Politiniai prioritetai 2020-2025  

Vietos ir regionų valdžios institucijos, kurioms ES atstovauja Europos regionų komitetas, visada buvo Europos demokratijos pagrindas. Dabartinė COVID-19 pandemija parodė, kad vietos ir regionų vadovai yra vietos bendruomenių varomoji jėga, kuri imasi atsakomųjų veiksmų ekstremaliosios situacijos metu ir sudaro sąlygas ES ekonomikos atsigavimui. Todėl Europos priartinimas prie žmonių per jos kaimus, miestus ir regionus bus pagrindinė mūsų Komiteto užduotis, įgyvendinama pagal tris pagrindinius prioritetus.

Visi sprendimai turi būti priimami kuo arčiau piliečių, laikantis subsidiarumo principo. Tai reiškia, kad reikia pademonstruoti ir stiprinti vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį ES.

Konferencija dėl Europos ateities suteikia galimybę patobulinti ES darbo metodus, dalytis sėkminga piliečių dalyvavimo praktika, kurią mūsų nariai išplėtojo savo rinkimų apygardose, ir ją plėsti, taip pat reformuoti ES sprendimų priėmimo procesą. Be to, toliau užtikrinsime, kad naujais ES teisės aktais būtų mažinama administracinė našta ir įgyvendinimo išlaidos mūsų regionams.

Visi Europos sprendimai turėtų būti priimami atsižvelgiant į mūsų įsipareigojimą spręsti mūsų kaimams, miestams ir regionams kylančias problemas, susijusias su svarbiausiais visuomenės pokyčiais. Tai, be kita ko, pasaulinės pandemijos, žalioji ir skaitmeninė pertvarka, demografiniai iššūkiai ir migracijos srautai. Tapę stipresniais po tokių permainų mes sugebėsime prisiimti atsakomybę už mūsų ateitį ir didinti vietos bendruomenių atsparumą.

Skatinsime sanglaudą kaip vieną pagrindinių vertybių visose ES politikos srityse ir programose.

Siekiant skatinti sanglaudą Europoje reikia plataus užmojo ilgalaikio ES biudžeto, kuriame būtų numatytas pakankamas struktūrinis ir sanglaudos finansavimas ir investicijos į žemės ūkį visiems regionams ir miestams.

Tačiau sanglauda yra ne tik pinigai – tai vertybė, lemianti tvarų ekonomikos augimą, kurianti ilgalaikio užimtumo galimybes visiems ir įgyvendinimą tokios teritorinės politikos, kuri patenkina piliečių poreikius.

1 prioritetas

Europos priartinimas prie žmonių – demokratija ir ES ateitis

Persvarstyti, kaip demokratija veikia šiandien ir kaip ji turi būti modernizuota ateityje, kad Europos Sąjunga galėtų veiksmingiau patenkinti žmonių poreikius

Mūsų pagrindinis prioritetas – priartinti Europą prie jos piliečių ir stiprinti Europos demokratiją visais valdymo lygmenimis. Ja siekiama patobulinti ES darbo metodus užtikrinant, kad jos politika ir programos atitiktų tikruosius piliečių poreikius.

2 prioritetas

Esminių visuomenės permainų valdymas. Atsparių regionų ir vietos bendruomenių kūrimas

Atsakas į pagrindines permainas, su kuriomis šiandien susiduria mūsų regionai, miestai ir miesteliai , laikantis nuoseklaus, integruoto ir vietos lygmens Europos požiūrio

Pasaulinės pandemijos, klimatas, skaitmeniniai ir demografiniai pokyčiai, taip pat migracijos srautai daro didelį poveikį kiekvienam Europos regionui, miestui, miestui ir kaimui. Vadovaudamiesi JT darnaus vystymosi tikslais, rasime sprendimus, kaip užtikrinti, kad ES pakankamai remtų vietos ir regionų valdžios institucijas joms imantis atsakomųjų veiksmų, susijusių su būsimomis ekstremaliosiomis situacijomis ir sprendžiant jų bendruomenėse vykstančių visuomenės pokyčių klausimus.

3 prioritetas

Sanglauda – mūsų pagrindinė vertybė. Teritorinė ES politika

Siekti, kad ES tarnautų savo gyventojams ir jų gyvenamosioms vietoms

Sanglauda nėra pinigai, tai mūsų pagrindinė ES vertybė.

Mūsų trečiasis prioritetas – užtikrinti, kad ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda būtų skatinama ir ji būtų įtraukta į visas ES politikos sritis, kurios daro poveikį žmonėms ir jų gyvenamosioms vietoms (teritorinė politika). Šiuo prioritetu bus parodyta sanglaudos ne tik kaip politikos srities, bet ir kaip pagrindinės vertybės, kuria turi būti grindžiama visų sričių ES politika, pridėtinė vertė.

Susijusi informacija
Rezoliucija. RK 2020–2025 m. prioritetai