Dostop do dokumentov  

V Amsterdamsko pogodbo je bil vključen nov člen 255, ki državljanom zagotavlja pravico do dostopa do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije. Te tri institucije so sprejele Uredbo (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, zatem pa v skupni izjavi pozvale druge agencije in organe EU, naj sprejmejo podobna pravila na tem področju.

V Odboru regij je ta zahteva privedla do nove politike glede dostopa do dokumentov, s katero naj bi dosegli čim večjo preglednost našega dela. Ta preglednost nedvomno omogoča večjo vključenost državljanov v proces odločanja EU in prispeva h krepitvi načel demokracije in spoštovanja temeljnih pravic, kot sta opredeljeni v členu 6 Pogodbe o EU in v Listini EU o temeljnih pravicah.

Z Lizbonsko pogodbo (2009) je bila pravica državljanov do dostopa do dokumentov, ki je zdaj določena v členu 15(3) Pogodbe o delovanju EU (PDEU), uradno razširjena na vse institucije, organe, urade in agencije EU.

Kontaktni podatki:

Zaposleni v službi za preglednost in dostop do dokumentov so vam na voljo za odgovore na vaša vprašanja in pomoč pri iskanju.

Na nas se lahko obrnete kadar koli.

Poštni naslov:

Committee of the Regions of the European Union
Archives service (office JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel

Share: