Състоянието на регионите и градовете в Европейския съюз 

11 октомври 2022 г. 

На 11 октомври 2022 г. Комитетът на регионите ще публикува своя Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете като моментна снимка на най-неотложните предизвикателства, пред които са изправени регионите и градовете в целия Съюз, която спомага за вземането на политически решения на ЕС.

Съдържание
 
Vasco Alv​​es Cordeiro, President  
The state of regions and cities can only be the state of people's lives across Europe, in all their diversities.

Разбиране на Европа от местна и регионална гледна точка

Въз основа на първоначални проучвания, възложени от Европейския комитет на регионите, както и на академични изследвания, приноса на други европейски институции и документация от публично достъпни източници, настоящият доклад предоставя факти и данни, предназначени за създателите на политики и съответните заинтересовани страни. Основните констатации и препоръки ще бъдат отразени в годишната реч за състоянието на регионите и градовете в Европейския съюз, която ще бъде произнесена от председателя на Европейския комитет на регионите Вашку Алвъш Кордейру на пленарната сесия през октомври 2022 г.

Тазгодишният доклад се съсредоточава върху най-неотложните предизвикателства, пред които са изправени градовете и регионите в ЕС: икономическите и социалните последици от войната на Русия срещу Украйна, трайните последици от пандемията от COVID-19 и необходимото възстановяване, извънредната ситуация в областта на климата и енергийния преход, борбата с неравенството и бъдещето на демокрацията, опирайки се на заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.

Докладът ще включва и „Регионалния и местен барометър“, който представя гледните точки на избраните представители от цяла Европа, анкетирани в партньорство с IPSOS.

Регионален и местен барометър

 • В 27-те държави — членки на Европейския съюз, има над един милион политици, избрани на поднационално равнище. Тези местни политици са представители на много разнообразен набор от избирателни райони на различни равнища на управление, включително федерални провинции, региони, провинции, области, окръзи или общини. Експресното проучване на Евробарометър предоставя на местните политици в ЕС важна платформа, чрез която да споделят своите възгледи относно предизвикателствата и приоритетите на Европа.

  Отговорите показват върху кои въпроси на равнището на ЕС биха отдали приоритет местните политици, доколко са запознати с общоевропейските инициативи и възможностите за финансиране от ЕС, какво мислят за бъдещето на Европа и какви мерки са предприели във връзка с извънредната ситуация, породена от войната в Украйна. 

   Основни констатации
 • Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете: Информационен фиш за 2022 г

  налични езици (23)
  1. Čeština(3.6 MB-PDF)Изтегляне
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst: Informativní přehled za rok 2022
  2. dansk(3.49 MB-PDF)Изтегляне
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand: Faktablad 2022
  3. Deutsch(3.34 MB-PDF)Изтегляне
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte: Infoblatt 2022
  4. ελληνικά(3.62 MB-PDF)Изтегляне
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών: Θεματικό δελτίο 2022
  5. English(3.33 MB-PDF)Изтегляне
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities: Factsheet 2022
  6. español(3.34 MB-PDF)Изтегляне
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades: Ficha informativa 2022
  7. eesti(3.33 MB-PDF)Изтегляне
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta: Teabeleht 2022:
  8. suomi(3.49 MB-PDF)Изтегляне
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta: Tietokooste 2022
  9. français(3.32 MB-PDF)Изтегляне
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes: Fiche d’information 2022
  10. Gaeilge(3.63 MB-PDF)Изтегляне
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha: Bileog eolais 2022
  11. hrvatski(3.31 MB-PDF)Изтегляне
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova: Informativni članak 2022.
  12. magyar(3.33 MB-PDF)Изтегляне
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről: Tájékoztató (2022)
  13. italiano(3.33 MB-PDF)Изтегляне
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città: Edizione 2022
  14. lietuvių(3.32 MB-PDF)Изтегляне
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2022 m. informacijos suvestinė
  15. latviešu(3.74 MB-PDF)Изтегляне
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās”: 2022. gada faktu lapa
  16. Malti(3.71 MB-PDF)Изтегляне
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet: Skeda informattiva 2022
  17. Nederlands(3.59 MB-PDF)Изтегляне
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU: Factsheet 2022
  18. polski(3.49 MB-PDF)Изтегляне
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast: Arkusz informacyjny 2022 r
  19. português(3.33 MB-PDF)Изтегляне
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios: Ficha de informação 2022
  20. română(3.33 MB-PDF)Изтегляне
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor: Fișă informativă pentru anul 2022
  21. slovenčina(3.71 MB-PDF)Изтегляне
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest: Prehľad za rok 2022
  22. slovenščina(3.7 MB-PDF)Изтегляне
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih: Informativni pregled za leto 2022
  23. svenska(3.7 MB-PDF)Изтегляне
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner: Faktablad 2022
  Търсите текста на друг език, който не е в списъка?  Научете защо го няма.

Мултимедийни материали

Regions & Cities move forward the green transition

 

Вижте повече

 • Regions & Cities move forward the green transition
  Regions & Cities move forward the green transition
 • Regions & Cities make solidarity a reality
  Regions & Cities make solidarity a reality
 • The COVID-19 affected regions & cities in many ways
  The COVID-19 affected regions & cities in many ways
 • Regions & Cities are key to a social union!
  Regions & Cities are key to a social union!

Предишни издания

Споделяне:
 
Back to top