Достъп до документи  

С Договора от Амстердам беше въведен нов член 255, който предоставя на гражданите правото на достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Комисията. Трите институции приеха Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, а в приета впоследствие съвместна декларация поискаха от останалите европейски агенции и органи да приемат подобни правила в тази сфера.

В отговор на искането нашият Комитет въведе нова политика за достъпа до документи, с която осигури максимална прозрачност на своята работа. Тази прозрачност несъмнено дава възможност за по-голямо участие на обществеността в процеса на вземане на решения в ЕС и спомага за укрепването на принципите на демокрация и основни права, залегнали в член 6 от Договора за ЕС и в Хартата на основните права на ЕС.

С Договора от Лисабон (2009 г.) правото на гражданите на достъп до документи, залегнало вече в член 15, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), беше официално разширено с включването на всички институции, органи, служби и агенции на Европейския съюз.

За контакт:

Отдел „Прозрачност и достъп до документи“ е на ваше разположение и е готов да отговаря на въпросите ви и да ви окаже съдействие при вашите проучвания.

Не се колебайте да се свържете с нас!

Пощенски адрес:

Committee of the Regions of the European Union
Archives service (office JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel
Share: