Reģionālo centru tīkls  

Banner  

​​​​Lieciet sevi uzklausīt Briselē:

piesakieties tagad dalībai tīklā RegHub 2.0!​​

​Kas ir #RegHub?

Eiropas Reģionu komitejas (RK) Reģionālo centru tīkls (RegHub) ir Eiropas reģionu un pilsētu tīkls, kas novērtē ES politikas īstenošanu. Tā darbība tika uzsākta 2018. gadā, un pašlaik tajā ir 36 locekļi.

Tīklu veido reģionālā un vietējā līmeņa amatpersonas (“kontaktpunkti”), kuras apkopo ieinteresēto personu tehniskās atsauksmes par pieredzi, kas gūta, “uz vietas” īstenojot esošo ES politiku.

RegHub apkopo šo informāciju no saviem kontaktpunktiem, izmantojot mērķorientētas konsultācijas, kas tiek tulkotas visās ES valodās. Tas nozīmē, ka ieinteresētās personas savas atsauksmes var iesniegt savā dzimtajā valodā. Pēc tam kontaktpunkts savākto informāciju apkopo “īstenošanas ziņojumos”, kurus RK izmanto dažādos ES politikas novērtējumos. Tādējādi tīkls papildina ES politikas veidošanu ar vietējo un reģionālo perspektīvu un paplašina tās pierādījumu bāzi.

Kurš var kļūt par RegHub 2.0 locekli un kas ir paredzēts?

Gandrīz pirms diviem gadiem RK uzsāka RegHub izmēģinājuma posmu. Pēc RegHub darbības pozitīva novērtējuma RK tagad sāk tīkla integrēšanas posmu (RegHub 2.0) un ir publicējusi aicinājumu tajā pieteikties jauniem dalībniekiem.

Dalībai RegHub tīklā var pieteikties visas Eiropas Savienības vietējās un reģionālās pašvaldības. Netiek prasīts, ka pieteikuma iesniedzēja vietējai vai reģionālajai pašvaldībai jābūt pārstāvētai Eiropas Reģionu komitejā.

Paredzēts, ka reģionāls centrs ieceļ īpašu “kontaktpunktu” RegHub tīklam. Šim kontaktpunktam vajadzētu būt piemērotam un pieredzējušam reģionālā centra teritorijā esošās vietējās vai reģionālās pārvaldes iestādes darbiniekam. Šim kontaktpunktam vajadzētu būt ar labu angļu valodas rakstisko un mutisko zināšanu līmeni un savas administrācijas pilnvarotam:

  • piedalīties RegHub sanāksmēs (fiziskās vai virtuālās);
  • piedalīties visās RegHub apspriedēs;
  • apkopot ieinteresēto personu viedokļus katrā RegHub rīkotā apspriedē;
  • darboties kā kontaktpunktam attiecīgajām iestādēm un organizācijām to teritorijā, kas iesaistītas ES politikas īstenošanā.

Iesaistītie reģioni un pilsētas finansēs visas izmaksas, kas saistītas ar to reģionālajiem centriem, izņemot centra kontaktpunkta dalību tīkla rīkotās fiziskās sanāksmēs. Ceļa izdevumus, kas saistīti ar sanāksmēm klātienē, atlīdzinās saskaņā ar piemērojamajiem finanšu noteikumiem.

Atlases kritēriji

RegHub 2.0 locekļu atlase būs balstīta uz šādiem kritērijiem:

  • sniegums izmēģinājuma posmā (tas attiecas tikai uz pašreizējiem RegHub dalībniekiem);
  • kandidāta motivācija un spēja sniegt ieguldījumu;
  • locekļu daudzveidība institucionālās lomas un leģislatīvo pilnvaru, kā arī iedzīvotāju skaita, teritorijas lieluma, sociālā un ekonomiskā raksturojuma ziņā;
  • atbilstošs dalībnieku ģeogrāfiskais līdzsvars visā Eiropas Savienībā.

Kāpēc manam reģionam vai pilsētai būtu jāpiesakās?

Reģionālie centri un to ieinteresētās personas ir priviliģētā stāvoklī kā tiešas lietotāju pieredzes avoti ES politikas novērtēšanā. Minētie centri būs arī sastāvdaļa Eiropas Komisijas RegHub apakšgrupas jaunajā platformā “Gatavi nākotnei” (F4F), un tādējādi tiem būs vēl lielāka un tiešāka ietekme uz tiesību aktu izstrādes uzlabošanu.​​​​​​

Kā mans reģions vai pilsēta var pieteikties?​

Aizpildot un iesniedzot šo pieteiku​​ma veidlapu angļu valodā vēlākais līdz 2020. gada 30. novembrim.

Sīkā​ku informāciju var iegūt, sazinoties ar RegHub@cor.europa.eu.​

Kuri ir izraudzītie reģionālie centri?

Izraugoties reģionālos centrus, tika ņemti vērā trīs kritēriji: ģeogrāfiskais līdzsvars, politiskā un administratīvā apņēmība un pieredze ES politikas īstenošanā. Tā kā RK saņēma ļoti daudz kvalitatīvu pieteikumu, tā nolēma palielināt dalībnieku skaitu, un projekta izmēģinājuma posmā (2019.–2020. gads) tagad ir iesaistīti 36 centri. Šā izmēģinājuma projekta mērķis ir ilgtermiņā sagatavot augsni plašākam tīklam, kurš sāktu darboties 2021. gadā un kurā varētu iesaistīties visi ES reģioni, kas vēlas piedalīties, un kurš aptvertu visas politikas jomas, kurās nozīmīgas var būt vietējā un reģionālā līmeņa sniegtās atsauksmes.

RegHub locekļi

Mūsu jaunā interaktīvā karte dod iespēju pārlūkot visus RegHub tīkla reģionus. Tajā atradīsiet arī kontaktinformāciju katram no mūsu reģionālajiem centriem: lai uzzinātu, kuri RK locekļi pārstāv attiecīgo reģionu, dodieties uz sadaļām “Sīkāka informācija” un “Reģiona locekļi”.

map
 


 

Kontaktpersona:
Rainer Steffens
Eiropas Reģionu komiteja
Tālr.: +32 (0) 2282 23 77
RegHub@cor.europa.eu


 

Banner
​​

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Saistītā informācija
Saites