Poliitilised prioriteedid 2020–2025  

Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, keda Euroopa Regioonide Komitee ELis esindab, on alati olnud Euroopa demokraatia selgroog. Hiljutine COVID-19 pandeemia näitas, et kohalikud ja piirkondlikud juhid on kohalike kogukondade liikumapanev jõud, reageerides hädaolukorras ja juhtides ELi majanduse taastamist. Eesmärk tuua Euroopa inimestele lähemale meie külade, linnade ja piirkondade kaudu on seega komitee esmane ülesanne, mille saavutamise tarvis seadsime kolm peamist prioriteeti.

Kõik otsused tuleb teha kodanikele võimalikult lähedal ja kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. See hõlmab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli tutvustamist ja tugevdamist ELis.

Euroopa tulevikku käsitlev konverents on võimalus parandada ELi toimimist, jagades ja laiendades edukaid kodanikuosaluse tavasid, mille meie liikmed on oma valimisringkondades välja töötanud, ning reformides ELi otsustusprotsessi. Samuti töötame jätkuvalt selle nimel, et ELi uued õigusaktid vähendaksid meie piirkondade halduskoormust ja rakendamiskulusid.

Kõigi Euroopa tasandi otsuste langetamisel tuleks silmas pidada meie võetud kohustust tulla toime suurte ühiskondlike muutustega, millega meie külad, linnad ja piirkonnad silmitsi seisavad. Nende hulka kuuluvad üleilmsed pandeemiad, rohepööre ja digiüleminek, demograafilised probleemid ja rändevood. Kui meil õnnestub selliste üleminekutega üheskoos ja tugevamana toime tulla, annab see meile võimaluse oma tulevikku ise kujundada ja suurendada vastupanuvõimet kohalikes kogukondades.

Me edendame ühtekuuluvust kui põhiväärtust kõigis ELi poliitikavaldkondades ja programmides.

Ühtekuuluvuse edendamiseks Euroopas on vaja ammendavat pikaajalist ELi eelarvet, mis pakub kõigile piirkondadele ja linnadele piisavalt struktuuri- ja ühtekuuluvusvahendeid ning põllumajandusinvesteeringuid.

Kuid ühtekuuluvus on midagi enamat kui lihtsalt raha: see on väärtus, mis viib kestliku majanduskasvuni, loob pikaajalisi tööhõivevõimalusi kõigi jaoks ning pakub kohalikele oludele kohandatud meetmeid, mis vastavad elanike vajadustele.

Prioriteet nr 1

Tuua Euroopa inimestele lähemale: demokraatia ja ELi tulevik

Tarvis on järele mõelda, kuidas demokraatia tänapäeval toimib ja kuidas seda tulevikus ajakohastada, et Euroopa Liit tõhusamani oma inimeste vajadustele vastaks

Meie peamine prioriteet on tuua Euroopa oma elanikele lähemale ja tugevdada Euroopa demokraatiat kõigil valitsustasanditel. Selle eesmärk on parandada ELi toimimist, et liidu poliitika ja programmid vastaksid elanike tegelikele vajadustele.

Prioriteet nr 2

Juhtida põhjalikke sotsiaalseid muutusi: ehitada üles vastupanuvõimelised piirkondlikud ja kohalikud kogukonnad

Tuleb reageerida põhjalikele muutustele, millega meie piirkonnad ja linnad praegu silmitsi seisavad , kasutades sidusat, integreeritud ja kohalikku Euroopa lähenemisviisi

Üleilmsed pandeemiad, kliimaalased, digitaalsed ja demograafilised muutused ning rändevood mõjutavad tugevalt iga piirkonda, linna ja küla Euroopas. ÜRO kestliku arengu eesmärkidest lähtuvalt otsime lahendusi, et EL toetaks piisavalt kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi tulevastele hädaolukordadele reageerimisel ja nende kogukondades toimuvate ühiskondlike muutustega tegelemisel.

Prioriteet nr 3

Ühtekuuluvus, meie põhiväärtus: ELi kohapõhised poliitikameetmed

EL tegutseb oma inimeste ja nende kodukohtade huvides

Ühtekuuluvus ei ole raha, see on ELi põhiväärtus

Meie kolmas prioriteet on tagada majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine ja sellega arvestamine kõigis ELi poliitikameetmetes, mis mõjutavad inimesi ja nende kodukohti (kohapõhised poliitikameetmed). See näitab ühtekuuluvuse lisaväärtust mitte ainult poliitikana, vaid ka põhiväärtusena, millest peavad lähtuma kõik ELi poliitikameetmed.

Share: