториите, които вече се справят успешно, така и за онези, които се ангажират с осъществяването на необходимите промени.

Трансграничните региони специално се насърчават да подават кандидатури.

Необходими документи
 • Формуляр за кандидатстване
 • Информационен фиш относно административно-териториалната единица на кандидата
 • Изложение на политическата визия на региона
 • Описание на предвидения механизъм на управление за гарантиране на ефективно изпълнение на действията във връзка с ПЕС
 • План за действие
 • План за комуникация
 • Декларация за политически ангажимент, с която се удостоверява, че стратегията на конкретната територия във връзка с ПЕР се подкрепя от политическото му ръководство (напр. регионалната асамблея, регионалното правителство или друг оторизиран политически орган).
Процедура за подаване на заявления

При вземане на своето решение журито ще вземе предвид:

 • Бюджетът, специфичните структурни или териториални предизвикателства и икономическата отправна точка на всички кандидати
 • Цялостното представяне на плана за бъдещо развитие на кандидата

За повече информация относно процедурата по кандидатстване, моля, вижте документите по-долу.

документите — Процедура за присъждане на наградата ПЕР за 2021-2022 г.

Журито на ПЕР

 

За контакт:

Г-н Piotr Zajaczkowski
Комитет на регионите
Тел.: +32 (0)2/282.24.01
eer-cdr@cor.europa.eu

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share: