Ειδήσεις  
ExtentedCQWP
Τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης θα είναι λιγότερο αποτελεσματικά ‎ χωρίς τη συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών
Τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης θα είναι λιγότερο αποτελεσματικά ‎ χωρίς τη συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών
Press release02.12.2021 | Cohesion policy reform;
Η οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη, καθώς και η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, δεν θα είναι επιτυχείς παρά μόνο με την άμεση συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην προετοιμασία και την υλοποίηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ). Μια στενή εταιρική σχέση μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης, των κοινωνικών εταίρων και των ΜΚΟ έχει εξέχουσα σημασία για την εξασφάλιση της αντιστοίχισης των ΕΣΑΑ με τις εδαφικές ανάγκες και την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων με άλλες πολιτικές και ταμεία της ΕΕ. Αυτά είναι τα κύρια μηνύματα που απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) στις εθνικές κυβερνήσεις και τα όργανα της ΕΕ μέσω γνωμοδότησης που κατάρτισε ο Rob Jonkman, δημοτικός σύμβουλος Όπστερλαντ (Κάτω Χώρες). Η γνωμοδότηση εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ την 1η Δεκεμβρίου. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητεί ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και μονοαπευθυντική θυρίδα για τις άδειες υδατοκαλλιέργειας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητεί ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και μονοαπευθυντική θυρίδα για τις άδειες υδατοκαλλιέργειας
Press release02.12.2021 | Fisheries and maritime affairs;
Η γαλάζια οικονομία απασχολεί περίπου 4,5 εκατομμύρια εργαζόμενους και δημιουργεί κύκλο εργασιών 650 δισεκατομμυρίων ευρώ και ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 176 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ΕΕ. Η υδατοκαλλιέργεια και η ιχθυοκαλλιέργεια αντιπροσωπεύουν το 20% του εφοδιασμού της ΕΕ με αλιεύματα και οστρακοειδή. Πρόκειται για κλάδο που αριθμεί 15.000 επιχειρήσεις και απασχολεί 70.000 εργαζόμενους. Ως συνιστώσα της γαλάζιας οικονομίας, η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια είναι καίριας σημασίας για την τόνωση της οικονομικής ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την παροχή ευκαιριών βιώσιμης ανάπτυξης στον πληθυσμό των παράκτιων των αγροτικών περιοχών. Η γραφειοκρατία και η ανεπάρκεια επενδύσεων παραμένουν σήμερα τα κυριότερα εμπόδια για την πλήρη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη ριζικών αλλαγών για τη μείωση της ανθρώπινης δραστηριότητα στις θάλασσες και την προστασία των ωκεανών, που αποτελούν πάνω από 90% του χώρου διαβίωσης και απορροφούν περίπου 26% των ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 
Σχετικές πληροφορίες
International Cooperation