Състоянието на регионите и градовете в Европейския съюз 

9 октомври 2023 г. 

banner
© stock.adobe.com

На 9 октомври 2023 г. Комитетът на регионите публикува своя Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете като моментна снимка на най-неотложните предизвикателства, пред които са изправени регионите и градовете в цяла Европа, и преглед на решенията по места, които спомагат за вземането на политическите решения на ЕС.

Докладът включва информация за начина, по който регионите и градовете се справят с кризи, като климатичните бедствия или войната на Русия срещу Украйна. Той показва как регионите и градовете допринасят за дългосрочната трансформация на нашите общества с екологичния и цифровия преход, като същевременно укрепват сближаването. 

Съдържание
 
President Vasco Alv​​es Cordeiro 
The state of regions of Europe, as the state of Europe itself, is no other than the state of its people.

Разбиране на Европа от местна и регионална гледна точка

Въз основа на първоначални проучвания, възложени от Европейския комитет на регионите, както и на академични изследвания, приноса на други европейски институции и документация от публично достъпни източници, докладът предоставя факти и данни, предназначени за създателите на политики и съответните заинтересовани страни. Основните констатации и препоръки са отразени в годишната реч за състоянието на регионите и градовете в Европейския съюз, произнесена от председателя на Европейския комитет на регионите Вашку Алвъш Кордейру на 9 октомври 2023 г.

Акцентът на тазгодишния доклад е върху най-неотложните предизвикателства, пред които са изправени регионите и градовете в ЕС. От извънредни ситуации и кризи, като например климатичните бедствия, войната на Русия срещу Украйна или недостига на енергия, до дългосрочната трансформация чрез екологичния и цифровия преход, която същевременно укрепва сближаването, докладът ще предостави решения и идеи, събрани на местна почва.

Той е ориентиран към бъдещето и служи като прогнозно ръководство с оглед на изборите за Европейски парламент и следващия законодателен мандат на институциите на ЕС.

Докладът включва и „Регионалния и местен барометър“, който представя гледните точки на избраните представители от цяла Европа, анкетирани в партньорство с IPSOS. 

Регионален и местен барометър

  • В 27-те държави — членки на Европейския съюз, има над един милион политици, избрани на поднационално равнище. Тези местни политици са представители на много разнообразен набор от избирателни райони на различни равнища на управление, включително федерални провинции, региони, провинции, области, окръзи или общини. Експресното проучване на Евробарометър предоставя на местните политици в ЕС важна платформа, чрез която да споделят своите възгледи относно предизвикателствата и приоритетите на Европа.

    Отговорите показват върху кои въпроси на равнището на ЕС биха отдали приоритет местните политици, доколко са запознати с общоевропейските инициативи и възможностите за финансиране от ЕС, какво мислят за бъдещето на Европа и какви мерки са предприели във връзка с извънредната ситуация, породена от войната в Украйна. 

     Основни констатации

Документи

  • Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете 2023

    налични езици (23)
    1. Čeština(5.93 MB-PDF)Изтегляне
      Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst 2023
    2. dansk(5.88 MB-PDF)Изтегляне
      Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand 2023
    3. Deutsch(5.98 MB-PDF)Изтегляне
      EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte 2023
    4. ελληνικά(6.05 MB-PDF)Изтегляне
      Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών 2023
    5. English(6.44 MB-PDF)Изтегляне
      EU Annual Report on the State of Regions and Cities 2023
    6. español(6.02 MB-PDF)Изтегляне
      Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades 2023
    7. eesti(5.9 MB-PDF)Изтегляне
      ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta 2023
    8. suomi(5.89 MB-PDF)Изтегляне
      EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta 2023
    9. français(5.93 MB-PDF)Изтегляне
      Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes 2023
    10. Gaeilge(5.94 MB-PDF)Изтегляне
      Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha 2023
    11. hrvatski(5.98 MB-PDF)Изтегляне
      Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova 2023.
    12. magyar(6.07 MB-PDF)Изтегляне
      Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről (2023)
    13. italiano(5.93 MB-PDF)Изтегляне
      Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città 2023
    14. lietuvių(5.92 MB-PDF)Изтегляне
      ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2023 m.
    15. latviešu(5.93 MB-PDF)Изтегляне
      ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās” 2023.
    16. Malti(6.17 MB-PDF)Изтегляне
      Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet 2023
    17. Nederlands(6 MB-PDF)Изтегляне
      Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU 2023
    18. polski(5.99 MB-PDF)Изтегляне
      Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast 2023 r
    19. português(6 MB-PDF)Изтегляне
      Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios 2023
    20. română(6.04 MB-PDF)Изтегляне
      Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor 2023
    21. slovenčina(6.02 MB-PDF)Изтегляне
      Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest 2023
    22. slovenščina(5.96 MB-PDF)Изтегляне
      Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih 2023
    23. svenska(5.93 MB-PDF)Изтегляне
      Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner 2023
    Търсите текста на друг език, който не е в списъка?  Научете защо го няма.
  • Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете: Информационен фиш за 2023 г

    налични езици (23)
    1. Čeština(1.2 MB-PDF)Изтегляне
      Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst: Informativní přehled za rok 2023
    2. dansk(1.2 MB-PDF)Изтегляне
      Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand: Faktablad 2023
    3. Deutsch(1.3 MB-PDF)Изтегляне
      EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte: Infoblatt 2023
    4. ελληνικά(1.23 MB-PDF)Изтегляне
      Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών: Θεματικό δελτίο 2023
    5. English(1.3 MB-PDF)Изтегляне
      EU Annual Report on the State of Regions and Cities: Factsheet 2023
    6. español(1.29 MB-PDF)Изтегляне
      Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades: Ficha informativa 2023
    7. eesti(1.2 MB-PDF)Изтегляне
      ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta: Teabeleht 2023
    8. suomi(1.3 MB-PDF)Изтегляне
      EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta: Tietokooste 2023
    9. français(1.3 MB-PDF)Изтегляне
      Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes: Fiche d’information 2023
    10. Gaeilge(1.2 MB-PDF)Изтегляне
      Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha: Bileog eolais 2023
    11. hrvatski(1.2 MB-PDF)Изтегляне
      Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova: Informativni članak 2023.
    12. magyar(1.21 MB-PDF)Изтегляне
      Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről: Tájékoztató (2023)
    13. italiano(1.2 MB-PDF)Изтегляне
      Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città: Edizione 2023
    14. lietuvių(1.2 MB-PDF)Изтегляне
      ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2023 m. informacijos suvestinė
    15. latviešu(1.21 MB-PDF)Изтегляне
      ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās”: 2023. gada faktu lapa
    16. Malti(1.2 MB-PDF)Изтегляне
      Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet: Skeda informattiva 2023
    17. Nederlands(1.2 MB-PDF)Изтегляне
      Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU: Factsheet 2023
    18. polski(1.31 MB-PDF)Изтегляне
      Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast: Arkusz informacyjny 2023 r
    19. português(1.3 MB-PDF)Изтегляне
      Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios: Ficha de informação 2023
    20. română(1.2 MB-PDF)Изтегляне
      Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor: Fișă informativă pentru anul 2023
    21. slovenčina(1.31 MB-PDF)Изтегляне
      Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest: Prehľad za rok 2023
    22. slovenščina(1.29 MB-PDF)Изтегляне
      Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih: Informativni pregled za leto 2023
    23. svenska(1.3 MB-PDF)Изтегляне
      Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner: Faktablad 2023
    Търсите текста на друг език, който не е в списъка?  Научете защо го няма.
  • Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете 2023- Основни препоръки

    налични езици (23)
    1. Čeština(732.43 KB-PDF)Изтегляне
      Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst 2023 - Základní doporučení
    2. dansk(732.76 KB-PDF)Изтегляне
      Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand 2023 - Vigtigste anbefalinger
    3. Deutsch(735.4 KB-PDF)Изтегляне
      EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte 2023- Wichtigste Empfehlungen
    4. ελληνικά(736 KB-PDF)Изтегляне
      Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών 2023 - Κύριες συστάσεις
    5. English(732.61 KB-PDF)Изтегляне
      EU Annual Report on the State of Regions and Cities 2023 - key recommendations
    6. español(732.75 KB-PDF)Изтегляне
      Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades 2023 - Recomendaciones clave
    7. eesti(730.03 KB-PDF)Изтегляне
      ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta 2023 - Peamised soovitused
    8. suomi(730.95 KB-PDF)Изтегляне
      EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta 2023 - Keskeiset suositukset
    9. français(733.86 KB-PDF)Изтегляне
      Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes 2023 - Principales recommandations
    10. Gaeilge(731.94 KB-PDF)Изтегляне
      Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha 2023 - Príomh-mholtaí
    11. hrvatski(731.84 KB-PDF)Изтегляне
      Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova 2023. - Ključne preporuke
    12. magyar(733.43 KB-PDF)Изтегляне
      Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről (2023) - Fő ajánlások
    13. italiano(732.43 KB-PDF)Изтегляне
      Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città 2023 - Raccomandazioni principali
    14. lietuvių(732.93 KB-PDF)Изтегляне
      ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2023 m. - Pagrindinės rekomendacijos
    15. latviešu(732.51 KB-PDF)Изтегляне
      ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās” 2023.- Galvenie ieteikumi
    16. Malti(733.91 KB-PDF)Изтегляне
      Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet 2023 - Rakkomandazzjonijiet ewlenin
    17. Nederlands(732.68 KB-PDF)Изтегляне
      Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU 2023 - Belangrijkste aanbevelingen
    18. polski(733.73 KB-PDF)Изтегляне
      Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast 2023 r - Główne zalecenia
    19. português(733.71 KB-PDF)Изтегляне
      Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios 2023 - Principais recomendações
    20. română(733.49 KB-PDF)Изтегляне
      Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor 2023 - Recomandările principale
    21. slovenčina(733.29 KB-PDF)Изтегляне
      Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest 2023 - Hlavné odporúčania
    22. slovenščina(731.82 KB-PDF)Изтегляне
      Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih 2023 - Glavna priporočila
    23. svenska(732.69 KB-PDF)Изтегляне
      Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner 2023 - De viktigaste rekommendationerna
    Търсите текста на друг език, който не е в списъка?  Научете защо го няма.
  • Приемане на резолюцията относно състоянието на регионите и градовете в Европейския съюз и предложения с оглед на следващата стратегическа програма на ЕС за периода 2024—2029 г

    налични езици (23)
    1. Čeština(259.22 KB-PDF)Изтегляне
      Přijetí usnesení Stav regionů a měst v Evropské unii a návrhy týkající se příští strategické agendy EU na období 2024–2029
    2. dansk(129.17 KB-PDF)Изтегляне
      Vedtagelse af resolutionen om regionernes og byernes tilstand i Den Europæiske Union og forslag med henblik på EU's næste strategiske dagsorden 2024-2029
    3. Deutsch(175.58 KB-PDF)Изтегляне
      Annahme der Entschließung zur Lage der Regionen und Städte in der Europäischen Union 2023 mit Vorschlägen für die nächste Strategische Agenda der EU 2024–2029
    4. ελληνικά(264.6 KB-PDF)Изтегляне
      Έγκριση του ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προτάσεις ενόψει του επόμενου στρατηγικού θεματολογίου της ΕΕ για την περίοδο 2024-2029
    5. English(128.16 KB-PDF)Изтегляне
      Adoption of the Resolution on the State of Regions and Cities in the European Union and proposals in view of the next EU Strategic Agenda 2024-2029
    6. español(129.84 KB-PDF)Изтегляне
      Aprobación de la Resolución relativa al estado de las regiones y las ciudades en la Unión Europea y propuestas con vistas a la próxima Agenda Estratégica 2024-2029
    7. eesti(169.13 KB-PDF)Изтегляне
      „Resolutsiooni vastuvõtmine piirkondade ja linnade olukorra kohta Euroopa Liidus ja ettepanekud seoses ELi järgmise strateegilise tegevuskavaga aastateks 2024–2029“
    8. suomi(168.8 KB-PDF)Изтегляне
      Päätöslauselman hyväksyminen aiheesta ”Euroopan unionin alueiden ja kuntien tila ja ehdotuksia vuosia 2024–2029 koskevaa EU:n seuraavaa strategista ohjelmaa silmällä pitäen”
    9. français(252.98 KB-PDF)Изтегляне
      Adoption de la résolution sur l’état des régions et des villes dans l’Union européenne et des propositions en vue du prochain programme stratégique 2024-2029 de l’Union
    10. Gaeilge(175.64 KB-PDF)Изтегляне
      Glacadh an Rúin maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha san Aontas Eorpach agus tograí i bhfianaise an chéad Chláir Oibre Straitéisigh eile de chuid an Aontais Eorpaigh 2024-2029
    11. hrvatski(247.7 KB-PDF)Изтегляне
      Usvajanje rezolucije o stanju regija i gradova u Europskoj uniji. i prijedlozi za sljedeći strateški program EU-a za razdoblje 2024. – 2029
    12. magyar(262.33 KB-PDF)Изтегляне
      „Az Európai Unió régióinak és városainak helyzete” című állásfoglalás és javaslatok elfogadása a következő, a 2024–2029-es időszakra szóló uniós stratégiai menetrendre tekintettel
    13. italiano(125.36 KB-PDF)Изтегляне
      Adozione del Progetto di risoluzione urgente sul tema Stato delle regioni e delle città nell'Unione europea e proposte in vista della prossima agenda strategica dell'UE 2024-2029
    14. lietuvių(251.56 KB-PDF)Изтегляне
      Rezoliucijos dėl Europos Sąjungos regionų ir miestų padėties priėmimas ir pasiūlymai atsižvelgiant į kitą 2024–2029 m. ES strateginę darbotvarkę
    15. latviešu(246.75 KB-PDF)Изтегляне
      Rezolūcijas “Stāvoklis Eiropas Savienības reģionos un pilsētās un priekšlikumi saistībā ar nākamo stratēģisko programmu 2024.–2029. gadam” pieņemšana
    16. Malti(273.36 KB-PDF)Изтегляне
      Abbozz tar-Riżoluzzjoni dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet fl-Unjoni Ewropea u proposti fiddawl tal-Aġenda Strateġika tal-UE 2024-2029 li jmiss
    17. Nederlands(250.75 KB-PDF)Изтегляне
      Goedkeuring van de dringende ontwerpresolutie over de Staat van de regio’s en steden in de Europese Unie en voorstellen voor de strategische agenda 2024-2029 van de EU
    18. polski(261.95 KB-PDF)Изтегляне
      Przyjęcie rezolucji w sprawie stanu regionów i miast w Unii Europejskiej oraz propozycji w związku z kolejnym programem strategicznym UE na lata 2024–2029
    19. português(174.57 KB-PDF)Изтегляне
      Adoção da Resolução – Estado das regiões e dos municípios da União Europeia em 2023 e propostas tendo em vista a próxima Agenda Estratégica da UE para 2024-2029
    20. română(247.94 KB-PDF)Изтегляне
      Adoptarea proiectului de rezoluție de urgență privind starea regiunilor și orașelor din Uniunea Europeană și propuneri în perspectiva următoarei Agende strategice 2024-2029
    21. slovenčina(276.46 KB-PDF)Изтегляне
      Prijatie uznesenia o stave regiónov a miest v Európskej únii a návrhy v súvislosti s budúcim strategickým programom EÚ na roky 2024 – 2029
    22. slovenščina(240.4 KB-PDF)Изтегляне
      Sprejetje resolucije o stanju v regijah in mestih v Evropski uniji ter o predlogih za naslednjo strateško agendo za obdobje 2024–2029
    23. svenska(169.18 KB-PDF)Изтегляне
      Antagande av resolutionen om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner och förslag inför EU:s nästa strategiska agenda 2024–2029
    Търсите текста на друг език, който не е в списъка?  Научете защо го няма.

Мултимедийни материали

Debate on the state of the regions and cities

 

Вижте повече

  • Debate on the state of the regions and cities
    Debate on the state of the regions and cities
  • Regions & Cities acting together for change
    Regions & Cities acting together for change
  • Press conference by Commissioner Elisa FERREIRA and European Committee of the Regions President Vasco ALVES CORDEIRO
    Press conference by Commissioner Elisa FERREIRA and European Committee of the Regions President Vasco ALVES CORDEIRO

Liveblog

Предишни издания

Споделяне :
 
Back to top