Stāvoklis Eiropas Savienības reģionos un pilsētās 

2022. gada 11. oktobrī 

2022. gada 11. oktobrī Reģionu komiteja publicēs gadskārtējo ziņojumu par stāvokli ES reģionos un pilsētās, kas ir pārskats par vissteidzamāk risināmajām problēmām, ar kurām saskaras reģioni un pilsētas visā Eiropas Savienībā, un kas palīdz pieņemt ES politiskos lēmumus.

Saturs
 
Vasco Alv​​es Cordeiro, CoR President  
The state of regions and cities can only be the state of people's lives across Europe, in all their diversities.

Izprast Eiropu no vietējā un reģionālā skatpunkta

Šajā ziņojumā, pamatojoties uz Eiropas Reģionu komitejas pasūtītajiem sākotnējiem pētījumiem, akadēmiskiem pētījumiem, citu Eiropas iestāžu ieguldījumu un brīvi pieejamos avotos atrodamo dokumentāciju, ir sniegti fakti un dati politikas veidotājiem un attiecīgajām ieinteresētajām personām. Galvenie konstatējumi un ieteikumi tiks atspoguļoti ikgadējā runā par stāvokli Eiropas Savienības reģionos un pilsētās, ko 2022. gada oktobra plenārsesijā teiks Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Vasco Alves Cordeiro.

Šogad ziņojums pievēršas vissteidzamāk risināmajām problēmām, ar kurām saskaras ES pilsētas un reģioni: pret Ukrainu vērstā Krievijas kara ekonomiskās un sociālās sekas, Covid-19 pandēmijas ilgstošās sekas un nepieciešamā atveseļošana, ārkārtas situācija klimata jomā un enerģētikas pārkārtošana, cīņa pret nevienlīdzību un demokrātijas nākotne, kas jāveido, balstoties uz konferences par Eiropas nākotni secinājumiem.

Ziņojumā ir iekļauts arī Komitejas reģionālais un vietējais barometrs, kurā izklāstīts visas Eiropas vēlēto pārstāvju paustais viedoklis, kas iegūts sadarbībā ar IPSOS veiktā aptaujā.

Reģionālais un vietējais barometrs

 • 27 Eiropas Savienības dalībvalstīs ir vairāk nekā miljons politiķu, kuri ievēlēti vietējā un reģionālajā līmenī. Šie vietējie politiķi pārstāv ļoti daudzveidīgus vēlēšanu apgabalus dažādos pārvaldības līmeņos, tostarp federālajās zemēs, reģionos, provincēs, apgabalos, rajonos vai vietējās pašvaldībās. Eirobarometra zibensaptauja ir svarīga platforma vietējiem politiķiem Eiropas Savienībā, lai viņi varētu paust savu viedokli par Eiropas problēmām un prioritātēm.

  Sniegtās atbildes parāda, kam vietējie politiķi piešķirtu prioritāti ES līmenī, cik labi viņi ir informēti par ES mēroga iniciatīvām un ES finansējuma iespējām, ko viņi domā par Eiropas nākotni un kāda ir viņu reakcija uz ārkārtas situāciju, ko radījis karš Ukrainā. 

   Galvenie konstatējumi
 • ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās”: 2022. gada faktu lapa

  Pieejamās valodas (23)
  1. български(3.34 MB-PDF)Lejupielādēt
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете: Информационен фиш за 2022 г
  2. Čeština(3.6 MB-PDF)Lejupielādēt
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst: Informativní přehled za rok 2022
  3. dansk(3.49 MB-PDF)Lejupielādēt
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand: Faktablad 2022
  4. Deutsch(3.34 MB-PDF)Lejupielādēt
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte: Infoblatt 2022
  5. ελληνικά(3.62 MB-PDF)Lejupielādēt
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών: Θεματικό δελτίο 2022
  6. English(3.33 MB-PDF)Lejupielādēt
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities: Factsheet 2022
  7. español(3.34 MB-PDF)Lejupielādēt
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades: Ficha informativa 2022
  8. eesti(3.33 MB-PDF)Lejupielādēt
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta: Teabeleht 2022:
  9. suomi(3.49 MB-PDF)Lejupielādēt
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta: Tietokooste 2022
  10. français(3.32 MB-PDF)Lejupielādēt
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes: Fiche d’information 2022
  11. Gaeilge(3.63 MB-PDF)Lejupielādēt
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha: Bileog eolais 2022
  12. hrvatski(3.31 MB-PDF)Lejupielādēt
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova: Informativni članak 2022.
  13. magyar(3.33 MB-PDF)Lejupielādēt
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről: Tájékoztató (2022)
  14. italiano(3.33 MB-PDF)Lejupielādēt
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città: Edizione 2022
  15. lietuvių(3.32 MB-PDF)Lejupielādēt
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2022 m. informacijos suvestinė
  16. Malti(3.71 MB-PDF)Lejupielādēt
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet: Skeda informattiva 2022
  17. Nederlands(3.59 MB-PDF)Lejupielādēt
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU: Factsheet 2022
  18. polski(3.49 MB-PDF)Lejupielādēt
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast: Arkusz informacyjny 2022 r
  19. português(3.33 MB-PDF)Lejupielādēt
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios: Ficha de informação 2022
  20. română(3.33 MB-PDF)Lejupielādēt
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor: Fișă informativă pentru anul 2022
  21. slovenčina(3.71 MB-PDF)Lejupielādēt
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest: Prehľad za rok 2022
  22. slovenščina(3.7 MB-PDF)Lejupielādēt
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih: Informativni pregled za leto 2022
  23. svenska(3.7 MB-PDF)Lejupielādēt
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner: Faktablad 2022
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.

Mediatēka

Regions & Cities move forward the green transition

 

Skatīt vairāk

 • Regions & Cities move forward the green transition
  Regions & Cities move forward the green transition
 • Regions & Cities make solidarity a reality
  Regions & Cities make solidarity a reality
 • The COVID-19 affected regions & cities in many ways
  The COVID-19 affected regions & cities in many ways
 • Regions & Cities are key to a social union!
  Regions & Cities are key to a social union!

Iepriekšējie izdevumi

Kopīgot:
 
Back to top