Poliitilised prioriteedid 2020–2025  

hands

Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, keda Euroopa Regioonide Komitee ELis esindab, on alati olnud Euroopa demokraatia selgroog. Hiljutine COVID-19 pandeemia näitas, et kohalikud ja piirkondlikud juhid on kohalike kogukondade liikumapanev jõud, reageerides hädaolukorras ja juhtides ELi majanduse taastamist. Eesmärk tuua Euroopa inimestele lähemale meie külade, linnade ja piirkondade kaudu on seega komitee esmane ülesanne, mille saavutamise tarvis seadsime kolm peamist prioriteeti.

Sisu

​Poliitilis​​ed​​​ prioriteedid​

Kõik otsused tuleb teha kodanikele võimalikult lähedal ja kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. See hõlmab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli tutvustamist ja tugevdamist ELis.

Euroopa tulevikku käsitlev konverents on võimalus parandada ELi toimimist, jagades ja laiendades edukaid kodanikuosaluse tavasid, mille meie liikmed on oma valimisringkondades välja töötanud, ning reformides ELi otsustusprotsessi. Samuti töötame jätkuvalt selle nimel, et ELi uued õigusaktid vähendaksid meie piirkondade halduskoormust ja rakendamiskulusid.

Kõigi Euroopa tasandi otsuste langetamisel tuleks silmas pidada meie võetud kohustust tulla toime suurte ühiskondlike muutustega, millega meie külad, linnad ja piirkonnad silmitsi seisavad. Nende hulka kuuluvad üleilmsed pandeemiad, rohepööre ja digiüleminek, demograafilised probleemid ja rändevood. Kui meil õnnestub selliste üleminekutega üheskoos ja tugevamana toime tulla, annab see meile võimaluse oma tulevikku ise kujundada ja suurendada vastupanuvõimet kohalikes kogukondades.

Me edendame ühtekuuluvust kui põhiväärtust kõigis ELi poliitikavaldkondades ja programmides.

Ühtekuuluvuse edendamiseks Euroopas on vaja ammendavat pikaajalist ELi eelarvet, mis pakub kõigile piirkondadele ja linnadele piisavalt struktuuri- ja ühtekuuluvusvahendeid ning põllumajandusinvesteeringuid.

Kuid ühtekuuluvus on midagi enamat kui lihtsalt raha: see on väärtus, mis viib kestliku majanduskasvuni, loob pikaajalisi tööhõivevõimalusi kõigi jaoks ning pakub kohalikele oludele kohandatud meetmeid, mis vastavad elanike vajadustele.

Prioriteet nr 1

Tuua Euroopa inimestele lähemale: demokraatia ja ELi tulevik

Tarvis on järele mõelda, kuidas demokraatia tänapäeval toimib ja kuidas seda tulevikus ajakohastada, et Euroopa Liit tõhusamani oma inimeste vajadustele vastaks

Meie peamine prioriteet on tuua Euroopa oma elanikele lähemale ja tugevdada Euroopa demokraatiat kõigil valitsustasanditel. Selle eesmärk on parandada ELi toimimist, et liidu poliitika ja programmid vastaksid elanike tegelikele vajadustele.

Prioriteet nr 2

Juhtida põhjalikke sotsiaalseid muutusi: ehitada üles vastupanuvõimelised piirkondlikud ja kohalikud kogukonnad

Tuleb reageerida põhjalikele muutustele, millega meie piirkonnad ja linnad praegu silmitsi seisavad , kasutades sidusat, integreeritud ja kohalikku Euroopa lähenemisviisi

Üleilmsed pandeemiad, kliimaalased, digitaalsed ja demograafilised muutused ning rändevood mõjutavad tugevalt iga piirkonda, linna ja küla Euroopas. ÜRO kestliku arengu eesmärkidest lähtuvalt otsime lahendusi, et EL toetaks piisavalt kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi tulevastele hädaolukordadele reageerimisel ja nende kogukondades toimuvate ühiskondlike muutustega tegelemisel.

Prioriteet nr 3

Ühtekuuluvus, meie põhiväärtus: ELi kohapõhised poliitikameetmed

EL tegutseb oma inimeste ja nende kodukohtade huvides

Ühtekuuluvus ei ole raha, see on ELi põhiväärtus

Meie kolmas prioriteet on tagada majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine ja sellega arvestamine kõigis ELi poliitikameetmetes, mis mõjutavad inimesi ja nende kodukohti (kohapõhised poliitikameetmed). See näitab ühtekuuluvuse lisaväärtust mitte ainult poliitikana, vaid ka põhiväärtusena, millest peavad lähtuma kõik ELi poliitikameetmed.


Dokumendid

 • Tuua Euroopa inimestele lähemale – Euroopa Regioonide Komitee poliitilised prioriteedid 2020–2025

  Saadaolevad keeled (23)
  1. български(16.27 MB-PDF)Laadi alla
   Доближаване на Европа до хората — Политическите приоритети на Европейския комитет на регионите за периода 2020—2025 г.
  2. Čeština(16.25 MB-PDF)Laadi alla
   Přiblížit Evropu občanům – Politické priority Evropského výboru regionů na období 2020–2025
  3. dansk(16.25 MB-PDF)Laadi alla
   At bringe EU tættere på befolkningen – Det Europæiske Regionsudvalgs politiske prioriteter for 2020-2025
  4. Deutsch(16.25 MB-PDF)Laadi alla
   Europas Bürgernähe stärken: die politischen Prioritäten des Europäischen Ausschusses der Regionen 2020–2025
  5. ελληνικά(16.29 MB-PDF)Laadi alla
   Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες - Οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο 2020-2025
  6. español(16.25 MB-PDF)Laadi alla
   Acercar Europa a sus ciudadanos – Las prioridades políticas del Comité Europeo de las Regiones para 2020-2025
  7. suomi(16.24 MB-PDF)Laadi alla
   Unioni lähemmäs ihmisiä – Euroopan alueiden komitean poliittiset painopisteet vuosina 2020–2025
  8. français(16.25 MB-PDF)Laadi alla
   Rapprocher l’Europe de ses citoyens — Priorités politiques du Comité européen des régions pour 2020-2025
  9. Gaeilge(16.25 MB-PDF)Laadi alla
   An Eoraip a thabhairt níos cóngaraí dá saoránaigh: tosaíochtaí polaitiúla Choiste Eorpach na Réigiún do 2020-2025
  10. hrvatski(16.24 MB-PDF)Laadi alla
   Europa bliža građanima – Politički prioriteti Europskog odbora regija za razdoblje 2020. – 2025.
  11. magyar(16.25 MB-PDF)Laadi alla
   Emberközelibb Európa – A Régiók Európai Bizottsága politikai prioritásai a 2020–2025-ös időszakra
  12. italiano(16.24 MB-PDF)Laadi alla
   Avvicinare l'Europa ai cittadini - Le priorità politiche del Comitato europeo delle regioni per il periodo 2020-2025
  13. lietuvių(16.24 MB-PDF)Laadi alla
   Žmonėms artimesnė Europa. Europos regionų komiteto 2020–2025 m. politiniai prioritetai
  14. latviešu(16.25 MB-PDF)Laadi alla
   Tuvināt Eiropu cilvēkiem: Eiropas Reģionu komitejas politiskās prioritātes 2020.–2025. gadam
  15. Malti(16.25 MB-PDF)Laadi alla
   Inressqu lill-Ewropa eqreb taċ-ċittadini - Il-prijoritajiet politiċi tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni għall-2020-2025
  16. Nederlands(16.25 MB-PDF)Laadi alla
   Europa dichter bij de burger brengen – De beleidsprioriteiten van het Europees Comité van de Regio’s voor 2020-2025
  17. polski(16.25 MB-PDF)Laadi alla
   Europa bliżej obywateli – priorytety polityczne Europejskiego Komitetu Regionów na lata 2020–2025
  18. português(16.25 MB-PDF)Laadi alla
   Aproximar a Europa dos cidadãos – As prioridades políticas do Comité das Regiões Europeu para o quinquénio de 2020 a 2025
  19. română(16.25 MB-PDF)Laadi alla
   Apropierea Europei de cetățeni – Prioritățile politice ale Comitetului European al Regiunilor pentru perioada 2020-2025
  20. slovenčina(16.25 MB-PDF)Laadi alla
   Priblížiť Európu k občanom: politické priority Európskeho výboru regiónov na roky 2020 – 2025
  21. slovenščina(16.23 MB-PDF)Laadi alla
   Približati Evropo ljudem – politične prednostne naloge Evropskega odbora regij v obdobju 2020–2025
  22. svenska(16.24 MB-PDF)Laadi alla
   Föra EU närmare medborgarna – Europeiska regionkommitténs politiska prioriteringar 2020 2025
  23. English(9.06 MB-PDF)Laadi alla
   Bringing Europe closer to people
  Teie soovitud keelt ei ole loetelus?  Põhjuse leiate siit.
Jaga:
 
Back to top