Новини  
ExtentedCQWP
Местните и регионалните лидери са от решаващо значение за легитимирането на подхода „от долу нагоре“ на Конференцията за бъдещето на Европа
Местните и регионалните лидери са от решаващо значение за легитимирането на подхода „от долу нагоре“ на Конференцията за бъдещето на Европа
16.02.2021 | Future of Europe;EU Treaties;Multi-level governance and devolution;
Членовете на комисията на КР по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи (CIVEX) проведоха дебат относно начините за укрепване на ролята на КР в системата за управление на ЕС, по-специално във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа, в който участие взеха членът на ЕП Доменек Руис Девеса (Испания/S&D) и Сара Майер, научен сътрудник в Дунавския университет в Кремс. Демократичните основи на Европейския съюз са сред основните въпроси, които ще бъдат разгледани на конференцията, а местните и регионалните власти ежедневно се грижат за запазването на демократичните основи на ЕС и прилагат в най-голяма степен демокрацията на участието. От дискусията стана ясно, че конференцията е възможност за демонстриране и популяризиране на ролята на КР като институционален представител на градовете и регионите в процеса на вземане на решения в ЕС в рамките на съществуващите Договори. В по-широк план биха могли да се обмислят промени в Договора за повече законодателни правомощия на КР с цел укрепване на демократичното измерение на ЕС. 
Зеленият пакт: градовете и регионите определят пътната карта за 2021 г.
Зеленият пакт: градовете и регионите определят пътната карта за 2021 г.
Press release15.02.2021 | Green Deal;
Европейският комитет на регионите (КР) предложи пътна карта за Зеления пакт за 2021 г. На 4-ото заседание на работната група „Зелен пакт на местно равнище“ местните лидери постигнаха съгласие относно политическите цели и приоритети за ускоряване на прехода към въглеродна неутралност, като същевременно поставиха градовете и регионите в центъра на възстановяването от COVID-19. Основни цели са насърчаването на активната субсидиарност, засилването на институционалното сътрудничество и улесняването на прекия достъп до фондовете на ЕС. Санирането на сгради, екологизирането на градските райони и декарбонизацията на транспорта се отличават като приоритетни области. На заседанието бяха обсъдени и предизвикателството на интелигентните градове и механизмът за справедлив преход . И двете заемат важно място във връзка с изпълнението на програмата на Зеления пакт. 
Регионите и градовете призовават за това секторите на културата и творчеството да получат по-решителна подкрепа, за да се справят с драматичните икономически загуби
Регионите и градовете призовават за това секторите на културата и творчеството да получат по-решителна подкрепа, за да се справят с драматичните икономически загуби
Press release04.02.2021 | Culture;Employment;Social economy;Social protection;
Регионите и градовете призовават за координирана подкрепа от страна на ЕС и държавите членки, за да се даде нов тласък на секторите на културата и творчеството, които са сред най-силно засегнатите от кризата, предизвикана от COVID-19, и националните ограниченителни мерки. В дебат с Мария Габриел, европейски комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, членовете на Европейския комитет на регионите подчертаха големия принос на културата и културното наследство за местното и регионалното развитие и за европейските ценности, идентичности и гражданство. Те изтъкнаха, че изкуството и културата следва да играят по-важна роля в дебата за бъдещето на ЕС. 
Мост между европейските институции и гражданите: ‎ европейските граждански инициативи трябва да оказват въздействие върху законодателния процес на ЕС
Мост между европейските институции и гражданите: ‎ европейските граждански инициативи трябва да оказват въздействие върху законодателния процес на ЕС
Press release04.02.2021 | Citizenship;Fundamental rights and rule of law;
На 142-рата пленарна сесия на КР местните и регионалните лидери поканиха за първи път представители на две европейски граждански инициативи в присъствието на заместник-председателя на Европейския парламент, отговарящ за европейската демокрация и европейските граждански инициативи, Педру Силва Перейра и новоизбрания председател на Европейския икономически и социален комитет Криста Швенг. С тази инициатива КР започва дебат за демокрацията с оглед на Конференцията за бъдещето на Европа и засвидетелства ангажимента си да подкрепя ЕГИ, които попадат в сферата на неговите политически правомощия и които са от политическо значение за местните и регионалните власти. Европейските граждански инициативи (ЕГИ) улесняват и подкрепят политическия приоритет на КР за доближаване на Европа до неговите граждани, а от своя страна КР, като представител на най-близкото до гражданите равнище на управление, е ключов партньор за тяхното популяризиране. Липсата на дължимите последващи законодателни действия от страна на Европейската комисия не само разочарова милиони граждани, но може да породи недоволство срещу европейските институции. 
Пандемията от COVID-19: КР подписва план за действие със СЗО и предупреждава за опасността от териториално разделение по отношение на разпределението на ваксините
Пандемията от COVID-19: КР подписва план за действие със СЗО и предупреждава за опасността от териториално разделение по отношение на разпределението на ваксините
Press release04.02.2021 | Public health;
Днес Европейският комитет на регионите и Световната здравна организация (СЗО) подписаха план за действие за подобряване на издръжливостта на регионалните и местните системи за здравеопазване чрез съвместни научни изследвания и изготвяне на политики. Планът за действие, който се основава на вече утвърдено сътрудничество, чието начало беше поставено през ноември 2016 г., отговаря и на необходимостта от преодоляване на някои ключови предизвикателства, свързани с пандемията, чрез подобряване на координацията между различните равнища на управление на здравеопазването. Той ще даде възможност за съвместна оценка на ефективността на здравните политики по места и ще предложи възможни решения за повишаване на капацитета на регионалните и местните системи да реагират по - добре на предизвикателствата, свързани с пандемията. 
Европейският зелен пакт остава компасът на плана на ЕС за възстановяване от COVID-19
Европейският зелен пакт остава компасът на плана на ЕС за възстановяване от COVID-19
Press release01.02.2021 | Green Deal;
Днес комисия ENVE на Европейския комитет на регионите представи работната си програма за 2021 г. Основният приоритет на местните и регионалните лидери е да гарантират, че възстановяването от COVID-19 намира израз в конкретни проекти, които ускоряват прехода към неутралност по отношение на климата, като същевременно създават работни места и гарантират социално приобщаване на всяка територия. Амбициите в областта на климата, обновяването на сградния фонд на ЕС, биологичното разнообразие и Осмата програма за действие за околната среда бяха сред темите, обсъдени на заседанието, на което беше приветствана Флорика Финк-Хоойер , новият генерален директор на ГД „Околна среда“ на Европейската комисия. Членовете обмениха своя опит и поуките, извлечени по време на кризата с COVID-19. КР ще проведе пленарна сесия от 3 до 5 февруари 2021 г. 
Финансиране на вълната на саниране: насърчаване на създаването на работни места и икономии на енергия в ЕС
Финансиране на вълната на саниране: насърчаване на създаването на работни места и икономии на енергия в ЕС
Press release27.01.2021 | Environment policy;Climate change policy;
Санирането на сградния фонд на ЕС е от ключово значение за постигането на неутралност по отношение на климата до 2050 г. и за насърчаването на заетостта в периода на възстановяване след COVID-19. Въпреки че 75 % от съществуващите сгради в ЕС се считат за енергийно неефективни, понастоящем само 1 % от тях се реновират всяка година. На сградния фонд се падат 40 % от потреблението на енергия в Европа и 36 % от емисиите на парникови газове. Според прогнозните изчисления вълната на саниране може да създаде 160 000 допълнителни работни места в строителния сектор до 2030 г. Здравната криза, предизвикана от COVID-19, увеличи необходимостта от подобряване на нашите сгради и изкореняване на енергийната бедност, която все още засяга около 40 милиона граждани в ЕС. 
Селското стопанство след COVID-19: агроекологията отговаря на нашите екологични предизвикателства и на продоволствената сигурност
Селското стопанство след COVID-19: агроекологията отговаря на нашите екологични предизвикателства и на продоволствената сигурност
22.01.2021 | Environment policy;Agriculture;
В това интервю Гийом Кро (Франция/Зелени) , докладчик по проектостановище относно агроекологията, чието приемане е насрочено за 3 февруари 2021 г. по време на пленарната сесия на Европейския комитет на регионите , отговори на четири въпроса относно този екологичен и социален подход, който цели селско стопанство в природата, а не срещу нея. В рамките на следващата обща селскостопанска политика (ОСП) заместник-председателят на регионалния съвет на регион Окситания — Пиренеи — Средиземноморие — призовава, наред с другото, за количествено измерими и задължителни европейски цели в областта околната среда за държавите членки, както и най-малко 30 % от националния пакет за плащанията да бъдат предназначени за екологичните разпоредби. 
COVID-19 представлява възможност за ускоряване на програмата в областта на околната среда
COVID-19 представлява възможност за ускоряване на програмата в областта на околната среда
19.01.2021 | Biodiversity;Climate change policy;Water policy;Green Deal;
В това интервю Димитриос Карнавос (Гърция/ЕНП) отговаря на пет въпроса относно 8-ата програма за действие за околната среда (ПДОС) . Кметът на Калитея е докладчик по проектостановище , в което се отправя искане за подходящи ресурси за местните и регионалните власти, за да изпълняват по места политиките в областта на околната среда. Проектостановището ще бъде поставено на гласуване на следващата пленарна сесия на 3—5 февруари след общо предварително обсъждане на заседанието на комисия ENVE на 1 февруари. Въпреки че политиките на ЕС в областта на околната среда донесоха значителни ползи през последните десетилетия, Европа все още е изправена пред безпрецедентни предизвикателства в областта на околната среда, климата и устойчивостта. Те включват загубата на биологично разнообразие, изменението на климата, използването на ресурсите и замърсяването. 8-ата ПДОС е от първостепенно значение за преодоляването на тези предизвикателства в периода след COVID-19. 
Свързана информация
International Cooperation