Mūsų darbas  Europos regionų komitetas (RK) ES teisėkūros procese dalyvauja keletu etapų. RK komisijos  rengia nuomones dėl ES pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų ir už jas balsuoja plenarinėje sesijoje.

Be to, RK glaudžiai bendradarbiauja su nacionalinėmis, regionų ir vietos valdžios institucijomis, kad jos būtų išgirstos ir kad būtų skatinamos diskusijos ne tik Briuselyje, bet ir ES regionuose bei miestuose, už Europos ribų ir internete.


Turinys

​​​​Misijos deklaracija

Mūsų politinė veikla grindžiama įsitikinimu, kad siekiant sukurti glaudesnę ir solidarumu grindžiamą Europos tautų sąjungą, kuri laikui bėgant tik tvirtėtų, ir įveikti globalizacijos iššūkius būtina užtikrinti Europos, nacionalinio, regionų ir vietos lygmenų bendradarbiavimą.​​


Stebėsenos, vertinimo ir tiriamoji veikla

RK rengia konsultacijas su vietos ir regionų valdžios institucijomis, ekspertais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais, kad jie galėtų įnešti savo indėlį į RK narių rengiamas nuomones, siūlomas priimti ES lygmeniu.

Tarpregioninės grupės yra specialių interesų narių grupės, kurios susirenka aptarti vietos ir (arba) regionų lygmens, o kartais ir skirtingų šalių klausimus.

Be to, RK koordinuoja kai kuriuos tinklus, kad miestams ir regionams būtų sudarytos galimybės keistis geriausia praktika tiek Europos lygmeniu, tiek ir platesniu mastu. Pavyzdžiui, Rytų partnerystė (CORLEAP) ir Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių parlamentinė asamblėja (ARLEM) parodo, kokį darbą RK atlieka ES kaimynystės politikos srityje. 

Kita tarpvalstybinio bendradarbiavimo veikla apima: 


Stebėsenos, vertinimo ir tiriamoji veikla​

Be to, RK

  • užtikrina, kad visi valdžios lygmenys dalyvautų ir kad ES teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami vietos ir regionų lygmeniu;
  • įvertina galimą pasiūlymų dėl ES teisėkūros procedūra priimamų aktų poveikį vietos lygmeniu;
  • skatina decentralizaciją ir tvirtesnę partnerystę siekiant užtikrinti veiksmingą politikos formavimą ES;
  • rengdamas savo strateginius planus stengiasi iš anksto numatyti būsimus iššūkius ir galimybes, o tai savo ruožtu gali būti naudinga vykstančiam sprendimų priėmimo procesui.Pasidalyti:
 
Back to top