Piekļuve dokumentiem  

Ar Amsterdamas līgumu ir ieviests jauns 255. pants, kurā nostiprinātas pilsoņu tiesības piekļūt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem. Šīs trīs iestādes ir pieņēmušas Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem un pēc tam kopīgā deklarācijā rosinājušas pārējās Eiropas aģentūras un struktūras pieņemt līdzīgus noteikumus attiecībā uz dokumentu pieejamību.

Reģionu komiteja pēc minētā aicinājuma ir sākusi īstenot jaunu politiku, kas attiecas uz dokumentu pieejamību un nodrošina iespējami lielu tās darba pārredzamību. Šāda pārredzamība nenoliedzami nodrošina lielāku sabiedrības līdzdalību Savienības lēmumu pieņemšanas procesā un sekmē demokrātijas principu nostiprināšanu un pamattiesību ievērošanu, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību 6. pantā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

Ar Lisabonas līgumu (2009. gads) pilsoņu tiesības uz piekļuvi dokumentiem — tagad tās nostiprinātas Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 15. panta 3. punktā — oficiāli tiek attiecinātas uz visām Eiropas Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām.

Kontaktinformācija:

Dienests “Pārredzamība un dokumentu pieejamība” labprāt atbildēs uz Jūsu jautājumiem un palīdzēs Jums dokumentu meklējumos.

Jebkurā laikā varat ar mums sazināties!

Pasta adrese:

Committee of the Regions of the European Union
Archives service (office JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel

Share: