Politične prednostne naloge 2020–2025  

Lokalne in regionalne oblasti, ki jih v EU zastopa Evropski odbor regij, so od nekdaj hrbtenica evropske demokracije. Nedavna pandemija COVID-19 je pokazala, da so lokalni in regionalni voditelji gonilna sila lokalnih skupnosti. Odzivajo se na izredne razmere in imajo vodilno vlogo pri okrevanju EU. Približati Evropo ljudem prek njenih vasi, mest in regij bo tako glavno poslanstvo Odbora, ki ga bo izpolnil na podlagi treh prednostnih nalog.

Vse odločitve morajo biti sprejete čim bliže državljanom v skladu z načelom subsidiarnosti. Zato je treba promovirati in okrepiti vlogo lokalnih in regionalnih oblasti v EU.

Konferenca o prihodnosti Evrope je priložnost za izboljšanje načina delovanja EU z izmenjavo in krepitvijo uspešnih praks sodelovanja civilne družbe, ki so jih razvili naši člani v svojih volilnih enotah, in z reformo postopka odločanja EU. Prav tako bomo še naprej skrbeli, da bo nova zakonodaja EU zmanjšala upravno breme in stroške izvajanja, ki jih imajo naše regije.

Vse evropske odločitve bi bilo treba sprejemati ob upoštevanju naše zavezanosti obravnavi velikih družbenih sprememb, s katerimi se soočajo naše vasi, mesta in regije. Med njimi so svetovne pandemije, zeleni in digitalni prehod, demografski izzivi in migracijski tokovi. Skupaj si moramo prizadevati, da bomo iz teh prehodov izšli močnejši, s čimer bomo dokazali, da smo zmožni oblikovati prihodnost in okrepiti odpornost v lokalnih skupnostih.

V vseh politikah in programih EU bomo spodbujali kohezijo kot temeljno vrednoto.

Za spodbujanje kohezije v Evropi je potreben ambiciozen dolgoročni proračun EU, ki bo vsem regijam in mestom zagotavljal zadostno strukturno in kohezijsko financiranje ter naložbe v kmetijstvo.

Kohezijska politika pa ni zgolj denar, marveč vrednota, ki vodi k trajnostni gospodarski rasti, ustvarja dolgoročne zaposlitvene možnosti za vse in zagotavlja lokalne politike, ki so v skladu s potrebami državljanov.

Prednostna naloga 1

Približati Evropo ljudem: demokracija in prihodnost EU

Ponovni razmislek o tem, kako deluje današnja demokracija in kako jo je treba posodobiti, da se bo Evropska unija lahko učinkoviteje odzivala na potrebe ljudi

Naša glavna prednostna naloga je približati Evropo ljudem in okrepiti evropsko demokracijo na vseh ravneh upravljanja. Njen cilj je izboljšati delovanje EU in zagotoviti, da se bodo njene politike in programi odzivali na dejanske potrebe državljanov.

Prednostna naloga 2

Obvladovanje temeljnih družbenih sprememb: oblikovanje odpornih regionalnih in lokalnih skupnosti

Odzivanje na velike spremembe, s katerimi se danes soočajo naše regije in mesta , s skladnim, celostnim in lokalnim evropskim pristopom

Svetovne pandemije, podnebni, digitalni in demografski prehodi ter migracijski tokovi imajo velik učinek na vse evropske regije, mesta in vasi. Na podlagi ciljev OZN za trajnostni razvoj bomo poiskali rešitve, da bo EU zadostno podpirala lokalne in regionalne oblasti pri odzivanju na prihodnje izredne razmere in obravnavi družbenih sprememb v njihovih skupnostih.

Prednostna naloga 3

Kohezija, naša temeljna vrednota: krajevne politike EU

Delovanje EU v interesu njenih državljanov in krajev, kjer živijo

Kohezija ni denar, marveč temeljna vrednota EU.

Naša tretja prednostna naloga bo zagotoviti, da se v vseh politikah EU, ki vplivajo na državljane in kraje, kjer živijo (krajevnih politikah), spodbuja in spoštuje ekonomska, socialna in teritorialna kohezija. Dodano vrednost kohezije bomo izpostavljali ne le kot politiko, temveč kot temeljno vrednoto, ki mora podpirati vse politike EU.

Share: