Beleidsprioriteiten 2020-2025  

De lokale en regionale overheden, die in de EU worden vertegenwoordigd door het Europees Comité van de Regio’s, zijn altijd al de ruggengraat van de Europese democratie geweest. Tijdens de COVID-19-pandemie toonden de lokale en regionale leiders zich de aanjagers van hun gemeenschappen door op de noodsituatie te reageren en het voortouw te nemen bij het herstel van de EU. Europa via de dorpen, steden en regio’s dichter bij de burger brengen is daarom de voornaamste missie van ons Comité, dat daartoe drie hoofdprioriteiten heeft geformuleerd.

Alle besluiten moeten zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel. Dit houdt in dat de rol van de lokale en regionale overheden in de EU onderstreept en vergroot moet worden.

De conferentie over de toekomst van Europa biedt de kans om de manier waarop de EU functioneert te verbeteren door de succesvolle praktijken van burgerparticipatie, die onze leden in hun kiesdistricten hebben ontwikkeld, te delen en op grotere schaal toe te passen en zo het EU-besluitvormingsproces te veranderen. We zullen er ook op blijven letten dat nieuwe EU-wetgeving de administratieve lasten en uitvoeringskosten voor onze regio’s vermindert.

Bij alle Europese besluiten moeten we ons engagement voor ogen houden om de grootste maatschappelijke uitdagingen waar onze dorpen, steden en regio’s voor staan, op te lossen. Dus ook de pandemie, de groene en digitale transitie, de vergrijzing en migratie. Wanneer we ervoor zorgen dat deze uitdagingen ons sterker maken, zullen we beter in staat zijn om onze eigen toekomst te bepalen en de weerbaarheid van onze lokale gemeenschappen te vergroten.

We zullen blijven ijveren voor cohesie als fundamentele waarde in al het beleid en alle programma’s van de EU.

Om de samenhang in Europa te bevorderen, is een ambitieuze Europese langetermijnbegroting vereist met voldoende financiering voor het structuur- en cohesiebeleid en investeringen in de landbouw voor alle regio’s en steden.

Maar cohesie is meer dan geld alleen: het is een waarde die leidt tot duurzame economische groei, op lange termijn werkgelegenheidskansen voor iedereen creëert en zorgt voor plaatsgebonden beleidsoplossingen die tegemoetkomen aan de behoeften van de burgers.

Prioriteit 1

Europa dichter bij de burger brengen: democratie en de toekomst van de EU

Nadenken over hoe de democratie momenteel functioneert en in de toekomst gemoderniseerd moet worden zodat de Europese Unie adequater kan beantwoorden aan de behoeften van de burgers

Onze belangrijkste prioriteit is om Europa dichter bij de burger te brengen en de Europese democratie op alle bestuursniveaus te versterken. Doel is de EU beter te laten functioneren en ervoor te zorgen dat haar beleid en programma’s tegemoetkomen aan de werkelijke behoeften van de burgers.

Prioriteit 2

Ingrijpende maatschappelijke veranderingen in goede banen leiden: bouwen aan veerkrachtige regionale en lokale gemeenschappen

Antwoorden bieden op de grootste veranderingen waar onze dorpen, steden en regio’s momenteel voor staan aan de hand van een coherente, geïntegreerde en lokale Europese aanpak

Pandemieën, klimaatverandering, digitale transitie, vergrijzing en migratie hebben ingrijpende gevolgen voor alle Europese dorpen, steden en regio’s. Met als leidraad de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN zullen we zoeken naar oplossingen waarmee de EU de lokale en regionale overheden adequaat kan ondersteunen bij de aanpak van toekomstige noodsituaties en de maatschappelijke veranderingen die in hun gemeenschappen plaatsvinden.

Prioriteit 3

Cohesie, onze fundamentele waarde: plaatsgebonden EU-beleid

De EU ten dienste stellen van de burgers en hun leefomgeving

Cohesie is veel meer dan geld alleen, het is onze fundamentele EU-waarde

Onze derde prioriteit is ervoor te zorgen dat de economische, sociale en territoriale cohesie bevorderd en in stand gehouden wordt in al het EU-beleid dat van invloed is op de burgers en hun leefomgeving (plaatsgebonden beleid). Zo willen we de meerwaarde van cohesie laten zien, niet alleen als afzonderlijk beleidsgebied, maar als fundamentele waarde die aan al het andere EU-beleid ten grondslag moet liggen.

Share: