Evropski teden regij in mest  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Evropski teden regij in mest je štiridnevni dogodek, ki vsako leto poteka v Bruslju ter uradnikom iz regionalnih in mestnih uprav, strokovnjakom in akademikom omogoča izmenjavo dobrih praks, znanja in izkušenj na področju regionalnega in mestnega razvoja.

Poleg tega je tudi priznana platforma za politično obveščanje o razvoju kohezijske politike EU in za ozaveščanje nosilcev odločanja o pomenu regij in mest pri oblikovanju politik EU.

Evropski teden regij in mest je največji tovrstni evropski javni dogodek.


 

Kaj se pravzaprav dogaja?

V začetku oktobra se okoli 6000 udeležencev in 600 govornikov iz celotne Evrope in zunaj nje sreča v Bruslju, program pa vključuje okoli 100 delovnih sej, razstav in dogodkov za navezovanje stikov na temo regionalnega in lokalnega razvoja. Program je vsako leto posebej prilagojen trenutni agendi EU. Udeležba na dogodku je brezplačna.  

Zakaj teden, posvečen regijam in mestom?

Regije in mesta sodelujejo pri oblikovanju večine politik EU. Podnacionalne javne oblasti v EU so pristojne za upravljanje tretjine javnih izdatkov (2100 milijard EUR letno) in dve tretjini javnih naložb (okoli 200 milijard EUR), pri čemer je treba slednje pogosto porabiti v skladu s pravnimi določbami EU.

Kako se je začelo?

Leta 2003 je Evropski odbor regij (skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU) bruseljska lokalna in regionalna predstavništva pri Evropski uniji povabil, naj hkrati odprejo svoja vrata obiskovalcem kot del skupnega koncepta dni odprtih vrat (open days). Skozi leta se je pobuda razvila v ključen letni dogodek, na katerem sodelujejo Evropska komisija in drugi akterji.

Leta 2016 je bil dogodek preimenovan v Evropski teden regij in mest, naziv OPEN DAYS pa je bil opuščen. Tako smo se izognili zmedi z letnim bruseljskim dnevom odprtih vrat, ki ga vse institucije EU organizirajo maja v počastitev dneva Evrope, ter s podobnimi dogodki, ki jih ob tej priložnosti organizirajo predstavništva Komisije v državah članicah.

Kdo so organizatorji?

Evropski teden regij in mest skupaj organizirata Evropski odbor regij EU (OR) in generalni direktorat za regionalno in mestno politiko Evropske komisije (GD REGIO). Razpis za partnerje je objavljen na začetku leta, običajno januarja. Na podlagi razpisa je izbranih več kot 200 partnerjev iz celotne Evrope, in sicer regij in mest, večinoma razdeljenih po tematskih konzorcijih (regionalnih partnerstvih), podjetij, finančnih institucij, mednarodnih združenj in akademskih organizacij. Partnerji morajo organizirati seminarje skupnega interesa, pogosto v okviru izvajanja evropskih strukturnih in investicijskih skladov in drugih programov EU.

Kako je sestavljen program?

Program temelji na ključnem sloganu in vrsti podtem. Delavnice oziroma razprave organizirajo tri kategorije partnerjev: 1) regionalna partnerstva, v katera so vključene evropske regije ali mesta, 2) institucionalni partnerji EU in 3) podjetja, finančne institucije ter lokalna in evropska združenja. Udeleženci in govorniki krožijo med različnimi lokacijami v Bruslju, od kraj(ev) konference, prostorov regionalnih partnerjev, predstavništev držav članic pa do drugih morebitnih prostorov.

Kaj je univerza (University)?

Gre za sklop delavnic, ki jih organizirajo GD REGIO, OR in evropske akademske mreže, specializirane za regionalni razvoj, s poudarkom na politični razsežnosti. Univerza ozavešča in spodbuja izmenjavo izsledkov raziskav na področju regionalnega in mestnega razvoja ter kohezijske politike EU med akademiki ter regionalnimi in lokalnimi predstavniki.

Od leta 2013 univerza gosti tudi predavanje za študente doktorskega študija in mlade raziskovalce na področju regionalne in urbane politike. Njen namen je izboljšati razumevanje kohezijske politike EU in njenega raziskovalnega potenciala med izbranimi evropskimi doktorskimi študenti in mladimi raziskovalci.

Kdo so udeleženci Evropskega tedna regij in mest?

Udeleženci so posebej zainteresirani za regionalno in mestno politiko, zato gre večinoma za uradnike na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni. Tipični udeleženec je uradnik regionalne ali lokalne uprave, ki se prvič udeležuje dogodka in je v Bruslju prav s tem namenom.

Evropski teden regij in mest – kako spodbuja lokalne dogodke po vsej Evropi?

V okviru dogodka Evropski teden regij in mest, ki poteka v Bruslju, so vsi regionalni partnerji povabljeni, da organizirajo lokalni dogodek pod geslom Evropa v moji regiji/v mojem mestu, in sicer v obliki dialoga z državljani ali politične razprave, ki se ga udeleži tudi član Evropskega odbora regij. Namen dialogov z državljani je prisluhniti razpravam v mestih in regijah ter o njih neposredno poročati.

Lokalni dogodki so namenjeni široki paleti udeležencev, med drugimi širši javnosti, oblikovalcem politik, strokovnjakom, lokalnim in regionalnim oblastem ter medijem, njihov cilj pa je ozaveščati o učinku politik EU v regijah in mestih.

Kakšen je vpliv Evropskega tedna regij in mest?

Vplivnost dogodka se že od začetka sistematično ocenjuje. Udeleženci so doslej poudarili predvsem koristnost informacij, ki jih dobijo od institucij EU, in navezovanje stikov s kolegi iz drugih držav, kar je po njihovem mnenju pomembno za njihovo strokovno upravljanje skladov EU. O pomenu dogodka priča tudi njegova velika medijska odmevnost. Že vrsto let prihaja v Bruselj do 300 novinarjev tiskanih in elektronskih medijev, radia ter televizije iz vse Evrope, da poročajo o dogodku.

Podcast

0:00
 
0:00

Now Playing:

 

Description:  

 • Episode 5: European Cooperation in Your Region
  The fifth and final episode of Coffee with Regions introduces an #EURegionsWeek session: “Bringing European Cooperation to your region”.
 • Episode 4: European Territory & Local Stakeholder Engagement
  The fourth episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: workshop “The future development of the European territory” and participatory lab “How to engage local stakeholders in policy and decision-making”.
 • Episode 3: Social progress - Smart cities
  The third episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: " Societal challenges in smart cities: Towards a more ethical smart city" and "Societal challenges in smart cities: Towards a more ethical smart city".
 • Episode 2: European pillar of social rights
  The second episode of Coffee with Regions introduces #EURegionsWeek session "European Pillar of Social Rights as a framework for sustainable economy".
 • Episode 1: Mobility & Volunteering
  The first episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: "The integration of the new mobility services in Public Transport" and "Solidarity and Volunteering - European Rights and Values from the bottom up".