Poliittiset painopisteet 2020–2025  

Paikallis- ja alueviranomaiset, joita EU:ssa edustaa Euroopan alueiden komitea, ovat aina olleet eurooppalaisen demokratian perusta. Äskettäinen covid-19-pandemia on osoittanut, että paikallis- ja aluepäättäjät ovat paikallisyhteisöjen liikkeellepaneva voima reagoidessaan hätätilanteessa ja edistäessään EU:n elpymistä. Unionin tuominen lähemmäs ihmisiä kylien, kuntien ja alueiden kautta onkin komitean ensisijainen tehtävä, joka voidaan toteuttaa kolmen keskeisen painopisteen avulla.

Kaikki päätökset on toissijaisuusperiaatteen mukaisesti tehtävä mahdollisimman lähellä kansalaisia. Tämä edellyttää EU:n paikallis- ja alueviranomaisten roolin tunnetuksi tekemistä ja vahvistamista.

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi tarjoaa tilaisuuden parantaa EU:n toimintatapaa, kun jaetaan kokemuksia kansalaisten osallistamiseen liittyvistä onnistuneista käytänteistä, joita komitean jäsenet ovat kehittäneet edustamissaan yhteisöissä, ja vahvistetaan niitä sekä uudistetaan EU:n päätöksentekoprosessia. Aiomme jatkossakin varmistaa, että EU:n uudessa lainsäädännössä vähennetään hallinnollista taakkaa ja täytäntöönpanokustannuksia alueilla.

Kaikki EU:n päätökset olisi tehtävä ottaen huomioon sitoumuksemme reagoida kylien, kuntien ja alueiden kohtaamiin suuriin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Niitä ovat muun muassa pandemiat, vihreä siirtymä ja digitaalinen muutos, väestöhaasteet ja muuttovirrat. Kun yhdessä selviydymme näistä muutoksista vahvistuneina, voimme luottaa valmiuksiimme muotoilla itse tulevaisuutemme ja parantaa paikallisyhteisöjen selviytymiskykyä.

Edistämme yhteenkuuluvuutta perusarvona kaikissa EU:n toimintapolitiikoissa ja ohjelmissa.

Yhteenkuuluvuuden edistäminen Euroopassa edellyttää kunnianhimoista EU:n pitkän aikavälin talousarviota, jossa asetetaan käyttöön riittävästi varoja rakenne- ja koheesiorahoitusta ja maatalousinvestointeja varten kaikkien alueiden ja kuntien hyväksi.

Koheesiossa kyse ei kuitenkaan ole vain rahasta vaan arvosta, jonka pohjalta edistetään kestävää talouskasvua, luodaan pitkäaikaisia työmahdollisuuksia kaikille ja laaditaan ihmisten tarpeisiin vastaavia paikkalähtöisiä toimintapolitiikkoja.

Painopiste 1

Tuodaan unioni lähemmäs kansalaisia: demokratia ja EU:n tulevaisuus

Pohditaan, miten demokratia toimii nykyisin ja miten sitä on ajanmukaistettava tulevaisuudessa, jotta Euroopan unioni voi vastata tehokkaammin ihmisten tarpeisiin.

Keskeisenä painopisteenämme on tuoda unioni lähemmäs kansalaisiaan ja vahvistaa eurooppalaista demokratiaa kaikilla hallintotasoilla. Tavoitteena on parantaa EU:n toimintatapaa sen varmistamiseksi, että toimintapolitiikat ja ohjelmat vastaavat ihmisten todellisia tarpeita.

Painopiste 2

Hallinnoidaan syvällisiä yhteiskunnallisia muutoksia: luodaan selviytymiskykyisiä alue- ja paikallisyhteisöjä

Reagoidaan alueiden ja kuntien nykyisin kohtaamiin suuriin muutoksiin johdonmukaisella, yhdennetyllä ja paikallisiin tarpeisiin kohdennetulla unionin toimintamallilla.

Maailmanlaajuiset pandemiat, ilmastonmuutos, digitaalinen siirtymä ja väestörakenteen muutokset sekä muuttovirrat vaikuttavat syvällisesti kaikkiin Euroopan alueisiin, kuntiin ja kyliin. Löydämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden pohjalta ratkaisuja sen varmistamiseksi, että EU tukee riittävästi paikallis- ja alueyhteisöjä reagoitaessa tuleviin hätätilanteisiin sekä yhteisöissä parhaillaan tapahtuviin yhteiskunnallisiin muutoksiin.

Painopiste 3

Yhteenkuuluvuuden perusarvo: paikkalähtöiset EU:n toimintapolitiikat

Asetetaan EU kansalaistensa ja näiden asuinpaikkojen palvelukseen.

Yhteenkuuluvuus ei ole rahakysymys vaan EU:n keskeinen perusarvo.

Kolmannella painopisteellämme on tarkoitus varmistaa, että taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta edistetään ja että se otetaan huomioon kaikissa niissä EU:n toimintapolitiikoissa, jotka vaikuttavat ihmisiin ja heidän asuinpaikkoihinsa (paikkalähtöiset toimintapolitiikat). Sen avulla tuodaan esiin koheesion lisäarvo paitsi toimintapolitiikkana myös perusarvona, johon kaikkien EU:n toimintapolitiikkojen on tukeuduttava.

Share: