Starpreģionālās grupas  

Starpreģionālās grupas, kas izveidotas, sākot ar 2007. gada februāri, ir platformas viedokļu apmaiņai un jaunu ideju radīšanai starp vietējām un reģionālajām pašvaldībām dalībvalstīs un ārpus tām.

Grupas jāveido, iekļaujot

 • vismaz 10 pilntiesīgus RK locekļus
 • vismaz četras valstu delegācijas vai
 • reģionu grupu, kas pārstāv pārrobežu sadarbību

Patlaban notiek starpreģionālo grupu atjaunošana jaunajam RK pilnvaru termiņam. Iepriekšējā RK ​​pilnvaru termiņā bija šādas starpreģionālās grupas:

Adrijas–Jonijas jūras reģions

 • Izveidota 2013. gada janvārī
 • Pamatdarbība:
  • apmaiņa starp RK locekļiem, Adrijas-Jonijas jūras reģiona valstu forumiem, kā arī ES un trešo valstu iestādēm no astoņām valstīm, kuras iesaistītas ES stratēģijā Adrijas un Jonijas jūras reģionam (EUSAIR)
  • kā vienai no galvenajām dalībniecēm daudzlīmeņu pārvaldībā sekmēt EUSAIR un tās rīcības plāna izstrādi, pārraudzību un īstenošanu
  • efektīvi risināt kopīgas problēmas, apliecināt reģiona identitāti un nodrošināt tā potenciāla pilnīgu izmantošanu
  • radīt sinerģiju ar esošajām stratēģijām Baltijas jūras reģionam un Donavas reģionam
 • Priekšsēdētāja: Paolo Di Laura Frattura (IT/PSE)

 • Šī starpreģionālā grupa ir saistīta ar makroreģionālu stratēģiju. Minētās stratēģijas nodrošina satvaru, ko Eiropadome ir apstiprinājusi ar mērķi uzlabot ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju konkrētā ģeogrāfiskajā apgabalā (sk. arī: makroreģioni).


   

  Kontaktinformācija: 

  Grupas sekretariāts

  Francesco Cocco

  https://www.adriatic-ionian.eu/about-eusair/

  Alpu makroreģions

  • Izveidota 2014. gada jūnijā
  • Uzdevumi:
   • saskaņā ar daudzlīmeņu pārvaldību sekmēt makroreģionālās stratēģijas Alpu reģionam un tās rīcības plāna izstrādi, pārraudzību un īstenošanu
   • uzlabot Alpu reģiona konkurētspēju, nodrošinot tā savienojamību, kā arī padarīt Alpu reģionu ekoloģiski ilgtspējīgu un pievilcīgu
   • palielināt sinerģijas un paraugprakses apmaiņu ar pašreizējām makroreģionālajām stratēģijām
  • Priekšsēdētājs: Franco Lacop (IT/PSE)

  Šī starpreģionālā grupa ir saistīta ar makroreģionālu stratēģiju. Minētās stratēģijas nodrošina satvaru, ko Eiropadome ir apstiprinājusi ar mērķi uzlabot ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju konkrētā ģeogrāfiskajā apgabalā (sk. arī: makroreģioni).

  Kontaktinformācija:

  Grupas sekretariāts

  Raffaella Viviani

  raffaella.viviani@regione.fvg.it

  Friuli-Venēcijas Džūlijas autonomais reģions

  Rue du Commerce 49 - 1000 Bruxelles

  Tālr.: +32 (0)2 500 88 40

  http://www.alpine-region.eu/

  Baltijas jūras reģioni

 • Izveidota 2008. gada februārī
 • Uzdevumi:
  • Reģionu komitejā atspoguļot sadarbību starp Baltijas jūras reģioniem un sekmēt šo reģionu attīstību visplašākajā nozīmē
  • izpētīt dažādu ES politikas jomu ietekmi, jo īpaši attiecībā uz jūrlietu politikas saimniecisko un vides dimensiju
  • sekmēt ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam (pieņemta 2009. gada jūnijā) īstenošanu
 • Priekšsēdētāja: Pauliina Haijanen (FI/PPE)
 • Šī starpreģionālā grupa ir saistīta ar makroreģionālu stratēģiju. Minētās stratēģijas nodrošina satvaru, ko Eiropadome ir apstiprinājusi ar mērķi uzlabot ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju konkrētā ģeogrāfiskajā apgabalā (sk. arī: makroreģioni).

  Kontaktinformācija:

  Grupas sekretariāts

  Åsa Bjering

  Eiropas Perifēro piejūras reģionu konferences (CPMR) Baltijas jūras lietu komisijas izpildsekretāre

  Tālr.: +32 470 69 62 66

  Brexit

 • Izveidota 2018. gada janvārī
 • Uzdevumi:
  • dot iespēju apmainīties ar viedokļiem un uzzināt par Brexit sekām pēc Apvienotās Karalistes izstāšanas no ES
  • dalīties ar idejām par risinājumiem, kas būtu jāīsteno, lai atbalstītu vissmagāk skartās vietējās un reģionālās pašvaldības un pielāgotu attiecīgo reģionālo ekonomiku
  • apzināt, kādi kopīgi projekti būtu jāattīsta vietējām un reģionālajām pašvaldībām pēc Brexit
  • piedalīties Komitejas debatēs ar mērķi iegūt visaptverošu skatījumu par Brexit ietekmi uz vietējām un reģionālajām pašvaldībām
 • Priekšsēdētājs: François Decoster (FR/ALDE)

 • Kontaktinformācija:

  Grupas sekretariāts

  Jennifer Rousselle

  jennifer-rousselle@ville-saint-omer.fr

  Ville de Saint Omer

  Tālr.: +33(0)3 21 98 66 53

  Karpati

  • Izveidota 2016. gada februārī
  • Uzdevumi:
   • izvērtēt iespēju izveidot makroreģionālu stratēģiju Karpatiem
   • organizēt debates, pasākumus un projektus ar vietējo iestāžu pārstāvjiem abās trešās valstīs, kas ietilpst Karpatu lokā (Serbija un Ukraina), ar mērķi iekļaut tās nākamajā makroreģionālajā stratēģijā Karpatu reģionam
   • uzsvērt vietējo un reģionālo pašvaldību nozīmi ilgtspējīgas attīstības atbalstīšanā
  • Priekšsēdētājs: Władysław Ortyl (PL/ECR)

   

  Kontaktinformācija:

  Grupas sekretariāts

  Piekarpatu reģiona pārstāvniecība Briselē

  Avenue de Tervueren 48

  1040 Brussels, Belgium

  Tālr. +32 2 738 02 23

  bruksela@podkarpackie.pl

  Pārrobežu sadarbība

 • Izveidota 2015. gada jūlijā
 • Uzdevumi:
  • ietekmēt ES likumdošanas procesu, analizējot RK atzinumus un nodrošinot, ka tajos tiek minēti pārrobežu risinājumi
  • sniegt ieguldījumu debatēs par turpmāko kohēzijas politiku
  • apzināt pārrobežu jautājumus, kas jārisina ES līmenī
  • izvirzīt priekšlikumus ETSG platformas, Eiropas Pierobežu reģionu asociācijas (EABR), Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas pasākumiem
 • Priekšsēdētājs: Pavel Branda (CZ/ECR)
 •  

  Kontaktinformācija:

  Grupas sekretariāts

  Marek Polach

  Marek.Polach@praha.eu  

  Prāgas delegācija ES

  Avenue Palmerston 16

  1000 Bruxelles

  Tālr.: +32 2 230 15 84

  Autobūves nozares nākotne

 • Izveidota 2009. gadā
 • Uzdevumi:
  • aizsargāt to teritoriju intereses, kurās ir nozīmīga autobūves nozare, un rast kopīgus risinājumus problēmām, ar ko tās saskaras
  • veicināt dažādo iesaistīto reģionu rūpniecības apvienību saziņu
 • Priekšsēdētājs: Barbara Eibinger-Miedl (AT/EPP)
 •  

  Kontaktinformācija:

  Grupas sekretariāts

  Claudia Suppan
  Steiermark office in Brussels
  Avenue de Tervueren 82
  1040 Etterbeek
  Tel.: +32 (0)2 7320361
  automotive@stmk.gv.at

  Veselības aizsardzība

 • Izveidota 2010. gada novembrī
 • Uzdevumi:
  • veicināt konstruktīvu dialogu ar Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamentu un tādējādi stiprināt vietējo un reģionālo veselības aizsardzības iestāžu tīklu darbību par veselības aizsardzību atbildīgo amatpersonu līmenī (t. i., tīkli EUREGHA, ENRICH)
  • cita starpā apspriest struktūrfondu izmantošanu, darbaspēku veselības aprūpes jomā, pacientu mobilitāti, uzturu un aptaukošanos, kā arī nevienlīdzības rādītājus veselības jomā
 • Priekšsēdētāja: Birgitta Sacrédeus (SE/PPE)
 •  

  Kontaktinformācija:

  EUREGHA sekretariāts

  Rue du Luxembourg, 3

  1000 Bruxelles

  secretariat@euregha.net

   

  Salu reģioni

 • Izveidota 2015. gada aprīlī; darbība apturēta 2017. gada maijā un atjaunota 2018. gada decembrī
 • Uzdevumi:
  • risināt kopīgās problēmas un sadarboties, lai izstrādātu attīstības stratēģijas tūrisma un kultūras jomā, kā arī rūpniecībā, lauksaimniecībā, veselības aprūpē, enerģētikā un izglītībā;
  • palīdzēt īstenot Eiropas Reģionu komitejas un Eiropas Parlamenta apspriedēs tapušās ierosmes, kas attiecas uz salām;
  • strādāt proaktīvi un sadarboties migrācijas jautājumā, kas vairāk nekā jebkad agrāk ietekmē salu reģionus, kuros cilvēki, kas bēg no kara un nabadzības, meklē izdzīvošanas iespēju un cerību.
 • Priekšsēdētājs:  Gaetano Armao (IT/EPP)
 •            

  Kontaktinformācija:
  Starpreģionālās grupas sekretariāts
  Leonardo di Giovanna

  Tālr.: +32 026392574

  leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it

  Mazāk attīstītie reģioni

 • Izveidota 2015. gada martā
 • Uzdevumi:
  • sadarboties nostājas dokumentu, kā arī grozījumu un ziņojumu par īpaši svarīgiem jautājumiem sagatavošanā
  • uzraudzīt ES ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas politiku
  • sadarboties Eiropas projektu izstrādē un atbalstīt jaunu ieguldījumu piesaisti minētajiem reģioniem
 • Priekšsēdētājs: Tadeusz Truskolaski (PL/EA)
 •  

  Kontaktinformācija:

  Grupas sekretariāts

  Michal Szczepura

  Podlases vojevodistes reģionālais birojs Briselē

  Avenue de Tervueren 48

  1040 Bruxelles

  Tālr.: +32 2 738 02 22

  Fakss: +32 2 735 33 20

  info@podlaskie.eu

  Nord Stream 2

 • Izveidota 2017. gada decembrī
 • Uzdevumi:
  • apspriest cauruļvada ietekmi uz vidi
  • iepazīstināt ar reģionālo attīstību no vietējo uzņēmēju un sabiedrības skatpunkta
  • integrēt energoapgādes drošības reģionālo dimensiju
  • pievērst īpašu uzmanību Eiropas kaimiņattiecību politikai un citām ārējām attiecībām
 • Priekšsēdētājs: Olgierd Geblewicz (PL/PPE)
 •  

  Kontaktinformācija:

  Grupas sekretariāts

  Sebastian Gojdz

  sgojdz@wzp.pl

  Rietumpomožes vojevodistes reģionālais birojs Briselē

  Rue Montoyer 31

  1000 Bruxelles

  Tālr.: +32 24149604 

  Reģioni ar likumdošanas pilnvarām

 • Izveidota 2007. gada jūnijā
 • Uzdevumi:
  • uzņemties iniciatīvu tādās politikas jomās kā labāks regulējums un pārvaldība
  • sekmēt reģionālā un vietējā līmeņa tiesības īstenot subsidiaritātes principu
  • dot iespēju RK locekļiem izmantot profesionālo pieredzi un zināšanas, ko guvuši reģioni ar likumdošanas pilnvarām
  • pievērst īpašu uzmanību daudzlīmeņu pārvaldībai Eiropā un subsidiaritātes un proporcionalitātes principu īstenošanai
  • izplatīt paraugprakses piemērus par subsidiaritātes uzraudzības mehānismiem
 • Priekšsēdētājs: Jean-François Istasse (BE/PSE)
 •  

  Kontaktinformācija:

  Grupas sekretariāts

  Raffaella Viviani


  Raffaelle.viviani@regione.fvg.it 

   

  Zāra–Lotringa–Luksemburga

 • Izveidota 2007. gada jūnijā
 • Uzdevumi:
  • koordinēt problēmas saistībā ar ES politiku un to RK locekļu viedokļus, kuri ir minēto reģionu pārstāvji, lai minētās problēmas kopīgi risinātu attiecīgajās RK struktūrvienībās
  • izstrādāt savas iniciatīvas Eiropas politikas jomā par jautājumiem, kas ir aktuāli attiecīgajam reģionam, un aktīvi veicināt minēto iniciatīvu īstenošanu.
 • Priekšsēdētājs: Karl-Heinz Lambertz (BE/PSE)
 •  

  Kontaktinformācija:

  Grupas sekretariāts