Нашата дейност  

Политическа дейност

Европейският комитет на регионите (КР) се произнася на няколко етапа от процеса на изготвяне на законодателството на ЕС. Комисиите на КР изготвят становища по законодателни предложения на ЕС и членовете се събират на пленарна сесия, за да гласуват и приемат тези становища.

Освен това КР работи в тясно сътрудничество с националните, регионалните и местните органи, като позволява да се чуе техният глас и насърчава политическия дебат не само в Брюксел, но и в регионите и градовете на ЕС, извън Европа и онлайн.

Насърчаване на диалога и трансграничното сътрудничество

КР организира консултации, за да чуе мнението на местните и регионалните органи, експерти и други заинтересовани страни, така че то да залегне в становищата, предложени от нашите членове на КР за приемане на равнището на ЕС.

Междурегионалните групи са групи от членове, изразяващи конкретни интереси, които се събират, за да обсъждат въпроси на местно/регионално равнище или понякога от различните държави.

Освен това КР координира някои мрежи, които дават възможност на регионите и градовете да обменят най-добри практики, както на европейско равнище, така и извън него. В рамките на Източното партньорство (CORLEAP) и Евро-средиземноморската асамблея (ARLEM), например, КР полага усилия в областта на политиката на съседство на ЕС.

Задълбоченото трансгранично сътрудничество включва:

 

Дейности за наблюдение, оценка и научни изследвания

Накрая, но не на последно място, КР

  • гарантира участието на всички равнища на управление, както и правилното прилагане на законодателството на ЕС на местно и регионално равнище
  • оценява потенциалното въздействие на законодателните предложения на ЕС по места
  • насърчава децентрализацията и засилено партньорство за ефективно разработване на политики в ЕС
  • допълва своето стратегическо планиране, като се опитва да предвижда бъдещите предизвикателства и възможности, което на свой ред може да допринесе за текущия процес на вземане на решения

Свързана информация

„Нашата политическа дейност се основава на убеждението, че сътрудничеството между европейското, националното, регионалното и местното равнище е необходимо условие за изграждането на един все по-тесен и солидарен Съюз между народите на Европа, както и за посрещането на предизвикателствата на глобализацията.“

Декларация за мисията