Мрежа от регионални центрове  

Местните и регионалните власти имат първостепенна роля в прилагането на политиките на ЕС. RegHub е платформа, чиято цел е да привлече ключови местни и регионални участници чрез ефективни консултации за споделяне на техният опит във връзка с прилагането на политиките на ЕС. По този начин институциите на ЕС ще се възползват от техния неоценим принос и ще изработват по-ефективни политики, като същевременно ще доближат Съюза по-близо до неговите граждани.​

 

Какво представлява Мрежата от регионални центрове, известна още като #RegHub?

Какви са нашите цели?

По-конкретно ние целим:

 • засилване на акцента върху подобряването на действащото законодателство на ЕС и прилагането му на местно и регионално равнище;
 • предоставяне на обратна информация от техническо естество за прилагането на законодателството на ЕС на местно и регионално равнище;
 • осигуряване на по-голямо участие на местните и регионалните действащи лица на ранен етап от законодателния процес на ЕС;
 • насърчаване на опростяване и обмен на опит между регионите в прилагането и по-нататъшното развитие на законодателството на ЕС.

Какво точно представлява регионалният център?

Подобно на летищен център, в който се извършват голям брой услуги и свързващи полети, регионалният център действа като звено за контакт, което може да осъществява връзка, да приобщава, да създава партньорства и да поддържа тесни връзки с различните заинтересовани страни, които участват в изпълнението на политиките на ЕС.

Тъй като се намира в администрация на поднационално равнище, звеното за контакт ще действа като посредник между Европейския комитет на регионите (КР) и местните и регионалните власти и ще предоставя навременна обратна информация относно ефективността на законодателството на ЕС. Очаква се постепенно да се развие функцията на информационен център по всички въпроси, свързани с програмата на ЕС за по-добро регулиране.

Понятието „регионален център“ може да се разбира в по-широк смисъл на думата като всяка териториална власт под равнището на държавата членка, която изпълнява политиката на ЕС. Следователно регионалният център може да включва общности, департаменти, провинции, графства, метрополни области, големи градове или групирани по-малки градове, големи или групирани по-малки органи на местното управление, както и трансгранични територии, като например ЕГТС и еврорегиони.

Кои са регионалните центрове?

Подборът на регионалните центрове беше въз основа на три критерия: географски баланс, политическа и административна ангажираност и опит във връзка с изпълнението на политиките на ЕС. Поради изненадващо големия брой качествени кандидатури КР реши да увеличи броя на членовете и към момента в проекта участват 36 центъра по време на пилотния етап (2019—2020 г.). В дългосрочен план целта на пилотната дейност е да се създадат условия за по-широка мрежа, която да започне дейност от 2021 г., да бъде отворена за всички желаещи да участват в нея региони на ЕС и да обхваща всички области на политиката, за които е от значение да се осигури обратна информация на местно и регионално равнище. ​

Членове на RegHub

map
 

Алентежу, Португалия | Автономна Провинция на Болцано, Италия | Автономен регион Фриули Венеция Джулия, Италия | Бранденбург, Германия | Бретан, Франция | Бродско-Посавската жупания, Хърватия  |  Калабрия, Италия | Каталония, Испания | Община Мадрид, Испания | Автономна област Валенсия, Испания | Крит, Гърция | Дубровнишко-Неретванската жупания, Хърватия | Кохезионен регион Източна Словения, Словения | Фландрия, Белгия|  Харгита / Яломита, Румъния  | регион О-дьо-Франс, Франция | Хелзинки-Усимаа, Финландия | Кошицкия регион, Кошицкия регион, Словашка република | Лимбург (в сътрудничество с провинция Хелдерланд, провинция Южна Холандия, провинция Оверейсел, град Тилбург), Нидерландия | Марке, Италия |  Мазовецко воеводство, Полша | Молизе, Италия | Северен Рейн-Вестфалия, Германия | Северозападен регион, Ирландия | Пиемонт, Италия  | Приморско-Горанската жупания, Хърватия | регион Емилия-Романя, Италия  | Шибенишко-Книнската жупания, Хърватия | Силезия – ТИТРИЯ (Словашка република, Чешка република, Полша) | Тесалия, Гърция | област Толна, Унгария | регион Умбрия / Венето, Италия | Горна Австрия, (настоящо председателство на съвместната конференция на държавни експерти относно „Наблюдение на субсидиарността“), Австрия | Форарлберг (провинцията, председателстваща проектната група „Международна конференция за Боденското езеро“, в сътрудничество с Баден-Вюртемберг и Бавария), Австрия |  Западнопомеранското воеводство, Полша | регион за развитие Засауе, Словения.

Как действа на практика?

 Тристепенен подход: Семинар, Консултация, Технически доклад за изпълнението 

A three step approach

 1. КР ще покани регионалните центрове на семинар в Брюксел за преглед на последната консултация и технически доклад за изпълнението, последващи действия във връзка с междуинституционалното въздействие на мрежата, обмен на най-добри практики или обсъждане на предизвикателствата и разглеждане на следващата област на политиката за консултация.

 2. За всяка една от подбраните области на политиката на ЕС секретариатът на мрежата ще изпрати на регионалните центрове анкета с основните въпроси, на които според институциите на ЕС и КР трябва да се отговори по време на процеса. Регионалните центрове на свой ред ще предоставят изчерпателен отговор на анкетата, след като се свържат и обсъдят с основните действащи лица и агенции, участващи в изпълнението на тази политика на ЕС на местно/регионално равнище.

 3. Резултатите от анкетата ще бъдат обобщени от секретариата на мрежата в технически доклад за изпълнението, който ще бъде предоставен на комисията на КР, отговаряща за тази област на политиката, както и на другите институции на ЕС. Освен това докладът ще се публикува и на специална уебстраница на КР. По време на пилотната фаза мрежата ще организира приблизително три семинара и консултации годишно за изпитване на своя метод на работа и механизъм за обратна информация.

Как беше поставено началото? Какво сме направили? Какво следва?

 1. От януари до юли 2018 г. Работната група по въпросите на субсидиарността, пропорционалността и принципа „правим по-малко, но по-ефективно“, с председател заместник-председателя на Европейската комисия (ЕК) г-н Франс Тимерманс, заседава веднъж месечно, за да „прави препоръки как по-ефективно да се прилагат принципите на субсидиарността и пропорционалността и идентифицира области на политиката, в които работата може да бъде отново делегирана или окончателно върната на държавите членки“. Трима политици от КР — Карл-Хайнц Ламберц (BE/ПЕС), Михаел Шнайдер (DE/ЕНП) и Франсоа Декостер (FR/АЛДЕ) — бяха определени за членове на работната група с цел намиране на „начини за по-ефективно участие на регионалните и местните органи в създаването и изпълнението на политиките на ЕС“.

 2. След публикуването на доклада на работната група КР изпълни конкретна последваща мярка въз основа на препоръките на работната група по въпросите на субсидиарността — Мрежата от регионални центрове (RegHub).

  „Комитетът на регионите следва да въведе нова пилотна мрежа от регионални центрове, които да подпомагат прегледа на изпълнението на политиките“

 3. В рамките на КР RegHub ще бъде платформа в допълнение на мрежата за наблюдение на субсидиарността. Тя ще засили ролята на КР и органите на управление на поднационално равнище във фазата на изпълнение и оценяване на изготвянето на политиките на ЕС.

 4. На 14 ноември 2018 г. редседателят на КР Карл-Хайнц Ламберц се срещна с представители на региони на ЕС в Брюксел, за да представи новия проект за Мрежа от регионални центрове (#RegHub) и да обсъди процедурата за подбор на регионите, участващи в пилотната фаза (2019—2020 г.). На 19 октомври 2018 г. беше отправена покана за представяне на кандидатури с краен срок за подаване на заявления до 30 ноември 2018 г. Авторите на проекта се гордеят с факта, че бяха получени 53 кандидатури, включващи повече от 88 региона в ЕС, което доказва, че местните и регионалните власти желаят да допринесат за процеса на вземане на решения на ЕС.

График
 

За контакт:
Rainer Steffens
Европейски комитет на регионите
Тел.: +32 (0) 2282 23 77
RegHub@cor.europa.eu


 

Споделете мнението си

Свързана информация