Priorytety polityczne 2020–2025  

hands
© pairhandmade/ Adobe stock.com

Władze lokalne i regionalne, reprezentowane w UE przez Europejski Komitet Regionów, zawsze były podstawą demokracji europejskiej. W czasie epidemii COVID-19 przywódcy lokalni i regionalni byli siłą sprawczą w społecznościach lokalnych, reagowali na sytuację kryzysową i przewodzili odbudowie gospodarczej UE. W związku z tym zbliżenie Europy do ludzi za pośrednictwem wsi, miast i regionów będzie głównym zadaniem naszego Komitetu, które będziemy realizować, kierując się trzema głównymi priorytetami.​

Treść

Priorytety polityczne​

Wszystkie decyzje muszą być podejmowane jak najbliżej obywateli, zgodnie z zasadą pomocniczości. Wymaga to podkreślenia i wzmocnienia roli władz lokalnych i regionalnych w UE.

Konferencja na temat przyszłości Europy jest okazją do poprawy funkcjonowania UE, do dzielenia się udanymi praktykami w zakresie uczestnictwa obywatelskiego, które nasi członkowie opracowali w swoich okręgach wyborczych, i doskonalenia tych praktyk oraz zreformowania procesu podejmowania decyzji w UE. Będziemy również nadal dbać o to, by nowe przepisy UE ograniczały obciążenia administracyjne i koszty wdrażania dla naszych regionów.

Wszystkie decyzje europejskie powinny być podejmowane z uwzględnieniem naszego zobowiązania, by sprostać głównym przemianom społecznym, przed którymi stoją nasze wsie, miasta i regiony. Obejmują one globalne pandemie, transformację ekologiczną i cyfrową, wyzwania demograficzne i przepływy migracyjne. Jeżeli wskutek tych przemian staniemy się wspólnie silniejsi, będzie nam łatwiej kształtować naszą przyszłość i budować odporność w społecznościach lokalnych.

Będziemy promować spójność jako podstawową wartość we wszystkich politykach i programach UE.

Wspieranie spójności w Europie wymaga ambitnego, długoterminowego budżetu UE, zapewniającego wystarczające fundusze strukturalne i spójnościowe oraz inwestycje rolne dla wszystkich regionów i miast.

Jednak spójność to więcej niż tylko pieniądze: to wartość, która wytycza kierunek zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzy możliwości długoterminowego zatrudnienia dla wszystkich i pozwala na skuteczne działania w terenie zgodne z potrzebami obywateli.

Prioryt​​et 1

Zbliżanie Europy do obywateli: demokracja i przyszłość UE

Przemyślenie obecnego funkcjonowania demokracji i jej modernizacji w przyszłości, tak aby Unia Europejska mogła skuteczniej odpowiadać na potrzeby obywateli

Naszym głównym priorytetem jest zbliżenie Europy do jej obywateli oraz wzmocnienie europejskiej demokracji na wszystkich poziomach sprawowania rządów. Celem jest poprawa funkcjonowania UE i zagwarantowanie, że jej strategie i programy zaspokajają rzeczywiste potrzeby obywateli.

Priorytet ​​2

Zarządzanie głównymi przemianami społecznymi: budowanie odpornych społeczności regionalnych i lokalnych

Reakcja na aktualne główne przemiany w naszych regionach i miastach dzięki spójnemu, zintegrowanemu i lokalnemu podejściu europejskiemu

Globalne pandemie, klimat, transformacja cyfrowa i przemiany demograficzne, a także przepływy migracyjne wywierają głęboki wpływ na każdy europejski region, miasto, miejscowość i wieś. W oparciu o cele zrównoważonego rozwoju ONZ określimy rozwiązania w celu zapewnienia, by UE w wystarczającym stopniu wspierała władze lokalne i regionalne w reagowaniu na przyszłe sytuacje kryzysowe i w radzeniu sobie z przemianami społecznymi zachodzącymi w ich społecznościach.

Prioryt​​et 3

Spójność, nasza podstawowa wartość: polityka UE ukierunkowana na konkretne obszary

UE w służbie obywateli i miejsc, w których żyją

Spójność to nie pieniądze, to podstawowa wartość UE

Naszym trzecim priorytetem będzie wzmocnienie i poszanowanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w ramach wszystkich unijnych strategii, które wpływają na ludzi i miejsca ich zamieszkania (strategie ukierunkowane na konkretne obszary). Wykaże to wartość dodaną spójności nie tylko jako polityki, ale jako podstawowej wartości, która musi stanowić podstawę wszystkich polityk UE.​

Dokumenty

 • Europa bliżej obywateli – priorytety polityczne Europejskiego Komitetu Regionów na lata 2020–2025

  Dostępne języki (23)
  1. български(16.27 MB-PDF)Pobierz
   Доближаване на Европа до хората — Политическите приоритети на Европейския комитет на регионите за периода 2020—2025 г.
  2. Čeština(16.25 MB-PDF)Pobierz
   Přiblížit Evropu občanům – Politické priority Evropského výboru regionů na období 2020–2025
  3. dansk(16.25 MB-PDF)Pobierz
   At bringe EU tættere på befolkningen – Det Europæiske Regionsudvalgs politiske prioriteter for 2020-2025
  4. Deutsch(16.25 MB-PDF)Pobierz
   Europas Bürgernähe stärken: die politischen Prioritäten des Europäischen Ausschusses der Regionen 2020–2025
  5. ελληνικά(16.29 MB-PDF)Pobierz
   Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες - Οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο 2020-2025
  6. español(16.25 MB-PDF)Pobierz
   Acercar Europa a sus ciudadanos – Las prioridades políticas del Comité Europeo de las Regiones para 2020-2025
  7. eesti(16.24 MB-PDF)Pobierz
   Tuua Euroopa inimestele lähemale – Euroopa Regioonide Komitee poliitilised prioriteedid 2020–2025
  8. suomi(16.24 MB-PDF)Pobierz
   Unioni lähemmäs ihmisiä – Euroopan alueiden komitean poliittiset painopisteet vuosina 2020–2025
  9. français(16.25 MB-PDF)Pobierz
   Rapprocher l’Europe de ses citoyens — Priorités politiques du Comité européen des régions pour 2020-2025
  10. Gaeilge(16.25 MB-PDF)Pobierz
   An Eoraip a thabhairt níos cóngaraí dá saoránaigh: tosaíochtaí polaitiúla Choiste Eorpach na Réigiún do 2020-2025
  11. hrvatski(16.24 MB-PDF)Pobierz
   Europa bliža građanima – Politički prioriteti Europskog odbora regija za razdoblje 2020. – 2025.
  12. magyar(16.25 MB-PDF)Pobierz
   Emberközelibb Európa – A Régiók Európai Bizottsága politikai prioritásai a 2020–2025-ös időszakra
  13. italiano(16.24 MB-PDF)Pobierz
   Avvicinare l'Europa ai cittadini - Le priorità politiche del Comitato europeo delle regioni per il periodo 2020-2025
  14. lietuvių(16.24 MB-PDF)Pobierz
   Žmonėms artimesnė Europa. Europos regionų komiteto 2020–2025 m. politiniai prioritetai
  15. latviešu(16.25 MB-PDF)Pobierz
   Tuvināt Eiropu cilvēkiem: Eiropas Reģionu komitejas politiskās prioritātes 2020.–2025. gadam
  16. Malti(16.25 MB-PDF)Pobierz
   Inressqu lill-Ewropa eqreb taċ-ċittadini - Il-prijoritajiet politiċi tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni għall-2020-2025
  17. Nederlands(16.25 MB-PDF)Pobierz
   Europa dichter bij de burger brengen – De beleidsprioriteiten van het Europees Comité van de Regio’s voor 2020-2025
  18. português(16.25 MB-PDF)Pobierz
   Aproximar a Europa dos cidadãos – As prioridades políticas do Comité das Regiões Europeu para o quinquénio de 2020 a 2025
  19. română(16.25 MB-PDF)Pobierz
   Apropierea Europei de cetățeni – Prioritățile politice ale Comitetului European al Regiunilor pentru perioada 2020-2025
  20. slovenčina(16.25 MB-PDF)Pobierz
   Priblížiť Európu k občanom: politické priority Európskeho výboru regiónov na roky 2020 – 2025
  21. slovenščina(16.23 MB-PDF)Pobierz
   Približati Evropo ljudem – politične prednostne naloge Evropskega odbora regij v obdobju 2020–2025
  22. svenska(16.24 MB-PDF)Pobierz
   Föra EU närmare medborgarna – Europeiska regionkommitténs politiska prioriteringar 2020 2025
  23. English(9.06 MB-PDF)Pobierz
   Bringing Europe closer to people
  Inne języki nie są dostępne?  Tu wyjaśniamy dlaczego.
Udostępnij :
 
Back to top