Politiska prioriteringar 2020–2025  

De lokala och regionala myndigheterna, som företräds i EU av Europeiska regionkommittén, har alltid utgjort ryggraden i den europeiska demokratin. Under den senaste tidens covid-19-pandemi visade de lokala och regionala ledarna genom sina insatser under krisen och som ledande för EU:s återhämtning att de är drivkraften för lokalsamhällena. Att föra EU närmare medborgarna genom dess byar, städer och regioner kommer därför att vara vår kommittés främsta uppgift, som ska uppnås genom tre huvudprioriteringar.

Alla beslut måste fattas så nära medborgarna som möjligt, i enlighet med subsidiaritetsprincipen. Detta innebär att visa upp och stärka de lokala och regionala myndigheternas roll i EU.

Konferensen om Europas framtid är ett tillfälle att förbättra EU:s funktionssätt genom att dela och skala upp de framgångsrika metoder för civilt deltagande som våra ledamöter utvecklat i sina valkretsar, och reformera EU:s beslutsprocess. Vi kommer också att fortsätta att se till att ny EU - lagstiftning leder till minskade administrativa bördor och genomförandekostnader för våra regioner.

Alla europeiska beslut bör fattas mot bakgrund av vårt åtagande att hantera de stora samhällsförändringar som våra byar, städer och regioner står inför. Till dessa hör globala pandemier, den gröna omställningen och den digitala omvandlingen, demografiska utmaningar och migrationsströmmar. Om vi kommer ut starkare ur sådana omställningar kommer vi att kunna ta ansvar för vår framtid och bygga upp motståndskraft i lokalsamhällena.

Vi kommer att främja sammanhållning som ett grundläggande värde inom alla EU:s politikområden och program.

För att främja sammanhållning i Europa krävs en ambitiös långsiktig EU-budget som erbjuder tillräcklig finansiering från struktur- och sammanhållningsfonderna och jordbruksinvesteringar för alla regioner och städer.

Men sammanhållning är mer än bara pengar: det är ett värde som leder till hållbar ekonomisk tillväxt, skapar långsiktiga arbetstillfällen för alla och tillhandahåller platsbaserade strategier som tillgodoser medborgarnas behov.

Prioritering 1

Föra EU närmare medborgarna: Demokrati och EU:s framtid

Att ompröva hur demokratin fungerar i dag och hur den måste moderniseras i framtiden för att EU mer effektivt ska kunna tillgodose människors behov

Vår främsta prioritering är att föra EU närmare medborgarna och stärka den europeiska demokratin på alla förvaltningsnivåer. Syftet är att förbättra EU:s funktionssätt och se till att dess politik och program tillgodoser medborgarnas verkliga behov.

Prioritering 2

Hantering av grundläggande samhällsomställningar: Uppbyggnad av motståndskraftiga regionala och lokala samhällen

Att hantera de stora omvandlingar som våra regioner, städer och kommuner står inför i dag genom en enhetlig, integrerad och lokal europeisk strategi

Globala pandemier, klimatrelaterade, digitala och demografiska omställningar samt migrationsströmmar har en djupgående verkan på alla europeiska regioner, städer och byar. Med FN:s mål för hållbar utveckling som ledstjärna kommer vi att hitta lösningar för att se till att EU stöder lokala och regionala myndigheter i tillräcklig grad i framtida nödsituationer och i hantering av de samhällsförändringar som sker i deras samhällen.

Prioritering 3

Sammanhållning, vårt grundläggande värde: Platsbaserad EU-politik

Att se till att EU tjänar medborgarna och de platser där de är bosatta

Sammanhållning är inte pengar, det är vårt grundläggande EU-värde

Vår tredje prioritering är att se till att ekonomisk, social och territoriell sammanhållning främjas och vidmakthålls i all EU-politik som påverkar medborgarna och de platser där de bor (platsbaserad politik). Detta kommer att lyfta fram sammanhållningens mervärde inte bara som en politik, utan som ett grundläggande värde som måste underbygga all EU-politik.

Share: