Politiske prioriteter for 2020-2025  

De lokale og regionale myndigheder, som i EU repræsenteres af Det Europæiske Regionsudvalg, har altid udgjort rygraden i det europæiske demokrati. Den nylige covid-19-pandemi har vist, at de lokale og regionale ledere med deres indsats under krisen og nu som primus motor for genopretningen er drivkraften bag lokalsamfundene. Det bliver derfor udvalgets vigtigste mål få bragt Europa tættere på borgerne gennem landsbyer, byer og regioner med fokus på tre hovedprioriteter.

Alle beslutninger skal træffes så tæt på borgerne som muligt i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Heri ligger, at de lokale og regionale myndigheders rolle i EU skal fremhæves og styrkes.

Konferencen om Europas fremtid er en lejlighed til at forbedre den måde, EU arbejder på, idet vellykkede eksempler på borgerdeltagelse udviklet af vores medlemmer i deres bagland vil kunne deles og opskaleres, og EU's beslutningsproces reformeres. Vi vil også fortsætte arbejdet for at sikre, at ny EU-lovgivning indebærer en mindskelse af den administrative byrde og gennemførelsesomkostningerne for vores regioner.

Alle europæiske beslutninger bør træffes i lyset af vores tilsagn om at tackle de større samfundsmæssige omvæltninger, som vores landsbyer, byer og regioner står over for. Det er bl.a. globale pandemier, den grønne og den digitale omstilling, demografiske udfordringer og migrationsstrømme. Hvis vi sammen kommer stærkere ud på den anden side af disse omstillinger, vil det være os, der tager ansvaret for vores fremtid, og vi vil kunne skabe modstandsdygtige lokalsamfund.

Vi vil fremme samhørighed som en grundlæggende værdi i alle EU-politikker og -programmer.

Hvis samhørigheden skal fremmes i Europa, kræver det et ambitiøst langsigtet EU-budget, hvor der er tilstrækkelige midler til struktur- og samhørighedsfinansiering og landbrugsinvesteringer til alle regioner og byer.

Men samhørighed handler ikke kun om penge. Det er en værdi, der fremmer bæredygtig økonomisk vækst, skaber langsigtede beskæftigelsesmuligheder for alle og leverer stedbaserede politikker, der opfylder borgernes behov.

Prioritet 1

Europa skal tættere på borgerne: Demokrati og EU's fremtid

Nytænkning af demokratiets funktion i dag og hvordan det skal moderniseres i fremtiden, så Den Europæiske Union kan opfylde borgernes behov mere effektivt.

Vores vigtigste prioritet er at bringe Europa tættere på borgerne og styrke det europæiske demokrati på alle forvaltningsniveauer. Målet er at forbedre den måde, EU arbejder på, så det sikres, at politikker og programmer opfylder borgernes reelle behov.

Prioritet 2

Forvaltning af grundlæggende samfundsmæssige forandringer: Opbygning af modstandsdygtige regional- og lokalsamfund

Håndtering af de store forandringer, vores regioner og store og mindre byer står over for i dag med en sammenhængende, integreret og lokal europæisk tilgang.

Globale pandemier, klimaet, den digitale omstilling, de demografiske forandringer og migrationsstrømmen har gennemgribende virkninger i hver eneste europæiske region, storby, provinsby og landsby. Med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling som ledetråd vil vi finde løsninger, der sikrer, at EU yder tilstrækkelig støtte til de lokale og regionale myndigheders indsats for at være beredt til fremtidige kriser og kunne håndtere de samfundsmæssige forandringer, der foregår i deres lokalsamfund.

Prioritet 3

Samhørighed, vores grundlæggende værdi: Stedbaserede EU-politikker

EU skal tjene borgerne og deres lokalområder

Samhørighed er ikke penge. Det er vores grundlæggende EU-værdi.

Vores tredje prioritet vil være at sikre, at økonomisk, social og territorial samhørighed fremmes og respekteres i alle EU-politikker, som berører mennesker og de steder, de bor (stedbaserede politikker). Den skal vise merværdien af samhørighed, ikke blot som en politik, men som en grundlæggende værdi, som alle EU-politikker støtter sig på.

Share: