Naše činnost  

Evropský výbor regionů (VR) se podílí na různých fázích legislativního procesu EU. Komise VR vypracovávají stanoviska k navrhovaným právním předpisům EU a členové VR se setkávají na plenárních zasedáních, kde o těchto stanoviscích hlasují a přijímají je.

VR rovněž úzce spolupracuje s celostátními, regionálními a místními orgány, umožňuje jim vyjádřit jejich názor a podporuje politickou diskusi, a to nejen v Bruselu, ale i v regionech a městech EU, mimo Evropu a na internetu.​


Obsah

​​​​​​​​Prohlášení o poslání

Naše politická činnost se zakládá na přesvědčení, že spolupráce mezi evropskou, národní, regionální a místní úrovní je nezbytná k budování stále širší a solidárnější Unie evropských národů a k řešení výzev globalizace.

Podpora dialogu a přeshraniční spolupráce

VR pořádá konzultace s cílem shromáždit podněty od místních a regionálních orgánů, expertů a dalších zainteresovaných stran, jež pak bude možné využít při přípravě stanovisek, která členové VR navrhují a jež jsou přijímána na úrovni EU.

Meziregionální skupiny jsou zvláštní zájmové skupiny sdružující členy, kteří se scházejí, aby prodiskutovali problémy, jež se vyskytují na místní či regionální úrovni, a někdy také problémy dotýkající se více různých zemí.

Mimoto VR koordinuje činnost několika sítí, v jejichž rámci si regiony a města mohou vyměňovat osvědčené postupy, a to na evropské úrovni i v širším měřítku. Jde například o Konferenci regionálních a místních orgánů zemí Východního partnerství (CORLEAP) a Evropsko-středomořské shromáždění zástupců regionů a měst (ARLEM) , která jsou dokladem úsilí, jež VR vyvíjí v oblasti unijní politiky sousedství.

K dalším iniciativám v oblasti přeshraniční spolupráce patří:

Monitorování, hodnocení a průzkumy

V neposlední řadě VR:

  • zajišťuje, aby byly zapojeny všechny úrovně správy a aby byly právní předpisy EU řádně prováděny na místní a regionální úrovni,

  • posuzuje potenciální dopad legislativních návrhů EU v praxi,

  • podporuje decentralizaci a posílené partnerství v zájmu efektivního koncipování politik EU,

  • doplňuje své strategické plánování tím, že se snaží předvídat budoucí výzvy a příležitosti, což může zase pomoci v současném rozhodovacím procesu.​


Sdílet:
 
Back to top