Tīkli  

RK tīkli dod iespēju reģioniem un pilsētām piedalīties ES debatēs un apmainīties ar pieredzi un paraugpraksi konkrētās ES politikas jomās.

Saturs

RK uzraudzības platforma

RK uzraudzības platforma pārrauga to, kā vietējās un reģionālās pašvaldības tiek iesaistītas Eiropas pusgadā, proti, ekonomikas politikas koordinēšanas procesā, un ES ilgtermiņa stratēģijā ilgtspējīgai izaugsmei.

​​Uzdevums

Pārraudzīt to, kā reģionālās un vietējās pašvaldības tiek iesaistītas Eiropas pusgadā un ES ilgtermiņa stratēģijā ilgtspējīgai izaugsmei.

Pamatdarbības

 • Apzināt vietējo un reģionālo pašvaldību iespējas un problēmas iesaistīties strukturālo reformu izstrādē un īstenošanā Eiropas pusgada kontekstā
 • Sniegt konsultācijas platformas locekļiem, to darot vai nu elektroniskā veidā vai organizējot pasākumus, kuros vietējās un reģionālās pašvaldības var paust savu viedokli un bažas
 • Sniegt ieguldījumu RK politiskajā un leģislatīvajā darbā par to, kā Eiropas pusgadā un ES ilgtermiņa stratēģijā ilgtspējīgai izaugsmei nodrošināt skaidrāku teritoriālo dimensiju​

Plašāk 

Augsta līmeņa daudzpusējā ieinteresēto personu platforma ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanai

Augsta līmeņa daudzpusējā ieinteresēto personu platformā ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanai regulāri pulcējas ieinteresētās personas no pilsētām, reģioniem, pilsoniskās sabiedrības, nevalstiskām organizācijām, privātā un uzņēmumu sektora, lai atbalstītu Eiropas Komisiju un sniegtu tai konsultācijas par ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu ES līmenī. Tās darbību koordinē Eiropas Komisijas sekretariāts, un tajā ir 30 locekļu, tostarp no Eiropas Reģionu komitejas.

Uzdevums

Augsta līmeņa daudzpusējā ieinteresēto personu platformā ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanai regulāri pulcējas ieinteresētās personas no pilsētām, reģioniem, pilsoniskās sabiedrības, nevalstiskām organizācijām, privātā un uzņēmumu sektora, lai atbalstītu Eiropas Komisiju un sniegtu tai konsultācijas par ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu ES līmenī. Tās darbību koordinē Eiropas Komisijas sekretariāts, un tajā ir 30 locekļu, tostarp no Eiropas Reģionu komitejas.

Pamatdarbības

 • palīdzēt un sniegt konsultācijas Eiropas Komisijai un visām ieinteresētajām personām, kas piedalās ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā ES līmenī
 • palīdzēt un sniegt konsultācijas Eiropas Komisijai saistībā ar tās rīkotajiem pasākumiem par ilgtspējīgu attīstību
 • palīdzēt sagatavot atlases procedūru saistībā ar gadskārtējās ilgtspējas balvas piešķiršanu,
 • kalpot par forumu, kur apmainīties ar pieredzi un paraugpraksi saistībā ar ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu visās nozarēs, kā arī vietējā, reģionālajā, valstu un ES līmenī

Plašāk 


Subsidiaritātes uzraudzības tīkls

Subsidiaritātes uzraudzības tīkls izveidots, lai vietējās un reģionālās pašvaldības un Savienības līmenis visā politikas veidošanas ciklā varētu vieglāk apmainīties ar informāciju par dažādiem dokumentiem un leģislatīviem priekšlikumiem, kas pēc to pieņemšanas tieši ietekmēs pašvaldības un to kompetencē esošās politikas jomas.

Tā locekļu vidū ir reģionu parlamenti un valdības ar likumdošanas pilnvarām, vietējās un reģionālās pašvaldības bez likumdošanas pilnvarām un vietējo pašvaldību apvienības Eiropas Savienībā. Tas ir atvērts arī RK valstu delegācijām un valstu parlamentu palātām.

​Uzdevums

 • Sniegt iespēju vietējām un reģionālajām pašvaldībām aktīvi uzraudzīt subsidiaritātes un proporcionalitātes principa piemērošanu
 • Atbalstīt reģionus ar likumdošanas pilnvarām, izmantojot REGPEX — subsidiaritātes uzraudzības tīkla apakštīklu, kas pieejams reģionu parlamentiem un valdībām ar likumdošanas pilnvarām

Pamatdarbības

 • Atbalstīt reģionu parlamentus un valdības ar likumdošanas pilnvarām, agrīnās brīdināšanas sistēmas ietvaros izmantojot īpašu platformu REGPEX
 • Palielināt informētību par subsidiaritātes principa praktisko piemērošanu un veicināt paraugprakses apmaiņu
 • Sniegt RK ziņotājiem un locekļiem informāciju par reprezentatīva vietējo un reģionālo pašvaldību tīkla viedokli attiecībā uz subsidiaritātes un proporcionalitātes principa ievērošanu
 • Apzināt pasākumus, kas veicina likumdošanas procesa uzlabošanu un birokrātijas mazināšanu, kā arī vairo ES iedzīvotāju atbalstu ES īstenotajiem politikas pasākumiem
 • Veicināt starpiestāžu dialogu par subsidiaritāti, izmantojot reizi divos gados rīkotu konferenci par subsidiaritāti

Plašāk 


Eiropas teritoriālās sadarbības grupa

​​Eiropas teritoriālās sadarbības grupa (ETSG) sekmē pārrobežu, transnacionālo un starpreģionālo sadarbību, izveidojot vienu vienīgu juridisko subjektu.

​​Uzdevums

Dot iespēju dažādu dalībvalstu reģionālajām un vietējām pašvaldībām efektīvāk sadarboties, piemēram, ļaujot tām tieši pieteikties uz ES finansējumu un to pārvaldīt, un labāk strukturēt savu sadarbību

Pamatdarbības

 • RK oficiāli reģistrē Eiropas teritoriālās sadarbības grupas Eiropas Savienībā
 • ETSG platformā ir iekļauti visu pastāvošo un izveides stadijā esošo ETSG politiskie un tehniskie pārstāvji, kā arī eksperti
 • Platformas mērķis ir atvieglot vietējās pieredzes apmaiņu, popularizēt ETSG kā teritoriālās kohēzijas instrumentu un nodrošināt ETSG projektu atpazīstamību, kā arī atbalstīt RK konsultatīvo darbu pārrobežu jautājumos​

Plašāk 

​Pilsētas mēru pakts

Eiropas Pilsētas mēru paktam klimata un enerģētikas jomā ir pievienojušās vietējās un reģionālās pašvaldības, kas brīvprātīgi apņēmušās īstenot ES klimata un enerģētikas mērķus savā teritorijā. Šo unikālo augšupējo iniciatīvu ir izveidojušas pilsētas, kuru kopīgais redzējums ir dekarbonizēta un noturīga teritorija, kur iedzīvotājiem ir piekļuve drošai, ilgtspējīgai un cenas ziņā pieejamai enerģijai.

​Uzdevums

Sniegt augšupēju atbalstu, lai īstenotu 2008. gadā valstu un valdību vadītāju pieņemto ES dokumentu kopumu klimata un enerģētikas jomā

Pamatdarbības

 • RK Pilsētas mēru pakta vēstnieki ​— vēlēti vietējā un reģionālā līmeņa politiķi no paktu parakstījušiem reģioniem un pilsētām — pārstāv Reģionu komiteju valstu un starptautiskos pasākumos un mudina lielpilsētas, mazpilsētas un reģionus pievienoties iniciatīvai
 • Dalīties zināšanās un paraugpraksē, jo īpaši saistībā ar finansējumu klimata pārmaiņu seku mazināšanas un pielāgošanās pasākumiem​

Plašāk 

Īstenošanas novērtējuma vajadzībām izveidoto reģionālo centru tīkls: izmēģinājuma projekts

Tīkls sniedz atsauksmes par ES tiesību aktu īstenošanu vietējā un reģionālajā līmenī. Tā darbību koordinē RK. Izmēģinājuma posmā ir iesaistīti 20 reģioni. Reģioni izveido reģionālos centrus, kas apkopo reģionu praktisko pieredzi ES politikas pasākumu īstenošanas jomā.

Uzdevums

Tīkls sniedz atsauksmes par ES tiesību aktu īstenošanu vietējā un reģionālajā līmenī. Tā darbību koordinē RK. Izmēģinājuma posmā ir iesaistīti 20 reģioni. Reģioni izveido reģionālos centrus, kas apkopo reģionu praktisko pieredzi ES politikas pasākumu īstenošanas jomā.

Pamatdarbības

 • Savlaicīgi un sistemātiski sniegt saskaņotas atsauksmes par ES tiesību aktu īstenošanu vietējā un reģionālajā līmenī.
 • Reģionālā līmenī nodrošinot tiešu kontaktpunktu, dot iespēju ES likumdošanas agrīnā posmā labāk iesaistīt vietējos un reģionālos
 • Reģionā nodrošināt centru, kas informētu par pastāvīgajiem ES centieniem labāka regulējuma jomā (informācija par sabiedrisko apspriešanos, īstenošanas plāniem, tīmekļa vietnēm utt.)
 • Pievērst lielāku uzmanību tam, kā, sekmējot partnerību un daudzlīmeņu pārvaldību, uzlabot pašreizējos ES tiesību aktus un to piemērošanu vietējā un reģionālajā līmenī
 • Nodrošināt pastāvīgu vienkāršošanas veicināšanas mehānismu un reģionu pieredzes apmaiņu saistībā ar ES tiesību aktu piemērošanu un pilnveidošanu​

Plašāk 

Pilsētas un reģioni — integrācijai​

Iniciatīva “Pilsētas un reģioni — integrācijai" ir Eiropas pilsētu mēru un reģionu vadītāju politiska platforma, kuras mērķis ir norādīt uz pozitīviem migrantu un bēgļu integrācijas piemēriem, izplatīt attiecīgo informāciju un veicināt daudzveidību, šādā veidā radot pievienoto vērtību tādās jomās kā iekļaujošu pilsētu veidošana un sociālās kohēzijas nodrošināšana.

​Uzdevumi

 • atbalstīt migrantu un bēgļu integrāciju,
 • nodrošināt lielāku ietekmi mazām pašvaldībām, vidēja lieluma pilsētām un reģioniem un veicināt mazāku pašvaldību, pilsētu un reģionu sadarbību,
 • sekmēt centienus pārliecinošāk vēstīt par solidaritāti un apkarot dezinformāciju šajā jomā.

Pamatdarbība

 • politisku apaļā galda sarunu un augsta līmeņa konferenču rīkošana,
 • ar ES integrācijas politikas pasākumiem saistītu priekšlikumu izstrāde un virzīšana,
 • labas pieredzes un prakses piemēru apkopošana (interaktīva karte),
 • paraugprakses piemēru apmaiņas veicināšana,
 • informācijas sniegšana un izplatīšana par integrāciju (finansēšanas iespējas, pasākumi, laba prakse utt.).

Plašāk 

Mediatēka

10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary

 

Skatīt vairāk

 • 10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
  10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
Kopīgot:
 
Back to top