Достъп до документи  

​​​С Договора от Амстердам беше въведен нов член 255, който предоставя на гражданите правото на достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Комисията. Трите институции приеха Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, а в приета впоследствие съвместна декларация поискаха от останалите европейски агенции и органи да приемат подобни правила в тази сфера.

В отговор на искането нашият Комитет въведе нова политика за достъпа до документи, с която осигури максимална прозрачност на своята работа. Тази прозрачност несъмнено дава възможност за по-голямо участие на обществеността в процеса на вземане на решения в ЕС и спомага за укрепването на принципите на демокрация и основни права, залегнали в член 6 от Договора за ЕС и в Хартата на основните права на ЕС.

С Договора от Лисабон (2009 г.) правото на гражданите на достъп до документи, залегнало вече в член 15, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), беше официално разширено с включването на всички институции, органи, служби и агенции на Европейския съюз. ​


Съдържание

​Решен​​​ие № 18/2020 относно публичния достъп до документи на Комитета на регионите

В Решение № 18/2020 относно публичния достъп до документи на Комитета на регионите изрично се посочват принципите и ограниченията, установени в Регламент (ЕО) № 1049/2001, както и процедурата за искане на достъп до документи на Комитета.

​Документите на Комитета, посочени в списъка, приложен към Решение № 18/2020, са пряко достъпни за гражданите в електронен регистър на документите. В този регистър на документите биха могли да бъдат включени и други документи.

При поискване гражданите могат да поискат достъп до всякакви други документи, при спазване на ограниченията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1049/2001.

Заявлението трябва да бъде формулирано достатъчно точно и да съдържа по-специално елементите, които позволяват да се идентифицира(т) документа(ите), както и името и данните за контакт на заявителя. Заявителят обаче не е длъжен да посочи причините за заявлението (освен в някои случаи, свързани с достъп до лични данни). Комитетът трябва да потвърди получаването на заявлението веднага след регистрирането му и да отговори в срок от 15 работни дни от регистрацията (по изключение този срок може да бъде удължен с 15 работни дни).

Ако Комитетът откаже изцяло или частично достъп до искания документ, той трябва да посочи основанията за този отказ. Тогава заявителят разполага с 15 работни дни, за да подаде потвърдително заявление. След това Комитетът разполага отново с 15 работни дни (с възможност за удължаване с още 15 работни дни), за да отговори.

Ако Комитетът все още отказва да предостави пълен достъп до искания документ след потвърдително заявление, заявителят има възможност да заведе съдебен иск срещу Комитета и/или да подаде жалба до Европейския омбудсман.

Ако не можете да намерите документ в електронния регистър на документи, можете да подадете искане за достъп до този документ чрез връзката по-долу.

Искане за достъп до документ

За да подадете искане за достъп до документ, моля, попълнете следния формуляр и изберете „Достъп до документи“.​

За контакт

Отдел „Прозрачност и достъп до документи“ е на ваше разположение и е готов да отговаря на въпросите ви и да ви окаже съдействие при вашите проучвания.

Можете да ни изпратите имейл​ или да ни пишете на нашия пощенски адрес:

​Committee of the Regions of the European Union
Archives service (office JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel​

Споделяне :
 
Back to top