Mūsu darbs  

Eiropas Reģionu komiteja (RK) līdzdarbojas vairākos ES likumdošanas ​procesa posmos. RK komisijas izstrādā atzinumus par ES tiesību aktu priekšlikumiem, un Komitejas locekļi pulcējas plenārsesijā, lai balsojot pieņemtu šos atzinumus.

RK arī cieši sadarbojas ar valstu, reģionālajām un vietējām iestādēm, paužot to viedokli un veicinot politiskās debates ne tikai Briselē, bet arī ES reģionos un pilsētās, ārpus Eiropas un tiešsaistē.

Saturs

​​​​Pamatuzdevumu deklarācija

Mūsu politiskās darbības pamatā ir pārliecība, ka Eiropas, valstu, reģionālā un vietējā līmeņa sadarbība ir pilnīgi nepieciešama, lai veidotu tādu Eiropas Savienību, kur tautas ir arvien ciešāk saistītas un solidārākas, un risinātu ar globalizāciju saistītos uzdevumus.​​

Dialoga un pārrobežu sadarbības veicināšana

RK organizē apspriešanās ar mērķi gūt atsauksmes no vietējām un reģionālajām pašvaldībām, ekspertiem un citām ieinteresētajām personām, lai tie varētu sniegt ieguldījumu atzinumos, ko ierosinājuši mūsu RK locekļi pieņemšanai ES līmenī.

Starpreģionālās grupas ir īpašas interešu grupas, kurās Komitejas locekļi pulcējas, lai apspriestu vietējā/reģionālā līmenī vai dažkārt dažādās valstīs nozīmīgus jautājumus.

RK arī koordinē vairākus tīklus, kas ļauj reģioniem un pilsētām apmainīties ar paraugpraksi gan Eiropas līmenī, gan ārpus Eiropas. Piemēram, Austrumu partnerība (CORLEAP) un Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu reģionālo un vietējo pašvaldību asambleja (ARLEM) liecina par RK centieniem ES kaimiņattiecību politikas jomā. 

Citi pārrobežu sadarbības veidi ir šādi: 


Uzraudzības, novērtēšanas un pētniecības darbības 

Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi ir tas, ka RK

  • nodrošina visu pārvaldības līmeņu iesaisti un ES tiesību aktu pienācīgu īstenošanu vietējā un reģionālajā līmenī,
  • novērtē ES tiesību aktu priekšlikumu iespējamo ietekmi vietējā līmenī,
  • atbalsta decentralizāciju un pastiprinātu partnerību efektīvai politikas veidošanai Eiropas Savienībā,
  • papildina savu stratēģisko plānošanu, cenšoties prognozēt turpmākās problēmas un iespējas, kas savukārt var palīdzēt pašreizējā lēmumu pieņemšanā.
Kopīgot:
 
Back to top