O nas  

Evropski odbor regij (OR) je glasnik regij in mest Evropske unije (EU). Zastopa lokalne in regionalne oblasti iz vse Evropske unije in svetuje glede nove zakonodaje, ki vpliva na regije in mesta (70 % vse zakonodaje EU).

OR je politična skupščina, ki jo sestavlja 329 članov in 329 nadomestnih članov iz vseh držav EU (združenih v političnih strankah, vodi pa jih predsednik), ki so bili izvoljeni na lokalni ali regionalni ravni (na primer kot župani ali predsedniki regij). V Bruslju se zberejo šestkrat na leto in razpravljajo o svojih mnenjih glede predlagane zakonodaje ter se dogovarjajo o resolucijah o nadaljnjem ukrepanju EU.

Članom OR pomaga uprava, ki jo vodi generalni sekretar.

​Glavna načela

OR si prizadeva za približevanje državljanov EU. Z vključevanjem predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti, ki so vsakodnevno v stiku s svojimi volivci in vedo, kaj te skrbi, pa tudi z vabili državljanom k sodelovanju pri različnih dogodkih in razpravah prispeva k zmanjšanju razkoraka med delom institucij EU in državljani EU.

Upravljanje na več ravneh

Partnersko sodelovanje je še en steber dejavnosti OR. Drugače povedano, OR verjame v usklajeno ukrepanje na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Subsidiarnost

Načelo subsidiarnosti je treba upoštevati v celotnem zakonodajnem procesu EU, kar pomeni, da je treba odločitve sprejemati na ravni upravljanja, ki najbolje koristi javnemu interesu – na lokalni ravni, kjer je to mogoče.

O kakšni vrsti zakonodaje se razpravlja?

Evropska komisija in Svet Evropske unije se morata z OR posvetovati vedno, ko pripravljata nove predloge za področja, ki vplivajo na lokalno ali regionalno raven – ekonomska, socialna in teritorialna kohezija, strukturni skladi, Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, zaposlovanje in socialne zadeve, izobraževanje, mladina, poklicno izobraževanje, kultura in šport, okolje, energija in podnebne spremembe, promet, vseevropska omrežja in javno zdravje.

Komisija, Svet in Evropski parlament se poleg tega lahko z OR posvetujejo tudi glede drugih področij.

OR pripravlja priporočila o osnutkih zakonodaje EU in predlaga nove politike na podlagi lokalnih in regionalnih izkušenj in strokovnega znanja. Predlaga lahko tudi novo zakonodajo in na dnevni red EU uvršča nove teme.

Vloga OR je bila priznana in okrepljena z Lizbonsko pogodbo leta 2009. Z njim se je treba posvetovati v vseh fazah zakonodajnega postopka EU; kadar meni, da v zakonodajnih aktih EU niso bile upoštevane njegove institucionalne pravice ali stališča nacionalnih, regionalnih ali lokalnih oblasti, lahko te akte izpodbija pred Sodiščem Evropske unije. Odnosi OR z Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom so se zato okrepili.

Kako deluje OR?

OR sestavlja 329 članov in 329 nadomestnih članov iz vseh držav EU. Vse nacionalne vlade predlagajo svoje lokalne in regionalne predstavnike (člane in nadomestne člane) – nacionalne delegacije. Člani OR imajo petletni mandat, ki se začne z dnevom, ko jih Svet uradno imenuje.

Šest komisij (pododborov), ki jih sestavljajo člani in so pristojne za različna politična področja, analizira osnutke zakonodajnih besedil Evropske komisije in pripravlja mnenja, ki se nato obravnavajo in sprejmejo na plenarnih zasedanjih OR.

Plenarna skupščina na vsaki dve leti in pol izvoli predsednika in prvega podpredsednika OR. Predsednik zastopa OR in usmerja njegovo delo. V primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti ga nadomešča prvi podpredsednik ali eden od ostalih podpredsednikov.

Ali so člani OR vključeni v politične skupine?

Člani OR se združujejo glede na svojo politično pripadnost​:

Skupine se običajno sestanejo pred vsakim plenarnim zasedanjem, lahko pa organizirajo tudi dve izredni seji (zunaj Bruslja) na leto.

Kakšen je letni proračun OR?

Letni proračun OR znaša približno 96 milijonov EUR. S temi sredstvi se krijejo odhodki za zaposlene, potni stroški članov ter dejavnosti tolmačenja in komuniciranja.

Tu so na voljo podrobnejše informacije o proračunih vseh institucij EU.

Kakšen je učinek OR?

EU ni zavezana upoštevati mnenj OR, v praksi pa jih bolj ali manj vendarle upošteva (glej letna poročila Evropske komisije o spremljanju mnenj OR ter poročila OR o učinku).

Koliko so člani plačani?

Članom se povrnejo zgolj stroški za udeležbo na sejah; njihova prisotnost je zabeležena v zapisnikih vseh sej na portalu članov, na katerem so tudi njihovi osebni podatki in podatki o dejavnosti na sejah.
Share:
Podobne informacije


»Naša naloga je, da regionalne in lokalne oblasti vključujemo v proces odločanja na evropski ravni in s tem spodbujamo boljšo zastopanost državljanov.“ Izjava o poslanstvu

 Ključna dejstva:

  • 70 % zakonodaje EU neposredno vpliva na lokalno in regionalno raven
  • 27 držav EU
  • 329 članov, izvoljenih na lokalni in regionalni ravni
  • 6 komisij
  • 6 političnih skupin
  • do 6 plenarnih zasedanj na leto
  • več kot 50 sprejetih mnenj vsako leto