Новини  
ExtentedCQWP
Справедливият преход към зелена икономика трябва да започне от нуждите на териториите
Справедливият преход към зелена икономика трябва да започне от нуждите на териториите
Press release28.04.2021 | Green Deal;Cohesion policy reform;Cross-border and territorial cooperation;European Structural and Investment Funds;Financial instruments for cohesion;Multi-annual financial framework (MFF);Territorial cohesion;European Fund for Strategic Investment (EFSI);Industrial policy;Air Quality;Biodiversity;Circular economy;Climate change policy;Energy efficiency;EU energy policy;Renewable energy;
В момента, когато държавите членки определят своите планове и приоритетни инвестиции в рамките на Механизма за справедлив преход , Европейският комитет на регионите (КР) събра местните и регионалните власти и институциите на ЕС, за да обсъдят участието на градовете и регионите в постепенното изваждане на въглищата от употреба, намаляването на отпечатъка на отраслите с високи въглеродни емисии и справянето със социалните и икономическите последици от прехода към неутрална по отношение на климата икономика . В многостепенния диалог на КР участваха представители на основните бенефициери на Механизма за справедлив преход на стойност 150 милиарда евро, сред които Германия, Полша и Румъния. Проявата е част от срещата на Платформата за справедлив преход , която има за цел да подпомогне държавите — членки на ЕС, и регионите по пътя към неутралност по отношение на климата . 
Европейската комисия и Европейският комитет на регионите откриват камара на националните посланици на Конвента на кметовете
Европейската комисия и Европейският комитет на регионите откриват камара на националните посланици на Конвента на кметовете
Press release21.04.2021 | Climate change policy;Environment policy;EU energy policy;Energy industry;
Конвентът на кметовете беше създаден през 2008 г. от Европейската комисия в подкрепа на градовете и регионите за постигане на целите на ЕС в областта на климата и енергетиката за 2020 г. Понастоящем Конвентът укрепва своята роля, като адаптира ангажимента си в областта на климата спрямо целта на ЕС за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г., наред със създаването на нова камара на националните посланици в подкрепа на разгръщането на Конвента във всяка държава членка. Броят на подписалите Конвента на кметовете участници е над 10 000, като те получават техническа подкрепа и финансови насоки за разработването и изпълнението на планове в областта на енергетиката и климата, които допринасят за ограничаване на повишаването на температурата в световен мащаб под 1,5 ℃ — най-амбициозната цел на Парижкото споразумение относно изменението на климата. 
Градовете и регионите имат водеща роля в европейския дебат за цифрово и устойчиво бъдеще
Градовете и регионите имат водеща роля в европейския дебат за цифрово и устойчиво бъдеще
Press release20.04.2021 | Consumer policy;Internal market;Sustainable development;Biodiversity;Circular economy;Climate change policy;Green Deal;Digital agenda;Digital policy and connectivity;
Членовете на Комисията по икономическа политика на КР се застъпват за по-строга регулаторна позиция спрямо големите интернет платформи в своето проектостановище относно Законодателния пакет за цифровите услуги. Пред представителите на Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета членовете на Комисията по икономическа политика изразиха и загриженост, че Европейската комисия не възприема достатъчно сериозно целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН и тяхното изпълнение до 2030 г. За да насърчат Комисията да поеме по-голям политически ангажимент по този въпрос, те приеха проектостановището относно „Изпълнение на целите за устойчиво развитие до 2030 г.“ . 
„Вълната на саниране“ ще бъде от решаващо значение за икономическото и социалното възстановяване на Европа
„Вълната на саниране“ ще бъде от решаващо значение за икономическото и социалното възстановяване на Европа
16.04.2021 | Climate change policy;Covenant of Mayors;Social economy;
В това интервю Енрико Роси (Италия/ПЕС), член на Общинския съвет на Синя (Флоренция) и бивш областен управител на Тоскана (2010—2020 г.), отговори на шест въпроса във връзка със становището му относно инициативата „Вълна на саниране за Европа“ (Renovation Wave), прието през март от Европейския комитет на регионите. Вълната на саниране, стартирана на 14 октомври 2020 г. от Европейската комисия , има за цел да подобри енергийните характеристики на сградния фонд на Съюза и е крайъгълен камък в пътната карта на Европейския зелен пакт . Сградите са отговорни за 40 % от потреблението на енергия в Европа и за 36 % от емисиите на парникови газове, поради което тяхното саниране е от ключово значение, за да може ЕС да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г. Посредством становището , изготвено от Енрико Роси, градовете и регионите призовават за преразглеждане на схемите за държавна помощ, за по-гъвкави бюджетни правила за максимално увеличаване на инвестициите и санирането, за въвеждане на поднационални цели за саниране на сгради и интегриране на възобновяеми енергийни източници в проектите за саниране. КР и Европейската комисия наскоро подписаха план за действие за ускоряване на санирането и декарбонизацията на сградния фонд на ЕС. 
Коалиция от целия ЕС настоятелно призовава националните правителства да включат регионите и градовете в изготвянето на планове за възстановяване след COVID и да избягват „разделение по отношение на разпределението на ваксините“ в Европа
Коалиция от целия ЕС настоятелно призовава националните правителства да включат регионите и градовете в изготвянето на планове за възстановяване след COVID и да избягват „разделение по отношение на разпределението на ваксините“ в Европа
Press release24.03.2021 | Rural development;Multi-level governance and devolution;Subsidiarity and proportionality;Cohesion policy reform;Cross-border and territorial cooperation;EU annual budget;European Structural and Investment Funds;Financial instruments for cohesion;Multi-annual financial framework (MFF);Territorial cohesion;Urban policy;Public health;European semester / Economic Governance;Sub-national finance;
В навечерието на заседанието на Европейския съвет #Cohesion Alliance (Алиансът за сближаване) — общоевропейски алианс с 12 000 поддръжници , който призовава за по-силна политика на сближаване след 2020 г. — настоява държавите членки да работят в партньорство с местните и регионалните власти при разработването, изпълнението и управлението на националните планове за възстановяване и устойчивост. Алиансът за сближаване също така настоятелно призовава националните парламенти да ратифицират решението относно собствените ресурси във възможно най-кратък срок, което ще позволи на Европейската комисия да заеме до 750 милиарда евро на капиталовите пазари за справяне с отрицателните последици от кризата, предизвикана от COVID-19. Освен това Алиансът предупреждава лидерите на ЕС срещу риска от конкуренция за ваксини, тъй като това би увеличило неравенствата между европейските региони, градове и села. 
С оглед на въздействието на кризата, породена от COVID, върху доходите на работниците, регионалните лидери призовават да се гарантира сближаване във възходяща посока на минималните заплати в цяла Европа и да се води борба с бедността сред работещите.
С оглед на въздействието на кризата, породена от COVID, върху доходите на работниците, регионалните лидери призовават да се гарантира сближаване във възходяща посока на минималните заплати в цяла Европа и да се води борба с бедността сред работещите.
Press release19.03.2021 | Employment;Social protection;
Регионите и градовете считат, че борбата с бедността сред работещите и осигуряването на сближаване във възходяща посока на минималните заплати са предпоставки за социална, справедлива и устойчива пазарна икономика в Европейския съюз. Поради това Европейският комитет на регионите (КР) приветства предложението за директива на Европейската комисия, чиято цел е да се предостави рамка за определяне на адекватни минимални работни заплати при зачитане на действащото национално законодателство и ролята на социалните партньори . Становището на КР , изготвено от г-н Петер Кайзер (Австрия/ПЕС), министър-председател на федерална провинция Каринтия, беше прието тази седмица след обсъждане с участието на представител на португалското председателство на Съвета . 
Свързана информация
International Cooperation