Komisijas 

Eiropas Reģionu komitejas leģislatīvais darbs aptver plašu jomu klāstu, kas attiecas uz vietējām un reģionālajām pašvaldībām, un to veic sešas tematiskās komisijas.

Komisijās RK locekļi izstrādā atzinumus par ES tiesību aktu priekšlikumiem un iniciatīvām un apspriež citus jautājumus, kas saistīti ar vairāk nekā viena miljona Eiropas vietējā līmeņa politiķu darbu.

 • civex banner

  CIVEX

  Pilsoniskuma, pārvaldības, institucionālo lietu un ārlietu komisija, CIVEX , konstitucionālie jautājumi, demokrātija, decentralizācija, subsidiaritāte, tiesiskums, Eiropas nākotne, migrācija, integrācija, pamattiesības, paplašināšanās, kaimiņattiecības, sadarbība attīstības jomā.

  Plašāk
 • COTER logo

  COTER

  Papildus tam, ka COTER komisija pievēršas kohēzijas politikai, tā cieši seko līdzi arī daudzgadu finanšu shēmai un ES budžetam, kā arī transporta politikai, teritoriālajai attīstībai, pārrobežu sadarbībai, teritoriālajai plānošanai un pilsētvides jautājumiem.

  Plašāk
 • ECON logo

  ECON

  Ekonomikas politikas komisija ( ECON ) koordinē ECON locekļu veikumu, kas saistīts ar ekonomikas un rūpniecības politiku, piemēram, konkurences un valsts atbalsta politiku, publisko iepirkumu, MVU politiku un uzņēmējdarbību, ekonomikas pārvaldību un Eiropas pusgadu, ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM), iekšējo tirgu un digitālo vienoto tirgu. Komisijas darbība aptver arī tādus jautājumus kā ekonomikas un monetārā politika, nodokļu politika, starptautiskā tirdzniecība un tarifi (tostarp PTO jautājumi) un vietējās/reģionālās finanses.

  Plašāk
 • ENVE logo

  ENVE

  Vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas komisija (ENVE) atbild par Reģionu komitejas darba koordināciju jomās, kas ir saistītas ar Eiropas zaļo kursu. To vidū ir vides bioloģiskā daudzveidība, aprites ekonomika un nulles piesārņojums, klimata pārmaiņas, enerģētikas un kosmosa politika. Šī komisija atbild arī par darba grupu “Zaļais kurss vietējā līmenī” un citiem tīkliem un platformām, piemēram, par Pilsētas mēru pakta valstu sūtņiem, RK Klimata pakta sūtņiem un Nulles piesārņojuma jautājumos ieinteresēto personu platformu. Globālā līmenī šīs komisijas loma ir noteicoša tad, kad RK iesaistās ANO konferencēs par klimata pārmaiņām un biodaudzveidību.

  Plašāk
 • NAT logo

  NAT

  NAT komisija vieno vairāk nekā 100 mēru, padomju locekļu un reģionu priekšsēdētāju un tā aptver plašu tematu loku. Tie ir saistīti ar lauku attīstību, veselību, lauksaimniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību, civilo aizsardzību, patērētāju aizsardzību un tūrismu. Pašreizējā pilnvaru periodā svarīgākās politikas tēmas ir Lauku programma Eiropai un sabiedrības veselība.

  Plašāk
 • SEDEC logo

  SEDEC

  The SEDEC commission is in charge of employment, social policies, education, training (including lifelong learning), sports and culture related dossiers. SEDEC is also responsible for equality, social economy and youth files, as well as research, innovation and artificial intelligence.

  Plašāk
Kopīgot:
 
Back to top