Svarīgs juridisks paziņojums  

Uz šajā tīmekļa vietnē sniegto informāciju attiecas atruna, paziņojums par autortiesībām un personas datu aizsardzības noteikumi.

​Atruna

Eiropas Reģionu komiteja uztur šo tīmekļa vietni, lai uzlabotu sabiedrības iespējas piekļūt informācijai par Komitejas ierosmēm un Eiropas Savienības politiku kopumā. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai šī informācija tiktu sniegta laikus un lai tā būtu precīza. Ja mums ziņos par kļūdām, mēs mēģināsim tās labot.

Tomēr Eiropas Reģionu komiteja neuzņemas nekādu atbildību vai saistības, kas saistītas ar informāciju šajā tīmekļa vietnē.

Šī informācija:

 • ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas personas vai struktūras īpašajiem apstākļiem;
 • ne vienmēr ir visaptveroša, pilnīga, precīza vai atjaunināta;
 • dažkārt ir saistīta ar ārējām tīmekļa vietnēm, kuras nav Reģionu komitejas pārziņā un par kurām Komiteja neuzņemas nekādu atbildību;
 • nav uzskatāma par profesionāliem vai juridiskiem padomiem (ja jums ir vajadzīgs specifisks padoms, jums vienmēr būtu jākonsultējas ar atbilstīgi kvalificētu speciālistu).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nevaram garantēt, ka tiešsaistē pieejamais dokuments precīzi atbildīs oficiāli pieņemtajam tekstam. Par autentiskiem uzskata tikai tos Eiropas Savienības tiesību aktus, kas ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Mūsu mērķis ir pēc iespējas samazināt traucējumus, ko rada tehniskas kļūmes. Tomēr daži dati vai informācija šajā tīmekļa vietnē, iespējams, ir sagatavoti vai sakārtoti tādās datnēs vai formātā, kas nav drošs pret kļūdām, un mēs nevaram garantēt, ka šādas problēmas netraucēs mūsu pakalpojumus vai kā citādi tos neietekmēs. Eiropas Reģionu komiteja neuzņemas atbildību par problēmām, ko izraisa šīs tīmekļa vietnes lietošana vai jebkuru saistīto ārējo vietņu lietošana.

Šīs atrunas mērķis nav ierobežot Eiropas Reģionu komitejas atbildību pretēji jebkurām prasībām, kas ir noteiktas piemērojamajos valstu tiesību aktos, vai atbrīvot to no atbildības tajās jomās, kurās jāuzņemas atbildība saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem.

Autortiesību atruna

© Eiropas Savienība, 1995-2019

Reproducēšana ir atļauta ar nosacījumu, ka tiek norādīts avots, izņemot gadījumus, kad noteikts citādi.

Gadījumos, kad vajadzīga atļauja par tekstuālas un multimediju (skaņa, attēli, programmatūra, utt.) informācijas reproducēšanu vai izmantošanu, ar šādu atļauju atceļ iepriekš minēto vispārīgo atļauju un tajā konkrēti norāda jebkādus lietošanas ierobežojumus.

Moderācijas politika attiecībā uz sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem

Mēs esam sociālajos plašsaziņas līdzekļos!
Eiropas Reģionu komiteja piedāvā platformu, kas ir vērsta uz ES reģioniem un pilsētām, un Komiteja ir reģistrējusies tādos sociālajos plašsaziņas līdzekļos kā Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram un YouTube. Mēs esam atvērti visiem politiskiem uzskatiem, domām un idejām un mudinām jūs piedalīties mūsu diskusijās tiešsaistē. Aicinām brīvi komentēt un kopīgot mūsu saturu.

Principi
Mēs aicinām jūs ievērot labas uzvedības pamatprincipu. Mums nepieņemami ir aizskaroši komentāri vai aizvainojoši un neatbilstoši izteikumi. Lūdzam izturēties ar cieņu pret citiem lietotājiem un pret pamatprincipiem, kuri mums visiem ir kopīgi. Mēs sakām “nē" rasismam, “nē" ksenofobijai un “nē" diskriminācijai reliģijas, etniskās izcelsmes, dzimuma vai seksuālās orientācijas dēļ. Mums nepieņemami ir aicinājumi uz vardarbību un naida runa. Mūsu noteikumi aizliedz arī tādus komentārus, kas ir apmelojoši, nelikumīgi vai kas ietver autortiesību pārkāpumus. Mēs izdzēsīsim šāda veida komentārus un varam liegt piekļuvi lietotājiem, kuri atkārtoti pauž aizskarošus izteikumus, kā arī cilvēkiem, kuri uzdodas par publiskām personām vai izmanto viltus kontus. Mēs paturam tiesības izdzēst gan surogātpaziņojumus, kas pārmērīgi bieži atkārtojas, ir ļoti gari vai grauj sabiedrību, gan arī nepieprasītas reklāmas. Mēs aicinām jūs ievietot tādus komentārus, kas atbilst tematam un sniedz ieguldījumu notiekošajās debatēs.

Pārvaldība
Šīs sociālās plašsaziņas platformas ir Eiropas Reģionu komitejas Sociālo un digitālo plašsaziņas līdzekļu un publikāciju nodaļas pārziņā, kurai saturisku atbalstu nodrošina kolēģi citās struktūrvienībās. Konti, kuriem mēs sekojam, neliecina par mūsu atbalstu šiem kontiem vai to kopīgotajam saturam. Lai iesaistītos grupu sarunās un nodrošinātu sev iespēju piedalīties attiecīgās diskusijās, mēs izmantojam vairākus esošus vai jaunus tēmturus (#). Tomēr mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par minētajiem tēmturiem pievienotu saturu, ko mēs neesam izstrādājuši.
Ja mums ziņos par kļūdām, mēs mēģināsim tās labot. Mēs neuzņemamies atbildību par trešo personu vai ārējas vietnes saturu vai darbībām.
Mēs cenšamies pēc iespējas ātrāk atbildēt uz tik daudziem jautājumiem, cik vien iespējams. Vai neesam atbildējuši uz jūsējo? Lūdzu, sūtiet mums ziņu uz zemāk norādīto e‑pasta adresi.

Fotoattēli
Visu mūsu kanālos publicēto fotoattēlu autortiesības pieder Eiropas Savienībai, ja vien nav norādīts citādi. ©Eiropas Savienība fotoattēlus var brīvi izmantot, ja tiek norādīts avots. Tos nedrīkst izmantot komerciāliem nolūkiem vai aizskarošā veidā. Mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka viss mūsu kanālos iekļautais saturs atbilst Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (ES). Tomēr, ja uzskatāt, ka ir pārkāptas jūsu tiesības uz privātumu vai jūsu intelektuālo īpašumu, lūdzam sazināties ar mums pa e‑pastu.

Personas dati
Statistikas vajadzībām mēs vācam apkopotus datus par mūsu sociālo mediju platformu lietotājiem. Mēs izmantojam Talkwalker, lai vāktu un vizualizētu apkopotos datus statistikas pētījumiem, un nekādā gadījumā neapstrādājam mūsu sekotāju personas datus. Uz datu vākšanu attiecas katras sociālo mediju platformas noteikumi lietotājiem un licences līgums.

Ja jums ir radušies papildu jautājumi, lūdzu, sazinieties ar:
socialmedia@cor.europa.eu
Pēdējoreiz atjaunināts: 2019. gada jūnijā

Personas datu aizsardzība

Eiropas Savienība ir apņēmusies ievērot lietotāja privātumu. Fizisku personu aizsardzības politika, kas attiecas uz personas datu apstrādi ES iestādēs, balstās uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK.

Šī vispārējā politika attiecas uz Eiropas Savienības iestāžu tīmekļa vietnēm domēnā “europa.eu".

Lielāko daļu satura šajās tīmekļa vietnēs jūs varat pārlūkot, nenorādot nekādu informāciju par sevi, tomēr personas dati dažkārt ir vajadzīgi, lai sniegtu jūsu pieprasītos e-pakalpojumus.

Tīmekļa vietnes, kas pieprasa šādus datus, tos apstrādā saskaņā ar iepriekš minētajā regulā izklāstīto politiku un savos īpašajos paziņojumos par privātumu sniedz informāciju par jūsu datu izmantošanu.

Šajā saistībā:

 • katram konkrētam e-pakalpojumam datu pārzinis nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus un nodrošina attiecīgā e-pakalpojuma atbilstību privātuma politikai;
 • katrā iestādē datu aizsardzības inspektors nodrošina minētās regulas noteikumu piemērošanu un sniedz datu pārziņiem konsultācijas par viņu pienākumu izpildi (skatīt regulas 43.–45. pantu);
 • Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs darbojas kā neatkarīga visu iestāžu uzraudzības iestāde (skatīt regulas 52.–60. pantu).

Eiropas Savienības iestāžu tīmekļa vietnēs, kam ir domēns “europa.eu", ir saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Tā kā tās nav mūsu pārziņā, lūdzam jūs iepazīties ar šo vietņu privātuma politiku.

Kas ir e-pakalpojums?

E-pakalpojums tīmekļa vietnē EUROPA ir internetā pieejams pakalpojums vai resurss, kura mērķis ir uzlabot saziņu starp iedzīvotājiem un uzņēmumiem, no vienas puses, un Eiropas iestādēm, no otras puses.

Tīmekļa vietne EUROPA piedāvā vai piedāvās triju veidu e-pakalpojumus:

 • Informācijas pakalpojumus, kas iedzīvotājiem, plašsaziņas līdzekļiem, uzņēmumiem, pārvaldes iestādēm un citiem lēmumu pieņēmējiem nodrošina vieglu un efektīvu piekļuvi informācijai un tādā veidā uzlabo pārredzamību un vairo izpratni par ES politiku un pasākumiem.
 • Interaktīvus komunikācijas pakalpojumus, kas nodrošina labāku saziņu ar iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pilsonisko sabiedrību un publiskā sektora dalībniekiem, tādā veidā atvieglojot politiskas konsultācijas, un atgriezeniskās saites mehānismus, kuri paver iespēju iesaistīties ES politikas, pasākumu un pakalpojumu veidošanā.
 • Darījumu pakalpojumus, kas paver iespēju piekļūt visu veidu darījumiem Eiropas Savienībā, piemēram, piedalīties publiskajā iepirkumā, veikt finanšu operācijas, pieteikties darbā, reģistrēties pasākumiem, iegūt vai iegādāties dokumentus utt.

Īpašā paziņojumā par privātumu sniegtā informācija

​Īpašā paziņojumā par privātumu tiks sniegta šāda informācija par jūsu datu izmantošanu:

 • kādi dati tiek vākti, kādā nolūkā un ar kādiem tehniskiem līdzekļiem ES vāc personas datus, kas ir vajadzīgi tikai konkrēta mērķa sasniegšanai. Dati netiks atkārtoti izmantoti neatbilstīgā nolūkā;
 • kam jūsu personas dati tiek izpausti. Eiropas Savienība personas datus trešām personām izpaudīs tikai tad, ja tas vajadzīgs iepriekšminētā (-o) mērķa (-u) sasniegšanai un minētajiem saņēmējiem (minētajām saņēmēju kategorijām). Eiropas Savienība neizpaudīs jūsu personas datus tiešas tirgvedības nolūkos;
 • kā jūs varat piekļūt saviem personas datiem, pārbaudīt to precizitāti un vajadzības gadījumā tos labot. Kā datu subjektiem jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ja tam ir likumīgs pamatojums, izņemot gadījumus, kad personas dati tiek vākti, lai izpildītu juridisku pienākumu, vai gadījumus, kad personas dati ir jāvāc, lai varētu izpildīt ar jums noslēgtu līgumu vai arī tos izmantotu mērķim, kam esat devuši nepārprotamu piekrišanu;
 • cik ilgi jūsu personas dati tiek glabāti. Eiropas Savienība glabā datus vienīgi tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs, lai sasniegtu datu vākšanas un turpmākās apstrādes mērķi;
 • kādi drošības pasākumi tiek veikti, lai novērstu jūsu personas datu varbūtēju ļaunprātīgu izmantošanu vai neatļautu piekļuvi tiem;
 • ar ko sazināties, ja jums ir jautājumi vai sūdzības.

Kā mēs pārvaldām no jums saņemtās e-pasta vēstules?

Daudzās Eiropai veltītās tīmekļa vietnēs ir saziņas poga, kas aktivizē jūsu e-pasta programmatūru un aicina jūs piezīmes nosūtīt uz konkrētu funkcionālo pastkastīti.

Kad jūs nosūtāt šādu vēstuli, jūsu personas dati tiek vākti tikai tādā mērā, cik nepieciešams, lai varētu atbildēt. Ja pastkastītes pārvaldības grupa nespēj atbildēt uz jūsu jautājumu, tā jūsu e-pasta vēstuli pārsūta citam dienestam. Jums tiks nosūtīta e-pasta vēstule ar informāciju par to, kuram dienestam jūsu e-pasta vēstule pārsūtīta.

Ja jums ir jautājumi par jūsu e-pasta vēstules un ar to saistīto personas datu apstrādi, iekļaujiet tos savā vēstulē.

Kopīgot: