Mreža regionalnih središč 

Ocenjevanje predpisov EU na terenu 

​​OR je zagnal novo generacijo regionalnih središč, povezanih v mrežo RegHub. Njeni člani spremljajo izvajanje politik EU na terenu in skrbijo za to, da se pri ocenjevanju teh politik na evropski ravni upoštevajo mnenja stotin regionalnih in lokalnih akterjev.

Mreža RegHub ima trenutno 46 članov, 10 opazovalcev in en pridruženi organ. Poleg tega je mreža RegHub uveljavljena podskupina platforme Evropske komisije Pripravljeni na prihodnost (Fit for Future).

Seznam središč

Interaktivni zemljevid

Vsebina

Naši cilji

Lokalne in regionalne oblasti izvajajo več kot 70 % zakonodaje EU in lahko zato dobro ocenijo njeno ustreznost in učinkovitost. Evropski predpisi in politike se bolje izvajajo na terenu in njihovi cilji se lažje uresničujejo, če so zakonodajalci na ravni EU upoštevali lokalni in regionalni vidik.

Cilji RegHub so:

 • prispevati k prizadevanjem EU za boljše pravno urejanje z vključitvijo lokalnega in regionalnega vidika v ocenjevanje zakonodaje EU
 • povečati vključenost lokalnih in regionalnih oblasti v oblikovanje zakonodaje EU in izboljšanje njenega izvajanja
 • okrepiti povezave med lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter institucijami EU s spodbujanjem podnacionalne perspektive in ustvarjanjem priložnosti za dialog
 • predstavljati in razširjati primere dobre prakse izvajanja zakonodaje EU v regijah, mestih in občinah

Mreža RegHub te cilje uresničuje tudi s svojo vlo​go podskupine platforme Evropske komisije Pripravljeni na prihodnost, ki vključuje izvajanje ciljno usmerjenih posvetovanj in sodelovanje s poročevalci platforme ter izmenjavo poročil s platformo. Poleg tega mreža RegHub tesno sodeluje z institucionalnimi partnerji in raziskovalnimi inštituti ter organizira delavnice in seminarje v okviru evropskega tedna regij in mest.

Naš način dela

Delo mreže RegHub je od njene vključitve v platformo Evropske komisije Pripravljeni na prihodnost organizirano na naslednji način:

1. Prispevek k letnemu delovnemu programu „Pripravljeni na prihodnost“s posvetovanji s središči o zadevnih zakonodajnih besedilih, ki jih bo pregledala Evropska komisija.

2. Izvajanje ciljno usmerjenih posvetovanj z deležniki prek mreže RegHub in posredovanje rezultatov teh posvetovanj poročevalcem platforme.

3. Promoviranje stališč platforme v institucijah EU.

Edinstveni način dela RegHub, ki vključuje ciljno usmerjena posvetovanja z deležniki, se je izkazal za učinkovito orodje za zbiranje edinstvenih in podrobnih informacij o izvajanju predpisov EU.

Najprej se razpošljejo vprašalniki središčem (kontaktnim točkam v lokalnih in regionalnih upravah), ki nato kontaktirajo ciljne deležnike, izvajalce politike EU, ki je predmet posvetovanja.

Središča nato od deležnikov zberejo povratne informacije in pošljejo odgovore tajništvu mreže RegHub v OR. OR nato na podlagi teh prispevkov oblikuje priporočila.

RegHub in Pripravljeni na prihodnost 2021

Mreža RegHub je leta 2021 s svojimi člani izvedla posvetovanje o e-javnem naročanju in izvajanju direktive INSPIRE na lokalni in regionalni ravni. Odgovori so bili analizirani in vključeni v mnenji platformePripravljeni na prihodnosto teh temah. V mnenjih „Pripravljeni na prihodnost“so bili povzeti tudi rezultati dveh predhodnih posvetovanj mreže RegHub (o kakovosti zunanjega zraka in čezmejnem zdravstvenem varstvu). Vsamnenja, ki so bila leta 2021 sprejeta v okviru pobude Pripravljeni na prihodnost, so objavljena na platformi.

Mreža RegHub je v letu 2021 opravila tudi posvetovanje v dveh korakih o pravilih 21. stoletja za infrastrukturo 21. stoletja. Ugotovitve bodo upoštevane v posebnem poročilu RegHub, ki bo predstavljeno predsedniku platforme Pripravljeni na prihodnost in podpredsedniku Komisije Marošu Šefčoviču.

RegHub in Pripravljeni na prihodnost 2022

Platforma Pripravljeni na prihodnost je v okviru delovnega programa za leto 2022 imenovala dva člana OR, Marka Speicha (EPP/DE) in Anne Karjalainen (PES/FI), za poročevalca za mnenje o direktivi o izrabljenih vozilih (M. Speich) in mnenje o strategiji za interoperabilnost uprav (A. Karjalainen). Mreža RegHub bo v letu 2022 izvedla dve ciljno usmerjeni posvetovanji o teh dveh temah. Ustrezni mnenji za Pripravljeni na prihodnost naj bi bili sprejeti v zadnjem četrtletju leta 2022.

Zadnje novice

Multimedijske vsebine

RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič

 

Oglejte si

 • RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
  RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
 • Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
  Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
 • RegHub 2.0 - Why it matters
  RegHub 2.0 - Why it matters
 • Executive Summary First Implementation Report on Public Procurement

  Razpoložljivi jeziki (22)
  1. български(45.85 KB-DOCX)Prenesi
  2. Čeština(114.15 KB-DOCX)Prenesi
  3. dansk(115.5 KB-DOCX)Prenesi
  4. Deutsch(107.27 KB-DOCX)Prenesi
  5. ελληνικά(114.53 KB-DOCX)Prenesi
  6. English(111.55 KB-DOCX)Prenesi
  7. español(119.83 KB-DOCX)Prenesi
  8. eesti(112.95 KB-DOCX)Prenesi
  9. suomi(112.56 KB-DOCX)Prenesi
  10. français(107.89 KB-DOCX)Prenesi
  11. hrvatski(112.33 KB-DOCX)Prenesi
  12. magyar(113.97 KB-DOCX)Prenesi
  13. italiano(117.08 KB-DOCX)Prenesi
  14. lietuvių(112.34 KB-DOCX)Prenesi
  15. latviešu(111.37 KB-DOCX)Prenesi
  16. Malti(112.25 KB-DOCX)Prenesi
  17. Nederlands(112.72 KB-DOCX)Prenesi
  18. polski(112 KB-DOCX)Prenesi
  19. português(112.27 KB-DOCX)Prenesi
  20. română(111.47 KB-DOCX)Prenesi
  21. slovenčina(108.1 KB-DOCX)Prenesi
  22. svenska(112.75 KB-DOCX)Prenesi
  Vašega jezika ni na seznamu?  Tu je razlaga.
 • Poročilo o izvajanju - Drugo posvetovanje o direktivah o kakovosti zraka

  Razpoložljivi jeziki (22)
  1. български(112.97 KB-DOCX)Prenesi
   Доклад за прилагането на Втората консултация относно директивите за качеството на въздуха
  2. Čeština(117.93 KB-DOCX)Prenesi
   Shrnutí druhé zprávy o provádění sítě RegHub týkající se směrnic o kvalitě ovzduší
  3. dansk(111.65 KB-DOCX)Prenesi
   Resumé af den anden RegHub-gennemførelsesrapport om luftkvalitetsdirektiverne
  4. Deutsch(113.85 KB-DOCX)Prenesi
   Zusammenfassung des zweiten RegHub-Umsetzungsberichts_Luftqualitätsrichtlinien
  5. ελληνικά(119.01 KB-DOCX)Prenesi
   Έκθεση εφαρμογής Δεύτερη διαβούλευση - Οδηγίες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα
  6. English(120.39 KB-DOCX)Prenesi
   Executive Summary Second RegHub Implementation Report on Air Quality
  7. español(121.4 KB-DOCX)Prenesi
   Informe de aplicación de la Segunda consulta sobre las Directivas relativas a la calidad del aire ambiente
  8. eesti(117.21 KB-DOCX)Prenesi
   Rakendusaruanne Teine konsultatsioon, teema: õhukvaliteedi direktiivid
  9. suomi(111.65 KB-DOCX)Prenesi
   Alueellisten keskusten verkoston toinen kuuleminen, aiheena ilmanlaatudirektiivit - Tiivistelmä täytäntööpanoraportista
  10. français(117.96 KB-DOCX)Prenesi
   Synthèse du second rapport de mise en oeuvre du réseau des pôles régionaux sur les directives sur la qualité de l'air ambiant
  11. hrvatski(112.55 KB-DOCX)Prenesi
   Izvješće o provedbi Drugo savjetovanje, o direktivama o kvaliteti zraka
  12. magyar(112.21 KB-DOCX)Prenesi
   Összefoglaló a regionális központok hálózatának második végrehajtási jelentéséről, a levegőminőségi irányelvek témájában
  13. italiano(117.21 KB-DOCX)Prenesi
   Sintesi della seconda relazione di attuazione della rete RegHub - Direttiva sulla qualità dell'aria
  14. lietuvių(113.77 KB-DOCX)Prenesi
   Įgyvendinimo ataskaita. Antroji konsultacija dėl oro kokybės direktyvų
  15. latviešu(117.44 KB-DOCX)Prenesi
   Īstenošanas ziņojums Otrā apspriešanās: Gaisa kvalitātes direktīvas
  16. Malti(117.78 KB-DOCX)Prenesi
   Sommarju eżekuttiv tat-tieni Rapport ta' Implimentazzjoni taċ-Ċentri Reġjonali, dwar id-Direttivi dwar il-Kwalità tal-Arja
  17. Nederlands(111.3 KB-DOCX)Prenesi
   Uitvoeringsverslag van de tweede raadpleging over de luchtkwaliteitsrichtlijnen
  18. polski(121.71 KB-DOCX)Prenesi
   Sprawozdanie z wdrażania - Druga konsultacja dotycząca dyrektyw w sprawie jakości powietrza
  19. português(117.27 KB-DOCX)Prenesi
   Síntese do segundo relatório de execução da Rede de Polos Regionais sobre as Diretivas Qualidade do Ar
  20. română(117.54 KB-DOCX)Prenesi
   Rezumatul celui de-al doilea raport de implementare al rețelei de centre regionale cu privire la directivele privind calitatea aerului înconjurător
  21. slovenčina(121.2 KB-DOCX)Prenesi
   Zhrnutie druhej vykonávacej správy siete regionálnych centier o smerniciach o kvalite ovzdušia
  22. svenska(113.64 KB-DOCX)Prenesi
   Sammanfattning av RegHubs andra genomföranderapport, om luftkvalitetsdirektiven
  Vašega jezika ni na seznamu?  Tu je razlaga.
 • Poročilo o izvajanju Tretje posvetovanje: čezmejno zdravstveno varstvo - RegHub

  Razpoložljivi jeziki (22)
  1. български(113 KB-DOCX)Prenesi
   Обобщение RegHub Доклад за прилагането относно трансграничното здравно обслужване
  2. Čeština(117.68 KB-DOCX)Prenesi
   Shrnutí Zpráva o provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči v evropských regionech
  3. dansk(116.96 KB-DOCX)Prenesi
   Resumé - RegHub - Gennemførelsesrapport - Tredje høring om grænseoverskridende sundhedsydelser
  4. Deutsch(117.29 KB-DOCX)Prenesi
   Dritte Konsultation zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung Zusammenfassung wichtigste Ergebnisse
  5. ελληνικά(119.17 KB-DOCX)Prenesi
   Έκθεση εφαρμογής Τρίτη διαβούλευση σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
  6. English(116.62 KB-DOCX)Prenesi
   Executive Summary Third RegHub Implementation Report on Cross-border Healthcare
  7. español(117.09 KB-DOCX)Prenesi
   Resumen - RegHub informe de aplicación sobre asistencia sanitaria transfronteriza
  8. eesti(111.02 KB-DOCX)Prenesi
   Rakendusaruanne - Kolmas konsultatsioon teemal Piiriülene tervishoid
  9. suomi(113.35 KB-DOCX)Prenesi
   Tiivistelmä - Alueellisten keskusten verkoston täytäntöönpanoraportti rajatylittävästä terveydenhuollosta
  10. français(113.94 KB-DOCX)Prenesi
   Synthèse sur le rapport de mise en oeuvre par les pôles régionaux des soins de santé transfrontaliers
  11. hrvatski(111.01 KB-DOCX)Prenesi
   Izvješće o provedbi -Treće savjetovanje o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi
  12. magyar(117.73 KB-DOCX)Prenesi
   Összefoglaló RegHub végrehajtási jelentés a határon átnyúló egészségügyi ellátásról
  13. italiano(117.44 KB-DOCX)Prenesi
   Sintesi - Relazione RegHub sull'attuazione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
  14. lietuvių(117.31 KB-DOCX)Prenesi
   Įgyvendinimo ataskaita - Trečioji konsultacija dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų
  15. latviešu(111.11 KB-DOCX)Prenesi
   Īstenošanas ziņojums Trešā apspriešanās par pārrobežu veselības aprūpi
  16. Malti(117.43 KB-DOCX)Prenesi
   Sommarju Eżekuttiv - Rapport ta' implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali
  17. Nederlands(116.89 KB-DOCX)Prenesi
   Uitvoeringsverslag - Derde raadpleging - Grensoverschrijdende gezondheidszorg
  18. polski(117.59 KB-DOCX)Prenesi
   Sprawozdanie z realizacji - Trzecie konsultacje w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej
  19. português(117.65 KB-DOCX)Prenesi
   Síntese - Relatório de execução sobre cuidados de saúde transfronteiriços
  20. română(111.59 KB-DOCX)Prenesi
   Executive Summary - RegHub implementation report on Cross-Border Healthcare
  21. slovenčina(115.39 KB-DOCX)Prenesi
   Zhrnutie Správa RegHub o vykonávaní smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
  22. svenska(110.62 KB-DOCX)Prenesi
   Sammanfattning - RegHub-genomföranderapport om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
  Vašega jezika ni na seznamu?  Tu je razlaga.
 • Povzetek glavne ugotovitve - Poročilo o izvajanju: četrto posvetovanje, o državni pomoči

  Razpoložljivi jeziki (22)
  1. български(140.56 KB-DOCX)Prenesi
   Обобщение на основните констатации - Доклад за изпълнението: четвърта консултация на RegHub във връзка с държавната помощ
  2. Čeština(142.95 KB-DOCX)Prenesi
   Zpráva o provádění: čtvrtá konzultace o státní podpoře
  3. dansk(138.24 KB-DOCX)Prenesi
   Resumé - Fjerde RegHub gennemførelsesrapport om statsstøtte
  4. Deutsch(142.53 KB-DOCX)Prenesi
   Zusammenfassung Vierter Umsetzungsbericht des RegHub über staatliche Beihilfe
  5. ελληνικά(143.32 KB-DOCX)Prenesi
   Σύνοψη - κύρια πορίσματα - Τέταρτη έκθεση εφαρμογής του RegHub για τις κρατικές ενισχύσεις
  6. English(139.77 KB-DOCX)Prenesi
   Executive Summary Fourth Implementation Report on State Aid
  7. español(191.48 KB-DOCX)Prenesi
   Sumario - Informe de ejecución: cuarta consulta, sobre ayudas estatales RegHub
  8. eesti(139.71 KB-DOCX)Prenesi
   Kokkuvõte - peamised järeldused - Neljas RegHub aruanne riigiabi teemal
  9. suomi(137.87 KB-DOCX)Prenesi
   Tiivistelmä - Valtiontukea käsitelleen RegHub-verkoston neljännen kuulemisen täytäntöönpanoraportti
  10. français(143.05 KB-DOCX)Prenesi
   Synthèse: RegHub - quatrième rapport de mise en oeuvre sur les aides dÉtat
  11. hrvatski(138.98 KB-DOCX)Prenesi
   Izvješće o provedbi: četvrto savjetovanje o državnim potporama
  12. magyar(137.39 KB-DOCX)Prenesi
   Összefoglaló - A RegHub negyedik jelentése az állami támogatásokról
  13. italiano(138.76 KB-DOCX)Prenesi
   Sintesi esecutiva - quarta relazione di attuazione RegHub sugli aiuti di Stato
  14. lietuvių(135.91 KB-DOCX)Prenesi
   Įgyvendinimo ataskaita - Ketvirtoji konsultacija dėl valstybės pagalbos
  15. latviešu(142.13 KB-DOCX)Prenesi
   Kopsavilkums svarīgākie secinājumi Divas apspriešanas un pētījums
  16. Malti(139.63 KB-DOCX)Prenesi
   Sommarju Eżekuttiv - Ir-Raba' Rapport dwar l-Implimentazzjoni tar-RegHub dwar l-Għajnuna mill-Istat
  17. Nederlands(141.41 KB-DOCX)Prenesi
   Samenvatting Uitvoeringsverslag: Vierde raadpleging over staatssteun
  18. polski(136.97 KB-DOCX)Prenesi
   Sprawozdanie z realizacji: Czwarte konsultacje dotyczące pomocy państwa
  19. português(133.47 KB-DOCX)Prenesi
   Relatório de execução - Quarta consulta sobre auxílios estatais
  20. română(140.75 KB-DOCX)Prenesi
   Raport privind punerea în aplicare: a patra consultare privind ajutoarele de stat
  21. slovenčina(135.63 KB-DOCX)Prenesi
   Zhrnutie - Správa RegHub o vykonávaní: Štvrtá konzultácia o štátnej pomoci
  22. svenska(141.91 KB-DOCX)Prenesi
   Sammanfattning - RegHub:s fjärde genomföranderapport om statligt stöd
  Vašega jezika ni na seznamu?  Tu je razlaga.
 • Obvestilo o izvajanju smernic za javna naročila po pandemiji COVID-19

  Razpoložljivi jeziki (22)
  1. български(141.76 KB-DOCX)Prenesi
   Експресна консултация относно обществените поръчки след COVID-19
  2. Čeština(139.36 KB-DOCX)Prenesi
   Zpráva o provádění pokynů k zadávání veřejných zakázek v návaznosti na krizi COVID-19
  3. dansk(141.11 KB-DOCX)Prenesi
   Vigtigste konklusioner - Vejledningen om offentlige udbud i kølvandet på covid-19
  4. Deutsch(142.07 KB-DOCX)Prenesi
   Vermerk zur Umsetzung der Leitlinien für die öffentliche Auftragsvergabe vor dem Hintergrund von COVID-19
  5. ελληνικά(144.17 KB-DOCX)Prenesi
   Έκτακτη διαβούλευση του δικτύου RegHub με θέμα τις Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
  6. English(144.19 KB-DOCX)Prenesi
   Implementation Note of the Guidance on Public Procurement in the wake of Covid-19
  7. español(144.37 KB-DOCX)Prenesi
   Orientaciones sobre contratación pública a raíz de la pandemia de COVID-19 Conclusiones principales
  8. eesti(139.84 KB-DOCX)Prenesi
   RegHubi kiirkonsultatsioon teemal Riigiabi ja riigihanked COVID-19 taustal
  9. suomi(143.46 KB-DOCX)Prenesi
   Muistio covid-19:n takia annettujen julkisia hankintoja koskevien ohjeiden täytäntöönpanosta
  10. français(138.28 KB-DOCX)Prenesi
   Note relative à la mise en oeuvre des orientations relatives aux marchés publics à la suite de lépidémie de COVID-19
  11. hrvatski(137.9 KB-DOCX)Prenesi
   Brzo savjetovanje mreže RegHub o Smjernicama o javnoj nabavi nakon COVID-a 19
  12. magyar(144.33 KB-DOCX)Prenesi
   Végrehajtási feljegyzés a Covid19 összefüggésében a közbeszerzésről szóló iránymutatásról
  13. italiano(144.94 KB-DOCX)Prenesi
   Consultazione sul tema Orientamenti in materia di appalti pubblici a seguito della pandemia di COVID-19
  14. lietuvių(137.94 KB-DOCX)Prenesi
   RegHub greitosios konsultacijos dėl Viešųjų pirkimų gairių kilus COVID-19 pandemijai
  15. latviešu(141.69 KB-DOCX)Prenesi
   RegHub apspriešanās Norādījumi par publisko iepirkumu Covid-19 saistībā Svarīgākās atziņas
  16. Malti(143.97 KB-DOCX)Prenesi
   Nota ta' implimentazzjoni dwar il-Gwida dwar l-Akkwist Pubbliku bsegwitu għall-COVID-19
  17. Nederlands(143.91 KB-DOCX)Prenesi
   Implementatienota over de richtsnoeren inzake overheidsopdrachten in de nasleep van COVID-19
  18. polski(144.52 KB-DOCX)Prenesi
   Konsultacje RegHub na temat wytycznych w sprawie zamówień publicznych w obliczu COVID-19
  19. português(140.93 KB-DOCX)Prenesi
   Nota de aplicação sobre as orientações em matéria de contratos públicos na sequência da COVID-19
  20. română(139.7 KB-DOCX)Prenesi
   Notă privind punerea în aplicare a Orientărilor privind achizițiile publice ca urmare a Covid-19
  21. slovenčina(138.32 KB-DOCX)Prenesi
   Vykonávanie usmernení k verejnému obstarávaniu v súvislosti s pandémiou COVID-19
  22. svenska(138.02 KB-DOCX)Prenesi
   Genomförandenot om vägledningen om offentlig upphandling i kölvattnet av covid-19
  Vašega jezika ni na seznamu?  Tu je razlaga.
 • Peto poročilo o izvajanju: vpliv skupne kmetijske politike na teritorialni razvoj

  Razpoložljivi jeziki (22)
  1. български(176.56 KB-DOCX)Prenesi
   Кратко изложение - Пети доклад за изпълнението: въздействие на общата селскостопанска политика върху териториалното развитие
  2. Čeština(172.51 KB-DOCX)Prenesi
   Shrnutí - Pátá zpráva o provádění: dopad společné zemědělské politiky na územní rozvoj
  3. dansk(178.19 KB-DOCX)Prenesi
   Resumé - Femte RegHub-gennemførelsesrapport om indvirkningen af den fælles landbrugspolitik på territorial udvikling
  4. Deutsch(177.99 KB-DOCX)Prenesi
   Zusammenfassung - Fünfter Umsetzungsbericht: Die Wirkung der gemeinsamen Agrarpolitik auf die territoriale Entwicklung
  5. ελληνικά(180.84 KB-DOCX)Prenesi
   Σύνοψη - Πέμπτη έκθεση εφαρμογής: αντίκτυπος της κοινής γεωργικής πολιτικής στην εδαφική ανάπτυξη
  6. English(176.88 KB-DOCX)Prenesi
   Executive Summary Fifth Implementation Report on CAP and Rural Development
  7. español(176.84 KB-DOCX)Prenesi
   Quinto informe de ejecución: impacto de la política agrícola común en el desarrollo territorial
  8. eesti(174.02 KB-DOCX)Prenesi
   Viies rakendusaruanne: ühise põllumajanduspoliitika mõju territoriaalsele arengule
  9. suomi(174.21 KB-DOCX)Prenesi
   Tiivistelmä - Viides täytäntöönpanokertomus: yhteisen maatalouspolitiikan vaikutus alueelliseen kehitykseen
  10. français(177.6 KB-DOCX)Prenesi
   Résumé - Cinquième rapport de mise en œuvre: incidence de la politique agricole commune sur le développement territorial
  11. hrvatski(170.96 KB-DOCX)Prenesi
   Peto izvješće o provedbi: utjecaj zajedničke poljoprivredne politike na teritorijalni razvoj
  12. magyar(179.29 KB-DOCX)Prenesi
   Összefoglaló - Ötödik RegHub végrehajtási jelentés: A közös agrárpolitika területi fejlődésre gyakorolt hatása
  13. italiano(172.3 KB-DOCX)Prenesi
   Quinta relazione di attuazione: impatto della politica agricola comune sull'assetto territoriale
  14. lietuvių(171.51 KB-DOCX)Prenesi
   Santrauka - Penktoji įgyvendinimo ataskaita: bendrosios žemės ūkio politikos poveikis teritorinei plėtrai
  15. latviešu(172.59 KB-DOCX)Prenesi
   Kopsavilkums - Piektais īstenošanas ziņojums. Kopējās lauksaimniecības politikas ietekme uz teritoriālo attīstību
  16. Malti(175.11 KB-DOCX)Prenesi
   Sommarju eżekuttiv - Il-Ħames Rapport ta' Implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-PAK u l-iżvilupp territorjali
  17. Nederlands(171.34 KB-DOCX)Prenesi
   Samenvatting - Vijfde uitvoeringsverslag: effect van het gemeenschappelijk landbouwbeleid op de territoriale ontwikkeling
  18. polski(175.73 KB-DOCX)Prenesi
   Piąte sprawozdanie na temat stanu realizacji działań: wpływ wspólnej polityki rolnej na rozwój terytorialny
  19. português(172.05 KB-DOCX)Prenesi
   Resumo - Quinto relatório de execução: o impacto da política agrícola comum no desenvolvimento territorial
  20. română(173.08 KB-DOCX)Prenesi
   Cel de al cincilea raport de punere în aplicare: impactul politicii agricole comune asupra dezvoltării teritoriale
  21. slovenčina(171.82 KB-DOCX)Prenesi
   Zhrnutie - Piata správa o vykonávaní: vplyv spoločnej poľnohospodárskej politiky na územný rozvoj
  22. svenska(172 KB-DOCX)Prenesi
   Sammanfattning - RegHub:s femte genomföranderapport om den gemensamma jordbrukspolitiken och territoriell utveckling
  Vašega jezika ni na seznamu?  Tu je razlaga.

Glej tudi

Kontakt

Z vsemi dodatnimi vprašanji se obrnite na tajništvo mreže RegHub.
Deli:
 
Back to top