Medregionalne skupine  

Medregionalne skupine so se začele ustanavljati februarja 2007 kot platforme za izmenjavo mnenj in ustvarjanje novih idej, ki povezujejo lokalne in regionalne organe v državah članicah in širše.

V skupini mora biti:

 • vsaj deset članov OR,
 • vsaj štiri nacionalne delegacije ali
 • skupina regij, ki predstavlja čezmejno sodelovanje.

Prenovitev medregionalnih skupin za novi mandat OR še ni končana. V prejšnjem mandatu OR so obstajale naslednje medregionalne skupine:​

Medregionalna skupina za jadransko-jonsko regijo

 • Ustanovljena januarja 2013
 • Glavne dejavnosti:
  • omogočiti izmenjavo med člani OR in oblastmi iz jadransko-jonske regije ter držav članic EU in nečlanic, ki so med osmimi državami, vključenimi v strategijo EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR);
  • kot glavni akter pri upravljanju na več ravneh prispevati k oblikovanju, spremljanju in izvajanju strategije EUSAIR in njenega akcijskega načrta;
  • učinkovito reševati skupne izzive ter krepiti identiteto regije in njenega celotnega potenciala;
  • ustvarjati sinergije z obstoječimi strategijami za baltsko regijo in Podonavje.
 • Predsednik: Paolo Di Laura Frattura (IT/PES)
 • Medregionalna skupina je povezana z makroregionalno strategijo, ki nudi okvir za krepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije na določenem geografskem območju (tudi: makroregija), kot ga je odobril Evropski svet.

   

  Kontakt: 

  Tajništvo medskupine

  Francesco Cocco

  https://www.adriatic-ionian.eu/about-eusair/

  Medregionalna skupina za alpsko makroregijo

 • Ustanovljena junija 2014
 • Naloge:
  • v skladu z upravljanjem na več ravneh prispevati k oblikovanju, spremljanju in izvajanju strategije za alpsko makroregijo in njenega akcijskega načrta;
  • izboljšati konkurenčnost, omogočiti povezanost alpske regije ter zagotoviti njeno okoljsko vzdržnost in privlačnost;
  • čim bolj povečati sinergije in izmenjavo dobre prakse na podlagi obstoječih makroregionalnih strategij.
 • Predsednik: Franco Iacop (IT/PES)
 • Medregionalna skupina je povezana z makroregionalno strategijo, ki nudi okvir za krepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije na določenem geografskem območju (tudi: makroregija), kot ga je odobril Evropski svet.

   

  Kontakt:

  Tajništvo medskupine

  Raffaella Viviani

  raffaella.viviani@regione.fvg.it

  Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina

  Rue du Commerce 49 - 1000 Bruxelles

  Tel.: +32 (0)2 500 88 40

  http://www.alpine-region.eu/

  Medregionalna skupina za regije Baltskega morja

 • Ustanovljena februarja 2008
 • Naloge:
  • zastopati sodelovanje med regijami Baltskega morja v OR in prispevati k razvoju teh regij v najširšem smislu;
  • preučevati vpliv različnih politik EU, zlasti gospodarske in okoljske razsežnosti pomorske politike;
  • prispevati k strategiji EU za regijo Baltskega morja, ki je bila sprejeta junija 2009.
 • Predsednica: Pauliina Haijanen (FI/EPP)
 • Medregionalna skupina je povezana z makroregionalno strategijo, ki nudi okvir za krepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije na določenem geografskem območju (tudi: makroregija), kot ga je odobril Evropski svet.

  Kontakt:

  Tajništvo medskupine

  Åsa Bjering

  izvršilna sekretarka komisije za Baltsko morje Konference obrobnih in obmorskih regij (CPMR)

  Tel.: +32 470 69 62 66

  Medregionalna skupina za brexit

 • Ustanovljena januarja 2018
 • Naloge:
   • omogočiti izmenjavo stališč in seznanjanje s posledicami, ki bodo sledile izstopu Združenega kraljestva iz EU;
   • izmenjavati predloge rešitev, ki jih je treba uveljaviti za podporo najbolj prizadetim lokalnim in regionalnim oblastem ter prilagajanje regionalnih gospodarstev;
   • opredeliti skupne projekte, ki bi jih bilo mogoče razviti med lokalnimi in regionalnimi oblastmi po izstopu Združenega kraljestva;
   • prispevati k razpravi v OR, da bi tako omogočili celovit pregled učinka izstopa Združenega kraljestva iz EU na lokalne in regionalne oblasti.
  • Predsednik: François Decoster (FR/ALDE)

  Kontakt:

  Tajništvo medskupine

  Jennifer Rousselle

  jennifer-rousselle@ville-saint-omer.fr

  Ville de Saint Omer

  Tel.: +33 (0)3 21 98 66 53

  Medregionalna skupina za karpatsko regijo

 • Ustanovljena februarja 2016
 • Naloge:
  • proučiti možnosti za oblikovanje karpatske makroregionalne strategije;
  • organizirati razprave, dejavnosti in projekte s predstavniki lokalnih oblasti obeh držav nečlanic EU v karpatskem loku (Srbija in Ukrajina), da se jih vključi v prihodnjo makroregionalno strategijo za karpatsko območje;
  • poudariti vlogo lokalnih in regionalnih organov ter s tem podpreti trajnostni razvoj.
 • Predsednik: Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)
 •  

  Kontakt:

  Tajništvo medskupine

  Predstavništvo Podkarpatske regije v Bruslju

  Avenue de Tervueren 48

  1040 Bruselj, Belgija

  Tel.: +32 2 738 02 23
  bruksela@podkarpackie.pl

  Medregionalna skupina za čezmejno sodelovanje

 • Ustanovljena julija 2015
 • Naloge:
  • vplivati na zakonodajo EU z analizo mnenj OR in zagotoviti upoštevanje čezmejnih rešitev;
  • prispevati k razpravi o prihodnosti kohezijske politike;
  • opredeliti čezmejne teme, ki jih je treba obravnavati na ravni EU;
  • predstaviti predloge za dogodke v okviru platforme EZTS, EABR in evropskega tedna regij in mest.
 • Predsednik: Pavel Branda (CZ/ECR)
 •  

  Kontakt:

  Tajništvo medskupine

  Marek Polach

  Marek.Polach@praha.eu  

   

  Predstavništvo mesta Prage v EU

  Avenue Palmerston 16

  1000 Bruselj

  Tel.: +32 2 230 15 84

  Medregionalna skupina za prihodnost avtomobilske industrije

 • Ustanovljena leta 2009
 • Naloge:
  • zaščititi interese regij s pomembno avtomobilsko industrijo in iskati skupne rešitve za izzive, s katerimi se srečujejo;
  • spodbujati stike med industrijskimi združenji različnih sodelujočih regij.
 • Predsednik: Barbara Eibinger-Miedl (AT/EPP)
 •  

  Kontakt:

  Tajništvo medskupine

  Claudia Suppan
  Steiermark office in Brussels
  Avenue de Tervueren 82
  1040 Etterbeek
  Tel.: +32 (0)2 7320361
  automotive@stmk.gv.at

  Medregionalna skupina za zdravje

 • Ustanovljena novembra 2010
 • Naloge:
  • omogočiti konstruktiven dialog z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom in tako okrepiti delo lokalnih in regionalnih zdravstvenih mrež na ravni uradnikov (npr. EUREGHA, ENRICH);
  • razpravljati, med drugim, o uporabi strukturnih skladov, zdravstvenih delavcih, mobilnosti pacientov, prehranjevanju in debelosti ter o kazalnikih neenakosti na področju zdravja.
 • Predsednica: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)
 •  

  Kontakt:

  Tajništvo EUREGHA

  Rue du Luxembourg, 3

  1000 Bruselj

  secretariat@euregha.net

  Medregionalna skupina za otoške regije

  • Ustanovljena aprila 2015, prenehala delovati maja 2017 in znova vzpostavljena decembra 2018
  • Naloge:
   • reševati skupna vprašanja za sodelovanje in oblikovanje razvojnih strategij na turističnem in kulturnem področju ter v industrijskem, kmetijskem, zdravstvenem, energetskem in izobraževalnem sektorju;
   • pomagati pri izvajanju sklepov, sprejetih na podlagi posvetovanja Evropskega odbora regij z Evropskim parlamentom v zvezi z otoki;
   • proaktivno delovati in sodelovati na področju migracij, ki so jim bolj kot kdaj koli prej izpostavljene otoške regije, kamor ljudje bežijo pred vojnami in revščino v upanju in želji po preživetju.
  • Predsednik: Gaetano Armao (IT/EPP)

  Kontakt:
  Tajništvo medregionalne skupine
  Leonardo di Giovanna

  Tel.: +32 026392574

  leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it

  Medregionalna skupina za manj razvite regije

 • Ustanovljena marca 2015
 • Naloge:
  • sodelovati pri pripravi stališč ter predlogov sprememb in poročil o vprašanjih, ki so še posebej pomembna;
  • spremljati ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijsko politiko EU;
  • sodelovati pri razvoju evropskih projektov in privabljati nove naložbe v te regije.
 • Predsednik: Tadeusz Truskolaski (PL/EA)
 •  

  Kontakt:

  Tajništvo medskupine

  Michal Szczepura

  Regionalni urad Podlaškega vojvodstva v Bruslju

  Avenue de Tervueren 48

  1040 Bruselj

  Tel.: +32 2 738 02 22

  Faks: +32 2 735 33 20

  info@podlaskie.eu

  Medregionalna skupina za Severni tok 2

 • Ustanovljena decembra 2017
 • Naloge:
  • obravnavati okoljski vpliv plinovoda;
  • predstaviti regionalni razvoj z vidika lokalnih podjetnikov in skupnosti;
  • upoštevati regionalno razsežnost energetske varnosti;
  • nameniti posebno pozornost evropski sosedski politiki in drugim zunanjim odnosom.
 • Predsednik: Olgierd Geblewicz (PL/EPP)
 •  

  Kontakt:

  Tajništvo medskupine

  Sebastian Gojdz

  sgojdz@wzp.pl

   

  Regionalni urad Zahodnopomorjanskega vojvodstva v Bruslju

  Rue Montoyer 31

  1000 Bruselj

  Tel.: +32 24149604 

  Medregionalna skupina za regije z zakonodajnimi pooblastili

 • Ustanovljena junija 2007
 • Naloge:
  • prevzeti pobudo na področjih politik, kot sta boljše pravno urejanje in upravljanje;
  • zavzemati se za pravice poddržavne ravni pri izvajanju subsidiarnosti;
  • članom OR ponuditi strokovno znanje in izkušnje regij z zakonodajnimi pooblastili;
  • osredotočiti se na upravljanje na več ravneh v Evropi ter na uresničevanje načel subsidiarnosti in sorazmernosti;
  • izmenjavati najboljše prakse o mehanizmih za nadzor subsidiarnosti.
 • Predsednik: Jean-François Istasse (BE/PES)
 •  

  Kontakt:

  Tajništvo medskupine

  Raffaella Viviani


  Raffaelle.viviani@regione.fvg.it 


   

  Medregionalna skupina za Saar-Lor-Lux

 • Ustanovljena junija 2007
 • Naloge:
  • usklajevati vprašanja v zvezi s politikami EU in stališča članov OR iz teh regij, da bi jih skupaj obravnavali ustrezni organi OR;
  • oblikovati lastne pobude o vprašanjih s področja politike EU, povezane s temi regijami, in spodbujati njihovo izvajanje.
 • Predsednik: Karl-Heinz Lambertz (BE/PES)
 •  

  Kontakt:

  Tajništvo medskupine