Становища  

Европейската комисия се консултира с Европейския комитет на регионите (КР) на най-ранен етап от европейския законодателен процес в области на политиката, които засягат пряко местните и регионалните власти. КР може и проактивно да приема позиции по конкретни въпроси посредством становища по собствена инициатива.

Триетапна демократична процедура: обсъждане, изготвяне и гласуване

  • Председателят на КР възлага разглеждането на въпроса на компетентната вътрешна комисия.
  • Член на Комитета се определя за докладчик. Докладчикът изготвя становище и го представя за обсъждане, изменение и приемане от членовете на своята комисия.
  • Проектостановището се представя и обсъжда на следващата пленарна сесия.
  • След като становището бъде прието от членовете на КР, се изпраща до всички институции на ЕС.

Търсене на становища

Въздействие от работата на КР върху законодателството на ЕС

Целта на политическата работа на КР е да се увеличи влиянието на регионалните и местните власти в Европа.

За много становища може да се направи оценка на въздействието им едва през следващите години след приемането им, щом законодателният процес напредне достатъчно.

През това време се изготвят оценки за въздействието с помощта на следните ресурси:

  • доклади от Европейската комисия за последващи мерки, предприети от нея по становищата на КР;
  • оценки на въздействието, изготвяни от КР, с резюме на политическото въздействие на становищата върху документите, изготвяни от Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета;
  • проследяване на отразяването в медиите на становищата на КР, провеждано от пресслужбата на КР;
  • годишно средно около 150 прояви, свързани със становища, се провеждат от КР, за да се увеличава въздействието на становищата и резолюциите на КР върху законодателния процес на ЕС.


 

Share:
Свързана информация