За КР  

​Европейският комитет на регионите (КР) е гласът на регионите и градовете в Европейския съюз (ЕС). Той представлява местните и регионалните власти в целия Европейския съюз и изразява мнение относно нови закони с отражение върху регионите и градовете (70 % от цялото законодателство на ЕС).

КР е политическа асамблея, съставена от 329 членове и 329 заместници от всички държави в ЕС (групирани по политическа партия начело с председател), които заемат изборна длъжност на местно или регионално равнище (кметове или председатели на региони). Те заседават в Брюксел до шест пъти годишно, за да обсъдят своите становища по предложеното законодателство и да излязат с резолюции за по-нататъшните действия на ЕС.

Членовете на КР са подкрепени от администрация, ръководена от генерален секретар.

Съдържание

​Основни принципи

КР работи за доближаване на гражданите до ЕС. Чрез дейността на регионалните и местните представители, които са в ежедневен контакт с проблемите на своите избиратели, но и чрез привличането на гражданите да участват в различни прояви и дебати, КР допринася за сближаване на институциите на ЕС и европейските граждани.

Декларация за мисията

Нашата мисия е да включим регионалните и местните власти в процеса на вземане на решения в Европа и да насърчаваме по-активното участие на гражданите.

Многостепенно управление

Работата в партньорство е друг основен принцип в дейността на КР – КР разчита на координирани действия на европейско, национално, регионално и местно равнище.

Субсидиарност

Принципът на субсидиарност трябва да се спазва през целия законодателен процес на ЕС, което означава, че решенията трябва да се вземат от управленския ешелон, който най-добре обслужва обществения интерес — на местно равнище, когато това е възможно.

Какъв вид законодателство се обсъжда?

Европейската комисия и Съветът на Европейския съюз са длъжни да се консултират с КР винаги, когато в определени области се правят нови предложения, които имат отражение на регионално или местно равнище: икономическо, социално и териториално сближаване, структурните фондове, Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, заетост, социална политика, образование, младеж, професионално обучение, култура, спорт, околна среда, енергетика, изменение на климата, транспорт, трансевропейски мрежи и обществено здравеопазване.

Комисията, Съветът и Европейският парламент могат да се консултират с КР и по предложения от други области.

КР приема препоръки по проектозаконите на ЕС и предлага нови политики въз основа на опита и експертните познания на местните и регионални органи. Той може да предлага и нови закони и да поставя нови въпроси в дневния ред на ЕС.

През 2009 г. ролята на КР беше призната и укрепена с Договора от Лисабон. КР трябва да бъде консултиран на всички етапи от законодателния процес в ЕС и може да заведе дело пред Съда на Европейския съюз относно законодателни актове на ЕС, когато прецени, че не са били зачетени институционалните му права или правата на националните, регионалните и местните правителства. Следователно бяха укрепени отношенията на КР с Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета.

Как работи КР?

КР се състои от 329 членове и 329 заместници от всички държави в ЕС. Всяко национално правителство предлага свои регионални и местни представители (членове и заместници), които сформират национални делегации. Членовете на КР са с мандат от пет години, който започва от датата на тяхното официално определяне от Съвета.

Шестте комисии (подкомисии), съставени от членове и групирани по области на политиката, анализират законодателните текстове, изготвени от Европейската комисия, и подготвят становища, които след това се обсъждат и приемат на пленарните сесии на КР.

На всеки две години и половина Пленарната асамблея избира председател и пъ​​рви заместник-председател на КР. Председателят представлява Комитета и ръководи неговата работа. Ако председателят отсъства или е възпрепятстван да присъства, той се представлява от първия заместник-председател или от един от другите заместник-председатели.

Свързани ли са членовете на КР с политически групи?

Членовете на КР са групирани според политическата си принадлежност:

Обикновено групите заседават непосредствено преди пленарната сесия. Освен това те могат да провеждат два пъти годишно извънредни заседания (извън Брюксел).

Какъв е годишният бюджет на КР?

Годишният бюджет на КР е приблизително 96 милиона евро и покрива разходи за персонала, както и пътните разноски на членовете, устния превод и комуникационните дейности.

Вж. тук подробна информация за бюджетите на всички институции на ЕС.

Какво е въздействието на КР?

ЕС отчита становищата на КР в по-голяма или по-малка степен на практика, макар да не е длъжен (вж. годишните доклади на Европейската комисия относно последващите действия по становищата на КР, заедно с докладите за въздействието на КР).

Колко се плаща на членовете?

На членовете се изплащат само разноските за присъствието на заседания, а присъствието им се отразява в протоколите от всички заседания, които са на разположение на Портала на членовете, заедно с техните лични данни и дейност по време на заседанията.​

Основни факти

  • 70 % от законодателството на ЕС има пряко въздействие на регионално и местно равнище;
  • 27 държави – членки на ЕС
  • 329 членове на изборни длъжности на местно и регионално равнище
  • 6 комисии
  • 6 политически групи
  • до 6 пленарни сесии годишно
  • над 50 становища годишно​

​​


Документи

Мултимедийни материали

Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!

 

Вижте повече

  • Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!
    Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!
Споделяне:
 
Back to top