Prijoritajiet politiċi 2020–2025  

L-awtoritajiet lokali u reġjonali, rappreżentati fl-UE mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, dejjem kienu s-sinsla tad-demokrazija Ewropea. Il-pandemija reċenti tal-COVID-19 uriet il-mexxejja lokali u reġjonali bħala l-forza mexxejja tal-komunitajiet lokali, huma u jieħdu azzjoni matul l-emerġenza u jmexxu l-irkupru tal-UE. Li nressqu lill-Ewropa eqreb taċ-ċittadini permezz tal-villaġġi, il-bliet u r-reġjuni tagħha għalhekk se tkun il-missjoni primarja tal-Kumitat tagħna, missjoni li se tinkiseb permezz ta’ tliet prijoritajiet ewlenin.

Id-deċiżjonijiet kollha għandhom jittieħdu kemm jista’ jkun qrib iċ-ċittadini, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà. Dan jinvolvi l-wiri u t-tisħiħ tar-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-UE.

Il-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa hija opportunità biex jittejbu l-mod kif taħdem l-UE, il-kondiviżjoni u t-tkabbir ta’ prattiki ta’ suċċess ta’ parteċipazzjoni ċivili, li l-membri tagħna żviluppaw fil-kostitwenzi tagħhom, u r-riforma tal-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-UE. Se nkomplu niżguraw ukoll li l-leġislazzjoni l-ġdida tal-UE tnaqqas il-piż amministrattiv u l-ispejjeż ta’ implimentazzjoni għar-reġjuni tagħna.

Id-deċiżjonijiet Ewropej kollha għandom jittieħdu fid-dawl tal-impenn tagħna li nindirizzaw it-trasformazzjonijiet soċjetali kbar li qed jiffaċċjaw il-villaġġi, il-bliet u r-reġjuni tagħna. Dawn jinkludu pandemiji globali, it-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, l-isfidi demografiċi u l-flussi migratorji. Li nkunu aktar b’saħħitna flimkien wara dawn it-tranżizzjonijiet se jiddetermina l-kapaċità tagħna li nitolbu s-sjieda tal-futur tagħna u nibnu r-reżiljenza fil-komunitajiet lokali.

Ser nippromovu l-koeżjoni bħala valur fundamentali fil-politiki u l-programmi kollha tal-UE.

It-trawwim tal-koeżjoni fl-Ewropa jeħtieġ baġit tal-UE li jkun ambizzjuż, fit-tul u li joffri biżżejjed finanzjament strutturali u ta’ koeżjoni u investiment agrikolu għar-reġjuni u l-bliet kollha.

Iżda l-koeżjoni hija aktar minn sempliċiment flus: hija valur li tmexxi t-tkabbir sostenibbli, toħloq opportunitajiet ta’ impjieg fit-tul għal kulħadd u twettaq politiki bbażati fuq il-post li jissodisfaw il-ħtiġijiet taċ-ċittadini.

Prijorità 1

Inressqu lill-Ewropa eqreb taċ-ċittadini: id-demokrazija u l-ġejjieni tal-UE

Naħsbu mill-ġdid dwar kif id-demokrazija taħdem illum u kif għandha tiġi modernizzata fil-futur sabiex l-Unjoni Ewropea twieġeb b’mod aktar effiċjenti għall-ħtiġijiet tan-nies.

Il-prijorità ewlenija tagħna hija li nġibu l-Ewropa eqreb lejn il-poplu tagħha u li tissaħħaħ id-demokrazija Ewropea fil-livelli kollha tal-gvern. Għandha l-għan li ttejjeb il-mod kif taħdem l-UE, filwaqt li tiżgura li l-politiki u l-programmi tagħha jissodisfaw il-ħtiġijiet reali taċ-ċittadini.

Prijorità 2

Il-ġestjoni tat-trasformazzjonijiet soċjetali fundamentali: Nibnu komunitajiet reġjonali u lokali reżiljenti

Nirrispondu għat-trasformazzjonijiet ewlenin li r-reġjuni, il-bliet u l-irħula tagħna qed jiffaċċjaw illum , permezz ta’ approċċ Ewropew koerenti, integrat u lokali.

Il-pandemiji globali, il-klima, it-tranżizzjonijiet demografiċi u diġitali, kif ukoll il-fluss tal-migrazzjoni, qed ikollhom impatt profond fuq kull reġjun, belt, belt żgħira u villaġġ Ewropew. Immexxija mill-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-NU, ser nidentifikaw soluzzjonijiet biex niżguraw li l-UE tappoġġja biżżejjed lill-awtoritajiet lokali u reġjonali biex iwieġbu għal emerġenzi futuri u jindirizzaw it-trasformazzjonijiet tas-soċjetà li qed iseħħu fil-komunitajiet tagħhom.

Prijorità 3

Il-koeżjoni, il-valur fundamentali tagħna : politiki tal-UE bbażati fuq il-post

L-UE għas-servizz taċ-ċittadini u l-postijiet fejn jgħixu

Il-koeżjoni mhijiex flus, hija l-valur fundamentali tagħna tal-UE.

It-tielet prijorità ser tkun li jiġi żgurat li l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali titrawwem u tiġi rispettata fil-politiki tal-UE kollha li jaffettwaw lin-nies u l-postijiet fejn huma jgħixu (politiki bbażati fuq il-post). Dan ser juri l-valur miżjud tal-koeżjoni mhux biss bħala politika, iżda bħala valur fundamentali li għandu jkun il-bażi tal-politiki kollha tal-UE.

Share: