Членове  

Европейският комитет на регионите (КР) се състои от 329 членове , представляващи местните и регионалните власти от всички 27​ държави – членки на ЕС. Те събират на пленарна сесия в Брюксел от 5 до 6 пъти годишно, за да обсъждат политическите приоритети и да приемат становища по законодателството на ЕС.

Членовете трябва да са демократично избрани и/или да носят политическа отговорност в своята страна по произход. Всяко национално правителство предлага свои регионални и местни представители (титулярни членове и заместници) – национални делегации, които трябва да бъдат одобрени от Съвета на ЕС.

През април 2019 г. Бюрото прие стратегия за балансирано участие на половете в състава на КР.             

Членовете на КР са обединени в групи според политическата им принадлежност ЕН​П , ПЕС , Ren​ew Europe  ЕА или ЕКР  и в комисии според областите на интерес .

За повече информация, разгледайте Портала на членовете и Правилника за дейността на КР .