Onze werkzaamheden  


Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) doet zich gelden in verschillende stadia van het EU-wetgevingsproces. De CvdR-commissies stellen ontwerpadviezen op over EU-wetgevingsvoorstellen, en vervolgens komen de leden in zitting bijeen om over de adviezen te stemmen en deze goed te keuren.

Het CvdR werkt ook nauw samen met nationale, regionale en lokale overheden om hun stem te laten horen en het politieke debat te bevorderen, niet enkel in Brussel maar ook in de regio's en steden van de EU, buiten de EU en online.


Inhoud

Missieverklaring

Wij ontplooien onze politieke activiteiten vanuit de overtuiging dat samenwerking tussen het Europese, nationale, regionale en lokale niveau onontbeerlijk is, willen we kunnen bouwen aan een Unie waarin de verschillende volkeren zich steeds meer verbonden en solidair voelen en waarin op een adequate manier kan worden omgegaan met de uitdagingen van de globalisering.​​

Bevordering van overleg en grensoverschrijdende samenwerking

Raadplegingen worden door het CvdR gehouden om input te krijgen van lokale en regionale overheden, deskundigen en andere belanghebbenden, zodat daarmee rekening kan worden gehouden in de adviezen waarin onze CvdR-leden aanbevelingen doen voor EU-wetgeving.

Interregionale groepen zijn speciale belangengroepen die samenkomen om lokale/regionale vraagstukken en soms zelfs vraagstukken van grensoverschrijdende aard te bespreken.

Het CvdR coördineert ook een aantal netwerken om steden en regio's de mogelijkheid te bieden goede praktijken uit te wisselen, zowel op EU-niveau als daarbuiten. Twee voorbeelden die getuigen van de inspanningen van het CvdR op het gebied van EU-nabuurschapsbeleid zijn het Oostelijk Partnerschap (CORLEAP) en de Euromediterrane vergadering van lokale en regionale overheden (ARLEM)

Tot de grensoverschrijdende samenwerking behoort eveneens:


Monitoring, evaluatie en onderzoeksactiviteiten 

Tot slot heeft het CvdR ook nog de volgende taken: Het:

  • waarborgt dat alle overheidsniveaus zich kunnen laten horen en dat de EU-wetgeving correct wordt uitgevoerd op lokaal en regionaal niveau;
  • evalueert de potentiële concrete impact van EU-wetgevingsvoorstellen;
  • maakt zich sterk voor decentralisering en nauwere samenwerking voor een doeltreffende beleidsvorming in de EU;
  • vult zijn strategische planning met pogingen om te anticiperen op andere uitdagingen en kansen, wat op zijn beurt kan helpen bij de lopende besluitvorming.​
Delen:
 
Back to top