Комисии 

Шест тематични комисии извършват законодателната дейност на Европейския комитет на регионите, която обхваща широк кръг от области, засягащи местните и регионалните власти.

В комисиите членовете на КР изготвят становища относно законодателните предложения и инициативи на ЕС и обсъждат други въпроси, свързани с работата на над един милион местни политици в Европа.


 • civex banner

  CIVEX

  Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи, CIVEX, конституционни въпроси, демокрация, децентрализация, субсидиарност, правосъдие, бъдеще на Европа, миграция, интеграция, основни права, разширяване, съседство, сътрудничество за развитие.

  Прочетете повече
 • COTER logo

  COTER

  Освен политиката на сближаване комисия COTER следи отблизо многогодишната финансова рамка и бюджета на ЕС, както и транспортната политика, териториалното развитие, трансграничното сътрудничество, териториалното планиране и градските въпроси.

  Прочетете повече
 • ECON logo

  ECON

  Комисията по икономическа политика (ECON) координира приноса на своите членове по въпроси, свързани с икономическата и промишлената политика, като политиката в областта на конкуренцията и държавната помощ, обществените поръчки, политиката за МСП и предприемачеството, икономическото управление и европейския семестър, целите за устойчиво развитие (ЦУР), вътрешния пазар и цифровия единен пазар. Нейните дейности обхващат и икономическата и паричната политика, данъчната политика, международната търговия и митата (включително въпросите, свързани със СТО) и местните/регионалните финанси.

  Прочетете повече
 • ENVE logo

  ENVE

  Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE) отговаря за координирането на работата на Комитета на регионите в области, свързани с Европейския зелен пакт, които включват околната среда, биологичното разнообразие, кръговата икономика и нулевото замърсяване, изменението на климата, енергетиката и космическата политика. Комисията отговаря и за работната група „Зеленият пакт на местно равнище“ и други мрежи и платформи като националните посланици на Конвента на кметовете, посланиците на Пакта за климата от КР и Платформата на заинтересованите страни за нулево замърсяване. На световно равнище Комисията играе водеща роля в участието на КР в конференциите на ООН за изменението на климата и биологичното разнообразие.

  Прочетете повече
 • NAT logo

  NAT

  Комисия NAT обединява над 100 кметове, съветници и председатели на регионални съвети и се занимава с широк кръг от теми, свързани с развитието на селските райони, здравеопазването, селското стопанство, горското стопанство, рибарството, гражданската защита, защитата на потребителите и туризма. Програмата за селските райони за Европа и общественото здраве са водещите политически теми през настоящия мандат.

  Прочетете повече
 • SEDEC logo

  SEDEC

  The SEDEC commission is in charge of employment, social policies, education, training (including lifelong learning), sports and culture related dossiers. SEDEC is also responsible for equality, social economy and youth files, as well as research, innovation and artificial intelligence.

  Прочетете повече
Споделяне:
 
Back to top