Новини  
ExtentedCQWP
Барометърът на ЕС за състоянието на регионите и градовете отправя предупреждение: недостигът от 180 милиарда евро, свързан с COVID, ще засегне публичните служби
Барометърът на ЕС за състоянието на регионите и градовете отправя предупреждение: недостигът от 180 милиарда евро, свързан с COVID, ще засегне публичните служби
Press release12.10.2021 | Citizenship;Territorial cohesion;Public health;Economic and Monetary Union (EMU);Environment policy;Research and innovation;Education;Employment;Equal opportunities;Social economy;Social protection;Migration, asylum and integration of migrants;
В публикувания днес Барометър за състоянието на регионите и градовете , изготвен от Европейския комитет на регионите , се отправя предупреждение, че възстановяването на ЕС се подкопава от неуспеха на националните столици да се консултират с градовете и регионите относно финансираните от ЕС планове за спешно възстановяване. Перспективата средствата на ЕС да не бъдат насочвани там, където градовете и регионите смятат, че са най-необходими, също рискува да изостри проблемите, породени от недостига на финансиране в размер на 180 милиарда евро между разходите и приходите, причинени от пандемията от COVID-19. 
Местните лидери се обединяват със словенското председателство, Комисията и Европейския парламент, за да се ускори изпълнението на плановете на ЕС за възстановяване
Местните лидери се обединяват със словенското председателство, Комисията и Европейския парламент, за да се ускори изпълнението на плановете на ЕС за възстановяване
Press release24.09.2021 | Cohesion policy reform;Cross-border and territorial cooperation;EU annual budget;European Structural and Investment Funds;Financial instruments for cohesion;Territorial cohesion;European semester / Economic Governance;Financial markets;SME policy;State aid and competition;Sub-national finance;Sustainable development;
Регионалните и местните лидери се събраха в Липица (Словения) на 24 септември, за да обсъдят как своевременно да се осигурят инвестиции за възстановяване по места и да се избегнат забавяния и припокриване между политиките на ЕС. Комисарят по въпросите на икономиката Паоло Джентилони и министърът на финансите на Словения Андрей Ширцел, както и водещи членове на Европейския парламент подчертаха, че националните планове за възстановяване могат да бъдат успешни само ако се работи с регионите и градовете. 
Възстановяването на ЕС няма да бъде ефективно без солидна политика на сближаване, разработена в истинско партньорство с европейските градове и региони
Възстановяването на ЕС няма да бъде ефективно без солидна политика на сближаване, разработена в истинско партньорство с европейските градове и региони
Press release09.09.2021 | Cohesion policy reform;Cross-border and territorial cooperation;European Structural and Investment Funds;Financial instruments for cohesion;Territorial cohesion;Urban policy;
Кризата с COVID-19 показа, че сега повече от всякога политиката на сближаване е необходима за укрепване на устойчивостта в Европа, защита на гражданите, осъществяване на възстановяването във всички краища на Европейския съюз, като никой не бива бъде изоставен. От създаването си през октомври 2017 г. Алиансът за сближаване (#CohesionAlliance) — общоевропейски алианс от 12 000 подписали страни , които се застъпват за по-силна политика на сближаване — успя да избегне драматични бюджетни съкращения след 2020 г., да запази политика на сближаване за всички региони в Съюза и да предложи по-опростени и по-гъвкави правила. По време на видеоконференция, посветена на новия курс на Алианса за сближаване, неговите учредители подновиха ангажимента си да обединят усилията си и да запазят политиката на сближаване като основен приоритет на ЕС. Алиансът за сближаване ще следи внимателно за цялостното прилагане на принципа на партньорство от страна на държавите членки при разработването и изпълнението на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. Съгласуваността и синергиите между инструментите за възстановяване и структурните фондове са от първостепенно значение, за да се избегне припокриване и да се увеличи максимално въздействието на европейските действия. 
Градовете и регионите са готови да застанат начело на революцията за устойчива мобилност в Европа
Градовете и регионите са готови да застанат начело на революцията за устойчива мобилност в Европа
Press release01.07.2021 | Rail transport;Urban mobility;Sustainable mobility;Transport policy;Green Deal;
През 2017 г. на транспорта се дължат 27 % от емисиите на CO 2 в ЕС , като емисиите в транспортния сектор са се увеличили както през 2018 г., така и през 2019 г. , което означава, че ще са необходими широкомащабни промени, за да се постигнат амбициозните цели на ЕС в областта на климата. Поставяйки дългосрочната цел за намаляване на емисиите в транспортния сектор с 90 % до 2050 г., стратегията на ЕС за мобилност е една от основните инициативи на Европейския зелен пакт и целта ѝ е да положи основите за постигане на целите за екологична и цифрова трансформация в транспортната система на ЕС. Стратегията беше предложена от Европейската комисия в края на миналата година и се допълва от план за действие, съдържащ конкретни мерки, които да бъдат приети през следващите четири години. Сред ключовите области, определени в плана за действие, са превозните средства с нулеви емисии и инфраструктурата за алтернативни горива, ценообразуването на въглеродните емисии с по-добри стимули за потребителите и повишаването на финансовата приемливост и достъпността на мобилността. Роберт Ван Астен (Нидерландия/Renew Europe), член на Изпълнителния съвет на Хага и докладчик по становището, заяви: „Местните и регионалните власти играят решаваща роля в прехода в областта на мобилността, свързвайки Европейския зелен пакт и цифровия преход за постигане на по-устойчива и по-интелигентна мобилност. Социалните и приобщаващи аспекти са ключови елементи в моя документ, тъй като преходът в областта на мобилността изисква и промяна в поведението, в която потребителят заема централно място. ЕС може да ни помогне да постигнем по-добра взаимовръзка между свързаността, достъпността и здравето не само чрез финансиране, но и чрез осигуряване на стандартизация и хармонизиране на правилата на ЕС. Трябва също така да вземем предвид плановете за устойчива градска мобилност на Европейската комисия, които могат да бъдат ефективен инструмент за сътрудничество между различните равнища на управление, но само ако са достатъчно гъвкави и отговарят на предизвикателствата, пред които са изправени градовете и регионите." Исмаил Ертуг , член на Европейския парламент, коментира становището на КР: „Стратегия на ЕС за устойчива и интелигентна мобилност определя курса за бъдещето на европейския транспортен сектор. Двойното предизвикателство, свързано с цифровизацията и декарбонизацията, е основна задача през следващите десетилетия. За да успеят, европейското, националното и не на последно място регионалното равнище трябва да работят в тясно сътрудничество. Това важи особено за инфраструктурни проекти, независимо дали става въпрос за липсващи трансгранични връзки, за подобряване на железопътни системи или за всеобхватна инфраструктурна мрежа за алтернативни горива." КР приветства стратегията за мобилност, предложена от Европейската комисия, но очерта няколко области, в които могат да бъдат направени подобрения. Членовете подчертаха по-специално значението на регионалното измерение на стратегията за мобилност, тъй като местните и регионалните власти играят ключова роля в оформянето на европейската транспортна политика и предоставянето на услуги и инфраструктура за мобилност. С оглед на тази реалност, успешният преход в областта на мобилността ще изисква силна ангажираност от страна на местните и регионалните власти и съвместен подход с участието на всички равнища на управление в съответствие с принципа на активна субсидиарност. В становището се посочва също, че освен постигането на по-голяма устойчивост на самия транспорт, например чрез разширяване на използването на железопътния вместо на въздушния транспорт, преходът в областта на мобилността изисква и промяна в поведението на гражданите. За да се постигне амбициозната цел за намаляване на емисиите в транспортния сектор с 90 % до 2050 г., е необходимо да се постигне значителен напредък по отношение на аспекти като намаляването на разстоянията и броя на пътуванията, когато е възможно, преминаването към по-активни форми на мобилност, като например колоезденето и ходенето пеша, както и използването на споделени видове транспорт. Членовете също така подчертаха липсата на конкретни инициативи за селските райони в стратегията на Комисията, въпреки важната роля на мобилността за гарантиране на предоставянето на услуги в селските райони с недостатъчна инфраструктура. Поради това в становището се призовава за повече европейски фондове и регулаторни мерки, които да спомогнат за подобряване на мобилността на гражданите, особено в по-слабо населените райони. Обща информация Предвид регионалното ѝ измерение и значението ѝ за Европейския зелен пакт, инфраструктурата в областта на мобилността и транспорта беше определена като една от ключовите области, в които следва да се засили сътрудничеството между Комитета на регионите и Европейската комисия . Важна част от стратегията на ЕС за повишаване на устойчивостта на транспорта е преминаването към железопътен транспорт. 2021 г. беше официално определена за Европейска година на железопътния транспорт и КР участва активно в тази инициатива от самото начало, като работи заедно с Комисията и организира няколко прояви на местно равнище в сътрудничество с членовете на КР. Очаква се също председателят на КР Апостолос Цицикостас и няколко други членове да посетят влака „Експрес за свързване на Европа“ , в маршрута му, който преминава през 23 държави членки, в периода от 2 септември до 7 октомври. Друга ключова област за КР ще бъде т.нар. мисия „Хоризонт Европа“, чиято цел е да направи 100 града в Европа неутрални по отношение на климата до 2030 г. . Един от първите етапи за постигане на неутрални по отношение на климата градове ще бъде „новата европейска рамка за градска мобилност“, която Европейската комисия ще представи към края на тази година. И двете инициативи са от съществено значение за КР, а подходът на активна субсидиарност към устойчивата градска мобилност е ключът към успеха. За контакт: Tobias Kolonko Тел.: +32 22822003 tobias.kolonko@cor.europa.eu 
Европейският комитет на регионите подкрепя Плана за действие за европейската демокрация като част от „процес на създаване на нова демократична инфраструктура“
Европейският комитет на регионите подкрепя Плана за действие за европейската демокрация като част от „процес на създаване на нова демократична инфраструктура“
Press release01.07.2021 | Citizenship;Fundamental rights and rule of law;Future of Europe;
Европейският съюз трябва да създаде „нова демократична инфраструктура“, за да гарантира свободни и честни избори, да подобри медийния плурализъм и да насърчи ангажираността на гражданите“, заяви Европейският комитет на регионите на 30 юни. В препоръките, насочени към укрепване на демокрацията, равенството и зачитането на правата на човека, общинските и регионалните лидери подчертаха, че поднационалните правителства могат да играят важна роля за насърчаване на медийната грамотност, критичното мислене и прозрачността в политическите кампании, както и за подкрепата на участието на гражданите в политиката. 
Свързана информация
International Cooperation