Politiskās prioritātes 2020–2025  

hands

Vietējās un reģionālās pašvaldības, ko Eiropas Savienībā pārstāv Eiropas Reģionu komiteja, vienmēr ir bijušas Eiropas demokrātijas mugurkauls. Nesenā Covid-19 pandēmija parādīja, ka pašvaldību vadītāji ir vietējo kopienu virzītājspēks, reaģējot ārkārtas situācijā un vadot ES atveseļošanos. Tāpēc mūsu Komitejas galvenais uzdevums, īstenojot trīs galvenās prioritātes, būs tuvināt Eiropu iedzīvotājiem, iesaistot ciematus, pilsētas un reģionus.
Saturs

Politiskās​ prioritātes

Visi lēmumi jāpieņem pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem saskaņā ar subsidiaritātes principu. Tas nozīmē, ka ir jāpopularizē un jāstiprina pašvaldību loma Eiropas Savienībā.

Konference par Eiropas nākotni ir iespēja uzlabot ES darbību, kopīgojot un izplatot veiksmīgu pilsoniskās līdzdalības praksi, ko mūsu Komitejas locekļi ir izveidojuši savos vēlēšanu apgabalos, kā arī reformēt ES lēmumu pieņemšanas procesu. Mēs arī turpināsim nodrošināt, ka jaunie ES tiesību akti mazina administratīvo slogu un īstenošanas izmaksas mūsu reģioniem.

Visi Eiropas lēmumi būtu jāpieņem, ņemot vērā mūsu apņemšanos risināt nozīmīgākās sabiedriskās pārmaiņas, ar kurām saskaras mūsu ciemati, pilsētas un reģioni. Tie ir saistīti ar globālām pandēmijām, zaļo un digitālo pārkārtošanu, demogrāfiskām problēmām un migrācijas plūsmām. Kopīga kļūšana stiprākiem pēc šādām pārejām noteiks mūsu spēju uzņemties atbildību par savu nākotni un veidot izturētspēju vietējās kopienās.

Mēs veicināsim kohēziju kā pamatvērtību visās ES politikas jomās un programmās.

Kohēzijas veicināšanai Eiropā ir vajadzīgs vērienīgs ES ilgtermiņa budžets, kas visiem reģioniem un pilsētām sniedz pietiekamu strukturālo un kohēzijas finansējumu un lauksaimniecības ieguldījumus.

Taču kohēzija ir vairāk nekā tikai nauda: tā ir vērtība, kas veicina ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, rada ilgtermiņa nodarbinātības iespējas visiem un īsteno teritoriālu politiku, kas atbilst iedzīvotāju vajadzībām.

1. prioritāte

Tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem: demokrātija un ES nākotne

Pārdomāt, kā demokrātija darbojas šodien un kā tā ir jāmodernizē nākotnē, lai Eiropas Savienība varētu efektīvāk reaģēt uz iedzīvotāju vajadzībām

Mūsu galvenā prioritāte ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem un stiprināt Eiropas demokrātiju visos pārvaldības līmeņos. Tās mērķis ir uzlabot ES darbību, nodrošinot, ka tās politika un programmas atbilst iedzīvotāju reālajām vajadzībām.

2. prioritāte

Sabiedrības fundamentālo pārmaiņu pārvaldība: izturētspējīgu reģionālo un vietējo kopienu veidošana

Reaģēt uz svarīgākajām pārmaiņām, ar kurām šodien saskaras mūsu reģioni, lielpilsētas un pilsētas , izmantojot saskaņotu, integrētu un vietēju Eiropas pieeju

Globālās pandēmijas, klimata, digitālās un demogrāfiskās pārmaiņas, kā arī migrācijas plūsmu ietekme būtiski skar katru Eiropas reģionu, pilsētu, mazpilsētu un ciematu. Virzībā uz ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem mēs apzināsim risinājumus, lai nodrošinātu, ka ES pietiekami atbalsta pašvaldības, reaģējot uz turpmākām ārkārtas situācijām un risinot sabiedrības pārmaiņas, kas notiek to kopienās.

3. prioritāte

Kohēzija – mūsu pamatvērtība: teritoriāla ES politika

Nodrošināt, ka ES kalpo tās iedzīvotāju un viņu dzīvesvietu vajadzībām

Kohēzija nav tikai nauda, tā ir mūsu ES pamatvērtība

Mūsu trešā prioritāte būs nodrošināt ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas principa īstenošanu un ievērošanu visās ES politikas jomās, kas ietekmē cilvēkus un viņu dzīvesvietas (teritoriālā politika). Tas parādīs pievienoto vērtību, kas piemīt kohēzijai ne tikai kā politikai, bet arī kā pamatvērtībai, kas ir visu ES politikas jomu pamatā.​


Dokumenti

 • Tuvināt Eiropu cilvēkiem: Eiropas Reģionu komitejas politiskās prioritātes 2020.–2025. gadam

  Pieejamās valodas (23)
  1. български(16.27 MB-PDF)Lejupielādēt
   Доближаване на Европа до хората — Политическите приоритети на Европейския комитет на регионите за периода 2020—2025 г.
  2. Čeština(16.25 MB-PDF)Lejupielādēt
   Přiblížit Evropu občanům – Politické priority Evropského výboru regionů na období 2020–2025
  3. dansk(16.25 MB-PDF)Lejupielādēt
   At bringe EU tættere på befolkningen – Det Europæiske Regionsudvalgs politiske prioriteter for 2020-2025
  4. Deutsch(16.25 MB-PDF)Lejupielādēt
   Europas Bürgernähe stärken: die politischen Prioritäten des Europäischen Ausschusses der Regionen 2020–2025
  5. ελληνικά(16.29 MB-PDF)Lejupielādēt
   Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες - Οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο 2020-2025
  6. español(16.25 MB-PDF)Lejupielādēt
   Acercar Europa a sus ciudadanos – Las prioridades políticas del Comité Europeo de las Regiones para 2020-2025
  7. eesti(16.24 MB-PDF)Lejupielādēt
   Tuua Euroopa inimestele lähemale – Euroopa Regioonide Komitee poliitilised prioriteedid 2020–2025
  8. suomi(16.24 MB-PDF)Lejupielādēt
   Unioni lähemmäs ihmisiä – Euroopan alueiden komitean poliittiset painopisteet vuosina 2020–2025
  9. français(16.25 MB-PDF)Lejupielādēt
   Rapprocher l’Europe de ses citoyens — Priorités politiques du Comité européen des régions pour 2020-2025
  10. Gaeilge(16.25 MB-PDF)Lejupielādēt
   An Eoraip a thabhairt níos cóngaraí dá saoránaigh: tosaíochtaí polaitiúla Choiste Eorpach na Réigiún do 2020-2025
  11. hrvatski(16.24 MB-PDF)Lejupielādēt
   Europa bliža građanima – Politički prioriteti Europskog odbora regija za razdoblje 2020. – 2025.
  12. magyar(16.25 MB-PDF)Lejupielādēt
   Emberközelibb Európa – A Régiók Európai Bizottsága politikai prioritásai a 2020–2025-ös időszakra
  13. italiano(16.24 MB-PDF)Lejupielādēt
   Avvicinare l'Europa ai cittadini - Le priorità politiche del Comitato europeo delle regioni per il periodo 2020-2025
  14. lietuvių(16.24 MB-PDF)Lejupielādēt
   Žmonėms artimesnė Europa. Europos regionų komiteto 2020–2025 m. politiniai prioritetai
  15. Malti(16.25 MB-PDF)Lejupielādēt
   Inressqu lill-Ewropa eqreb taċ-ċittadini - Il-prijoritajiet politiċi tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni għall-2020-2025
  16. Nederlands(16.25 MB-PDF)Lejupielādēt
   Europa dichter bij de burger brengen – De beleidsprioriteiten van het Europees Comité van de Regio’s voor 2020-2025
  17. polski(16.25 MB-PDF)Lejupielādēt
   Europa bliżej obywateli – priorytety polityczne Europejskiego Komitetu Regionów na lata 2020–2025
  18. português(16.25 MB-PDF)Lejupielādēt
   Aproximar a Europa dos cidadãos – As prioridades políticas do Comité das Regiões Europeu para o quinquénio de 2020 a 2025
  19. română(16.25 MB-PDF)Lejupielādēt
   Apropierea Europei de cetățeni – Prioritățile politice ale Comitetului European al Regiunilor pentru perioada 2020-2025
  20. slovenčina(16.25 MB-PDF)Lejupielādēt
   Priblížiť Európu k občanom: politické priority Európskeho výboru regiónov na roky 2020 – 2025
  21. slovenščina(16.23 MB-PDF)Lejupielādēt
   Približati Evropo ljudem – politične prednostne naloge Evropskega odbora regij v obdobju 2020–2025
  22. svenska(16.24 MB-PDF)Lejupielādēt
   Föra EU närmare medborgarna – Europeiska regionkommitténs politiska prioriteringar 2020 2025
  23. English(9.06 MB-PDF)Lejupielādēt
   Bringing Europe closer to people
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.
Kopīgot:
 
Back to top