Мрежа за наблюдение на субсидиарността 

​Мрежата за наблюдение на субсидиарността има за цел да улесни обмена на информация между местните и регионалните власти, както и на равнището на ЕС през целия цикъл на политиките по отношение на различните документи и законодателни предложения, които, след като бъдат приети, ще имат пряко въздействие върху местните и регионалните власти и политиките, за които те отговарят.

В нея членуват регионални правителства и парламенти със законодателни правомощия, органи на местното и регионалното самоуправление без законодателни правомощия и сдружения на местните власти в Европейския съюз. Тя е отворена и за националните делегации на КР и камарите на националните парламенти.​​​

Съдържание

Мисия

  • Да предоставя възможност на местните и регионалните власти да участват активно в мониторинга на прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност;
  • Да подкрепя регионите със законодателни правомощия чрез REGPEX – подразделението на Мрежата за наблюдение на субсидиарността, състоящо се от парламентите и правителствата на регионите със законодателни правомощия

Основни дейности

  • подкрепа за парламентите и правителствата на регионите със законодателни правомощия чрез платформата REGPEX – по време на периода за ранно предупреждение
  • популяризиране на практическото прилагане на принципа на субсидиарност и улесняване обмена на най-добри практики
  • предоставяне на докладчиците и членовете на КР на информация, свързана със субсидиарността и пропорционалността, идваща от представителна мрежа от местни и регионални власти
  • набелязване на мерки за по-добро законотворчество, опростяване на административните процедури и повишаване на положителното приемане на политиките на ЕС от европейските граждани
  • улесняване на междуинституционалния диалог относно субсидиарността чрез Конференцията за субсидиарността, провеждана на всеки две години​​
Споделяне:
 
Back to top