Мрежа от регионални центрове  

Banner

Местните и регионалните власти имат първостепенна роля в прилагането на политиките на ЕС. RegHub е платформа, чиято цел е да привлече основни местни и регионални участници чрез ефективни консултации за обмен на опит във връзка с прилагането на политиките на ЕС. По този начин институциите на ЕС ще се възползват от техния неоценим принос и ще изработват по-ефективни политики, като същевременно ще доближат Съюза до неговите граждани.


Какво представлява Мрежата от регионални центрове, известна още като #RegHub?

Какви са нашите цели?

По-конкретно ние целим:

 • засилване на акцента върху подобряването на действащото законодателство на ЕС и прилагането му на местно и регионално равнище;
 • предоставяне на обратна информация от техническо естество за прилагането на законодателството на ЕС на местно и регионално равнище;
 • осигуряване на по-голямо участие на местните и регионалните действащи лица на ранен етап от законодателния процес на ЕС;
 • насърчаване на опростяване и обмен на опит между регионите в прилагането и по-нататъшното развитие на законодателството на ЕС.

Какво точно представлява регионалният център?

Подобно на летищен център, в който се извършват голям брой услуги и свързващи полети, регионалният център действа като звено за контакт, което може да осъществява връзка, да приобщава, да създава партньорства и да поддържа тесни връзки с различните заинтересовани страни, които участват в изпълнението на политиките на ЕС.

Тъй като се намира в администрация на поднационално равнище, звеното за контакт ще действа като посредник между Европейския комитет на регионите (КР) и местните и регионалните власти и ще предоставя навременна обратна информация относно ефективността на законодателството на ЕС. Очаква се постепенно да се развие функцията на информационен център по всички въпроси, свързани с програмата на ЕС за по-добро регулиране.

Понятието „регионален център“ може да се разбира в по-широк смисъл на думата като всяка териториална власт под равнището на държавата членка, която изпълнява политиката на ЕС. Следователно регионалният център може да включва общности, департаменти, провинции, графства, метрополни области, големи градове или групирани по-малки градове, големи или групирани по-малки органи на местното управление, както и трансгранични територии, като например ЕГТС и еврорегиони.

Кои са регионалните центрове?

Подборът на регионалните центрове беше въз основа на три критерия: географски баланс, политическа и административна ангажираност и опит във връзка с изпълнението на политиките на ЕС. Поради изненадващо големия брой качествени кандидатури КР реши да увеличи броя на членовете и към момента в проекта участват 36 центъра по време на пилотния етап (2019—2020 г.). В дългосрочен план целта на пилотната дейност е да се създадат условия за по-широка мрежа, която да започне дейност от 2021 г., да бъде отворена за всички желаещи да участват в нея региони на ЕС и да обхваща всички области на политиката, за които е от значение да се осигури обратна информация на местно и регионално равнище.

Членове на RegHub

Нашата нова интерактивна карта Ви дава възможност да получите мигновена представа за всички региони, включени в мрежата RegHub. Освен това на нея са показани координатите за връзка на всеки един от нашите регионални центрове: отидете на „Подробна информация и участващи региони“, за да видите членовете на КР, които представят участващите региони.

map
 

Как действа на практика?

   Тристепенен подход   

Тристепенен подход

 1. КР ще покани регионалните центрове на семинар в Брюксел за преглед на последната консултация и технически доклад за изпълнението, последващи действия във връзка с междуинституционалното въздействие на мрежата, обмен на най-добри практики или обсъждане на предизвикателствата и разглеждане на следващата област на политиката за консултация;


 2. За всяка една от подбраните области на политиката на ЕС секретариатът на мрежата ще изпрати на регионалните центрове анкета с основните въпроси, на които според институциите на ЕС и КР трябва да се отговори по време на процеса. Регионалните центрове на свой ред ще предоставят изчерпателен отговор на анкетата, след като се свържат и обсъдят с основните действащи лица и агенции; участващи в изпълнението на тази политика на ЕС на местно/регионално равнище;

 3. Резултатите от анкетата ще бъдат обобщени от секретариата на мрежата в технически доклад за изпълнението, който ще бъде предоставен на комисията на КР, отговаряща за тази област на политиката, както и на другите институции на ЕС. Освен това докладът ще се публикува и на специална уебстраница на КР. По време на пилотната фаза мрежата ще организира приблизително три семинара и консултации годишно за изпитване на своя метод на работа и механизъм за обратна информация.

Как беше поставено началото?

 1. От януари до юли 2018 г. Работната група по въпросите на субсидиарността, пропорционалността и принципа „правим по-малко, но по-ефективно“, с председател заместник-председателя на Европейската комисия (ЕК) г-н Франс Тимерманс, заседава веднъж месечно, за да „прави препоръки как по-ефективно да се прилагат принципите на субсидиарността и пропорционалността и идентифицира области на политиката, в които работата може да бъде отново делегирана или окончателно върната на държавите членки“. Трима политици от КР — Карл-Хайнц Ламберц (BE/ПЕС), Михаел Шнайдер (DE/ЕНП) и Франсоа Декостер (FR/АЛДЕ) — бяха определени за членове на работната група с цел намиране на „начини за по-ефективно участие на регионалните и местните органи в създаването и изпълнението на политиките на ЕС“.

 2. След публикуването на доклада на работната група КР изпълни конкретна последваща мярка въз основа на препоръките на работната група по въпросите на субсидиарността — Мрежата от регионални центрове (RegHub).

  „Комитетът на регионите следва да въведе нова пилотна мрежа от регионални центрове, които да подпомагат прегледа на изпълнението на политиките“
       
 3. В рамките на КР RegHub ще бъде платформа в допълнение на мрежата за наблюдение на субсидиарността. Тя ще засили ролята на КР и органите на управление на поднационално равнище във фазата на изпълнение и оценяване на изготвянето на политиките на ЕС.

 4. На 14 ноември 2018 г. председателят на КР Карл-Хайнц Ламберц се срещна с представители на региони на ЕС в Брюксел, за да представи новия проект за Мрежа от регионални центрове (#RegHub) и да обсъди процедурата за подбор на регионите, участващи в пилотната фаза (2019—2020 г.). На 19 октомври 2018 г. беше отправена покана за представяне на кандидатури с краен срок за подаване на заявления до 30 ноември 2018 г. Авторите на проекта се гордеят с факта, че бяха получени 53 кандидатури, включващи повече от 88 региона в ЕС, което доказва, че местните и регионалните власти желаят да допринесат за процеса на вземане на решения на ЕС.

RegHub става част от новата платформа „Готови за бъдещето“

На 11 май Европейската комисия реши да укрепи ролята на Европейския комитет на регионите в новата си платформа „Готови за бъдещето“ (част от програмата REFIT) и да направи RegHub официален участник в нея.

Платформата „Готови за бъдещето“ е експертна група на високо равнище, която ще помогне на Комисията да опрости съществуващото законодателство на ЕС, да намали административната тежест за гражданите и предприятията и да гарантира актуалността на законодателството на ЕС и за в бъдеще.

Това представлява голям напредък за RegHub и важно институционално признание за нейните постижения по време на пилотната ѝ фаза.

Това признание за значението на RegHub нямаше да бъде възможно без ангажираността на заинтересованите страни, участвали в нашите консултации до момента. Благодаря и поздравления за добре свършената работа! 

 
 

За контакт:
Rainer Steffens
Европейски комитет на регионите
Тел.: +32 (0) 2282 23 77
RegHub@cor.europa.eu


 

Banner
​​

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Свързана информация
Линкове