Sieť regionálnych centier  

Miestne a regionálne samosprávy majú pri vykonávaní politiky EÚ popredné miesto. RegHub je platforma, ktorej cieľom je zapájať prostredníctvom účinných konzultácií kľúčové miestne a regionálne subjekty a zhromažďovať ich skúsenosti s vykonávaním politiky EÚ. Inštitúcie EÚ tak budú môcť využívať ich neoceniteľný prínos vytváraním účinnejších politík a v konečnom dôsledku priblížiť Úniu občanom.​

 

Čo je sieť regionálnych centier, tiež známa ako #RegHub?

What are our objectives?

Konkrétne chceme

 • klásť silnejší dôraz na zlepšenie existujúcich právnych predpisov EÚ a ich uplatňovanie na miestnej a regionálnej úrovni,
 • poskytovať technickú spätnú väzbu o vykonávaní právnych predpisov EÚ na miestnej a regionálnej úrovni,
 • zabezpečovať lepšie zapojenie miestnych a regionálnych aktérov v skorom štádiu legislatívneho procesu EÚ,
 • podporovať zjednodušenie a výmenu informácií medzi regiónmi pri vykonávaní a ďalšom vývoji právnych predpisov EÚ.

Čo vlastne je regionálne centrum?

Podobne ako letiskový uzol, z ktorého sa prevádzkujú mnohé služby a zabezpečujú prestupy, regionálne centrum pôsobí ako kontaktné miesto, ktoré je schopné kontaktovať, zapájať, spárovať rôzne zainteresované strany zapojené do vykonávania politiky EÚ a udržiavať s nimi blízke kontakty.

Kontaktné miesto bude vďaka svojej pozícii na nižšej ako celoštátnej úrovni pôsobiť ako sprostredkovateľ medzi Európskym výborom regiónov (VR) a miestnymi a regionálnymi samosprávy a poskytne včasnú spätnú väzbu o účinnosti právnych predpisov EÚ. Očakáva sa, že postupne bude slúžiť ako informačný bod pre všetky otázky týkajúce sa programu EÚ v oblasti lepšej právnej regulácie.

Regionálne centrum možno chápať v širšom zmysle slova ako akýkoľvek orgán územnej správy na nižšej ako štátnej úrovni, ktorý zavádza do praxe politiku EÚ. Môže teda zahŕňať spoločenstvá, departementy, spolkové krajiny, provincie, okresy, mestské aglomerácie, veľké mestá alebo skupiny menších miest, veľké miestne samosprávy alebo zoskupenia menších samospráv, cezhraničné územné celky, ako sú EZÚS a euroregióny.

Kto tvorí tieto centrá?

Regióny boli vybrané na základe troch kritérií: geografická vyváženosť, politická a administratívna angažovanosť a skúsenosti s uplatňovaním politík EÚ. Vzhľadom na prekvapujúco veľké množstvo vysokokvalitných kandidatúr sa VR rozhodol rozšíriť počet členov: projekt teraz počas pilotnej fázy (2019 – 2020) zahŕňa 36 centier. Z dlhodobého hľadiska je cieľom pilotného projektu pripraviť pôdu pre širšiu sieť, ktorá by mohla byť funkčná od roku 2021, otvorená pre všetky regióny EÚ ochotné zúčastniť sa a pokrývala by všetky politické oblasti, pre ktoré je dôležitá spätná väzba na miestnej a regionálnej úrovni.

Členovia RegHub

map
 

Alentejo, Portugalsko | Autonómna provincia Bolzano, Taliansko | Autonómny región Furlansko Júlske Benátky, Taliansko | Brandenbursko, Nemecko | Bretónsko, Francúzsko | Brodsko-posávska župa, Chorvátsko  |  Kalábria, Taliansko | Katalánsko, Španielsko | Madridské spoločenstvo, Španielsko | Autonómne spoločenstvo Valencia, Španielsko | Kréta, Grécko | Dubrovnícko-neretvianska župa, Chorvátsko | Súdržný región Východné Slovinsko, Súdržný región Východné Slovinsko, Slovinsko | Flámsko, Belgicko|  Harguita / Ialomita, Rumunsko  | región Hauts-de-France, Francúzsko | Helsinki-Uusimaa, Fínsko | Košický samosprávny kraj, Slovensko | Limburg (v spolupráci s provinciou Gelderland, provinciou Zuid-Holland, provinciou Overijssel, mestom Tilburg), Holandsko | Marche, Taliansko |  Mazovské vojvodstvo, Poľsko | Molise, Taliansko | Severné Porýnie-Vestfálsko, Nemecko | Severná a západná oblasť, Írsko | Piemont, Taliansko | Prímorsko-gorskokotarská župa, Chorvátsko | región Emilia-Romagna, Taliansko  | Šibenicko-kninská župa, Chorvátsko | Sliezsko – TITRIA (Slovensko, Česká republika, Poľsko) | Tesália, Grécko | Tolnianska župa, Maďarsko | región Umbria / Benátsko, Taliansko | Horné Rakúsko, (súčasné predsedníctvo spoločnej konferencie expertov krajín „Monitorovanie subsidiarity“), Rakúsko | Vorarlbersko [predsedá projektovej skupine konferencie Internationale Bodensee Konferenz (IBK) v spolupráci s Bádenskom-Württemberskom a Bavorskom]​​​, Rakúsko  |  Západné Pomoransko, Poľsko | rozvojový región Zasavje, Slovinsko.

Ako to funguje v praxi?

   Trojfázový prístup  

Trojfázový prístup

 1. VR pozve regionálne centrá na seminár v Bruseli s cieľom posúdiť poslednú konzultáciu, technickú implementačnú správu medziinštitucionálny vplyv siete, vymieňať si najlepšie postupy alebo diskutovať o výzvach a informovať o ďalšej politickej oblasti na konzultáciu.

 2. Pre každú z vybraných oblastí politík EÚ sekretariát siete vypracuje dotazník pre regionálne centrá s kľúčovými otázkami, na ktoré treba podľa názoru inštitúcií EÚ a VR odpovedať počas priebehu projektu//procesu. Regionálne centrá poskytnú komplexnú odpoveď na dotazník po skontaktovaní a uskutočnení rozhovorov s kľúčovými aktérmi a agentúrami zapojenými do uplatňovania tejto politiky EÚ na miestnej/regionálnej úrovni.

 3. Výsledky dotazníka zhrnie sekretariát siete v technickej implementačnej správe, ktorú poskytne komisii VR zodpovednej za príslušnú oblasť politiky, ako aj ostatným inštitúciám EÚ. Správa bude uverejnená aj na osobitnej webovej stránke VR. Sieť zorganizuje počas pilotnej fázy asi tri semináre a konzultácie za rok, aby otestovala svoje pracovné metódy a mechanizmus spätnej väzby.

Ako sa to začalo? Čo sme urobili? Čo bude nasledovať?

 1. Pod vedením podpredsedu Európskej komisie Fransa Timmermansa sa osobitná skupina pre subsidiaritu, proporcionalitu a scenár „Menej, ale efektívnejšie“ stretávala raz za mesiac od januára do júla 2018, aby vydala „odporúčania o tom, ako lepšie uplatňovať zásady subsidiarity a proporcionality“ a identifikovala „oblasti politiky, v ktorých by činnosti mohli byť opätovne delegované na krajiny EÚ alebo s konečnou platnosťou na ne prenesené“. Traja politickí činitelia z VR, Karl-Heinz Lambertz (BE/SES), Michael Schneider (DE/EĽS) a François Decoster (FR/ALDE)boli vymenovaní za členov osobitnej skupiny s cieľom „nachádzať spôsoby lepšieho zapojenia regionálnych a miestnych orgánov do tvorby a realizácie politiky EÚ“.

 2. Po vydaní správy osobitnej skupiny, VR vykonal konkrétne opatrenie podľa odporúčaní osobitnej skupiny pre subsidiaritu: vytvoril Sieť regionálnych centier (RegHub).

  „Výbor regiónov by mal zaviesť novú pilotnú sieť regionálnych centier na podporu preskúmania vykonávania politík.“

 3. V rámci VR bude RegHub doplnkovou platformou siete na monitorovanie subsidiarity. It Posilní úlohu VR a orgánov na nižšej než celoštátnej úrovni vo fáze vykonávania a hodnotenia tvorby politiky EÚ.

 4. Dňa 14. novembra 2018 sa predseda VR Karl-Heinz Lambertz stretol s predstaviteľmi zastúpení regiónov EÚ v Bruseli, aby im predstavil nový projekt, ktorým je sieť regionálnych centier (#RegHub), a prediskutoval s nimi spôsob výberu účastníckych regiónov, ktoré sa zapoja do pilotnej fázy tohto projektu (2019 – 2020). Výzva na podávanie prihlášok do pilotnej fázy bola otvorená od 19. októbra 2018 do 30. novembra 2018. Autori projektu sú hrdí na to, že dostali 53 prihlášok zahŕňajúcich viac ako 88 regiónov v EÚ, čo dokazuje, že miestne a regionálne samosprávy majú záujem prispievať k rozhodovaciemu procesu EÚ.

Harmonogram
 

Kontakt:
pán Rainer Steffens
Európsky výbor regiónov
Tel: +32 (0) 2282 23 77
RegHub@cor.europa.eu


 

Vyjadrite svoj názor

Súvisiace informácie