Priorytety polityczne 2020–2025  

Władze lokalne i regionalne, reprezentowane w UE przez Europejski Komitet Regionów, zawsze były podstawą demokracji europejskiej. W czasie epidemii COVID-19 przywódcy lokalni i regionalni byli siłą sprawczą w społecznościach lokalnych, reagowali na sytuację kryzysową i przewodzili odbudowie gospodarczej UE. W związku z tym zbliżenie Europy do ludzi za pośrednictwem wsi, miast i regionów będzie głównym zadaniem naszego Komitetu, które będziemy realizować, kierując się trzema głównymi priorytetami.

Wszystkie decyzje muszą być podejmowane jak najbliżej obywateli, zgodnie z zasadą pomocniczości. Wymaga to podkreślenia i wzmocnienia roli władz lokalnych i regionalnych w UE.

Konferencja na temat przyszłości Europy jest okazją do poprawy funkcjonowania UE, do dzielenia się udanymi praktykami w zakresie uczestnictwa obywatelskiego, które nasi członkowie opracowali w swoich okręgach wyborczych, i doskonalenia tych praktyk oraz zreformowania procesu podejmowania decyzji w UE. Będziemy również nadal dbać o to, by nowe przepisy UE ograniczały obciążenia administracyjne i koszty wdrażania dla naszych regionów.

Wszystkie decyzje europejskie powinny być podejmowane z uwzględnieniem naszego zobowiązania, by sprostać głównym przemianom społecznym, przed którymi stoją nasze wsie, miasta i regiony. Obejmują one globalne pandemie, transformację ekologiczną i cyfrową, wyzwania demograficzne i przepływy migracyjne. Jeżeli wskutek tych przemian staniemy się wspólnie silniejsi, będzie nam łatwiej kształtować naszą przyszłość i budować odporność w społecznościach lokalnych.

Będziemy promować spójność jako podstawową wartość we wszystkich politykach i programach UE.

Wspieranie spójności w Europie wymaga ambitnego, długoterminowego budżetu UE, zapewniającego wystarczające fundusze strukturalne i spójnościowe oraz inwestycje rolne dla wszystkich regionów i miast.

Jednak spójność to więcej niż tylko pieniądze: to wartość, która wytycza kierunek zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzy możliwości długoterminowego zatrudnienia dla wszystkich i pozwala na skuteczne działania w terenie zgodne z potrzebami obywateli.

Priorytet 1

Zbliżanie Europy do obywateli: demokracja i przyszłość UE

Przemyślenie obecnego funkcjonowania demokracji i jej modernizacji w przyszłości, tak aby Unia Europejska mogła skuteczniej odpowiadać na potrzeby obywateli

Naszym głównym priorytetem jest zbliżenie Europy do jej obywateli oraz wzmocnienie europejskiej demokracji na wszystkich poziomach sprawowania rządów. Celem jest poprawa funkcjonowania UE i zagwarantowanie, że jej strategie i programy zaspokajają rzeczywiste potrzeby obywateli.

Priorytet 2

Zarządzanie głównymi przemianami społecznymi: budowanie odpornych społeczności regionalnych i lokalnych

Reakcja na aktualne główne przemiany w naszych regionach i miastach dzięki spójnemu, zintegrowanemu i lokalnemu podejściu europejskiemu

Globalne pandemie, klimat, transformacja cyfrowa i przemiany demograficzne, a także przepływy migracyjne wywierają głęboki wpływ na każdy europejski region, miasto, miejscowość i wieś. W oparciu o cele zrównoważonego rozwoju ONZ określimy rozwiązania w celu zapewnienia, by UE w wystarczającym stopniu wspierała władze lokalne i regionalne w reagowaniu na przyszłe sytuacje kryzysowe i w radzeniu sobie z przemianami społecznymi zachodzącymi w ich społecznościach.

Priorytet 3

Spójność, nasza podstawowa wartość: polityka UE ukierunkowana na konkretne obszary

UE w służbie obywateli i miejsc, w których żyją

Spójność to nie pieniądze, to podstawowa wartość UE

Naszym trzecim priorytetem będzie wzmocnienie i poszanowanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w ramach wszystkich unijnych strategii, które wpływają na ludzi i miejsca ich zamieszkania (strategie ukierunkowane na konkretne obszary). Wykaże to wartość dodaną spójności nie tylko jako polityki, ale jako podstawowej wartości, która musi stanowić podstawę wszystkich polityk UE.

Share: