Πολιτικές προτεραιότητες 2020-2025  

Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές, οι οποίες εκπροσωπούνται στην ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, ανέκαθεν αποτελούσαν το θεμέλιο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Η πρόσφατη πανδημία COVID-19 κατέδειξε ότι οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες αποτελούν την κινητήρια δύναμη των τοπικών κοινοτήτων για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και για την ανάκαμψη της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η προσέγγιση της Ευρώπης με τους πολίτες της που ζουν στα χωριά, τις πόλεις και τις περιφέρειές της θα είναι η πρωταρχική αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών μέσω τριών βασικών προτεραιοτήτων.

Όλες οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους πολίτες, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Αυτό συνεπάγεται την ανάδειξη και την ενίσχυση της θέσης των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην ΕΕ.

Η «Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης» αποτελεί ευκαιρία για να βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας της ΕΕ, τόσο με την προβολή και την επέκταση των επιτυχημένων πρακτικών συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, τις οποίες έχουν αναπτύξει τα μέλη μας στις εκλογικές τους περιφέρειες, όσο και με τη μεταρρύθμιση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Θα συνεχίσουμε επίσης να φροντίζουμε προκειμένου η νέα νομοθεσία της ΕΕ να μειώνει τις διοικητικές διατυπώσεις και το κόστος εφαρμογής στις περιφέρειές μας.

Όλες οι ενωσιακές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα τη δέσμευσή μας να αντιμετωπίζουμε τις μείζονες κοινωνικές αλλαγές που συντελούνται στα χωριά, στις πόλεις και στις περιφέρειές μας. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι πανδημίες, η οικολογική και η ψηφιακή μετάβαση, τα δημογραφικά ζητήματα και οι μεταναστευτικές ροές. Εάν καταφέρουμε να βγούμε νικητές από αυτές τις μεταβάσεις, θα ισχυροποιήσουμε και την ικανότητά μας να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας και να θωρακίσουμε τις τοπικές κοινότητες.

Θα προωθήσουμε τη συνοχή ως θεμελιώδη αξία σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ.

Η ενίσχυση της συνοχής στην Ευρώπη προϋποθέτει έναν φιλόδοξο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ που να προσφέρει επαρκή χρηματοδότηση μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής και αγροτικές επενδύσεις για όλες τις πόλεις και περιφέρειες.

Ωστόσο, η συνοχή είναι κάτι περισσότερο από χρήματα. Είναι μια αξία που οδηγεί στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, δημιουργεί μακροπρόθεσμες ευκαιρίες απασχόλησης για όλους και συντείνει στην άσκηση τοπικά προσαρμοσμένων πολιτικών που να ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών.

Προτεραιότητα 1

Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες: η δημοκρατία και το μέλλον της ΕΕ

Επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία σήμερα και του τρόπου με τον οποίο πρέπει να εκσυγχρονιστεί μελλοντικά, έτσι ώστε η ΕΕ να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες των ανθρώπων

Κύρια προτεραιότητά μας είναι να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της και να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Αποσκοπούμε στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ΕΕ, μεριμνώντας ότι οι πολιτικές και τα προγράμματά της ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Προτεραιότητα 2

Διαχείριση των θεμελιωδών κοινωνικών μετασχηματισμών: δημιουργία ανθεκτικών τοπικών και περιφερειακών κοινοτήτων

Η απάντηση στις σημαντικές αλλαγές που συντελούνται σήμερα στις περιφέρειες, στις πόλεις και στις κωμοπόλεις μας μέσω μιας συνεκτικής, ολοκληρωμένης και τοπικής ευρωπαϊκής προσέγγισης

Οι παγκόσμιες πανδημίες, οι κλιματικές, ψηφιακές και δημογραφικές μεταβολές, καθώς και οι μεταναστευτικές ροές, έχουν σημαντική επίδραση σε κάθε περιφέρεια, πόλη, κωμόπολη και χωριό της ΕΕ. Με γνώμονα τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, θα βρούμε λύσεις χάρη στις οποίες η ΕΕ θα υποστηρίζει επαρκώς τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές στην αντιμετώπιση τόσο των μελλοντικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης όσο και των κοινωνικών μετασχηματισμών που συμβαίνουν στις κοινότητές τους.

Προτεραιότητα 3

Συνοχή, η θεμελιώδης αξία μας: ενωσιακές πολιτικές με βάση τον κάθε τόπο

Η ΕΕ στην υπηρεσία των πολιτών και του τόπου διαβίωσής τους

Η συνοχή δεν είναι τα χρήματα, αλλά θεμελιώδης ενωσιακή αξία

Η τρίτη μας προτεραιότητα είναι να εξασφαλίσουμε την εξέλιξη και την τήρηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής σε όλες τις ενωσιακές πολιτικές που επηρεάζουν τους πολίτες και τον τόπο όπου διαβιούν (πολιτικές τοπικής εμβέλειας). Θα αναδείξουμε την προστιθέμενη αξία της συνοχής, όχι μόνο ως πολιτικής, αλλά και ως θεμελιώδους αξίας που πρέπει να διέπει όλες τις ενωσιακές πολιτικές.

Share:
Σχετικές πληροφορίες
Ψήφισμα – Προτεραιότητες της ΕτΠ 2020-2025