Ειδήσεις  
ExtentedCQWP
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών εγκαινιάζουν το Επιμελητήριο Εθνικών Πρεσβευτών του Συμφώνου των Δημάρχων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών εγκαινιάζουν το Επιμελητήριο Εθνικών Πρεσβευτών του Συμφώνου των Δημάρχων
Press release21.04.2021 | Climate change policy;Environment policy;EU energy policy;Energy industry;
Το Σύμφωνο των Δημάρχων εγκαινιάστηκε το 2008 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να στηρίξει τους δήμους και τις περιφέρειες στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2020. Το Σύμφωνο ενισχύει πλέον τον ρόλο του ευθυγραμμίζοντας τη δέσμευσή του για το κλίμα με τον στόχο της ΕΕ για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, σε συνδυασμό με τη σύσταση νέου Επιμελητηρίου Εθνικών Πρεσβευτών για τη στήριξη της υλοποίησης του Συμφώνου σε κάθε κράτος μέλος. Το Σύμφωνο των Δημάρχων αριθμεί περισσότερους από 10.000 υπογράφοντες που λαμβάνουν τεχνική υποστήριξη και οικονομική καθοδήγηση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σχεδίων σχετικά με την ενέργεια και το κλίμα που συμβάλλουν στη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από 1,5°C, την υψηλότερη φιλοδοξία της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα. 
Οι δήμοι και οι περιφέρειες στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής συζήτησης σχετικά με ένα ψηφιακό και βιώσιμο μέλλον
Οι δήμοι και οι περιφέρειες στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής συζήτησης σχετικά με ένα ψηφιακό και βιώσιμο μέλλον
Press release20.04.2021 | Consumer policy;Internal market;Sustainable development;Biodiversity;Circular economy;Climate change policy;Green Deal;Digital agenda;Digital policy and connectivity;
Τα μέλη της επιτροπής οικονομικής πολιτικής (ECON) της ΕτΠ υποστηρίζουν στο σχέδιο γνωμοδότησης με θέμα «Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες και η πράξη για τις ψηφιακές αγορές» τη θέσπιση πιο αυστηρού ρυθμιστικού καθεστώτος για τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες. Παρουσία εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου, τα μέλη της επιτροπής ECON εξέφρασαν επίσης την ανησυχία τους για το γεγονός ότι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών και η επίτευξή τους έως το 2030 δεν λαμβάνονται αρκετά δεόντως υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προκειμένου να ενθαρρύνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνει την πολιτική της δέσμευση στο θέμα αυτό, τα μέλη ενέκριναν το σχέδιο γνωμοδότησης με θέμα « Επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης έως το 2030 ». 
Το «Κύμα ανακαινίσεων» θα έχει καθοριστική σημασία για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη της Ευρώπης
Το «Κύμα ανακαινίσεων» θα έχει καθοριστική σημασία για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη της Ευρώπης
16.04.2021 | Climate change policy;Covenant of Mayors;Social economy;
Στη συνέντευξη αυτή, ο Enrico Rossi (IT/PES), δημοτικός σύμβουλος Σίνια (Φλωρεντία) και πρώην περιφερειάρχης Τοσκάνης (2010-2020), απάντησε σε έξι ερωτήσεις σχετικές με τη γνωμοδότηση που εκπόνησε με θέμα την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία του «Κύματος ανακαινίσεων», την οποία ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) τον περασμένο Μάρτιο. Το «Κύμα ανακαινίσεων», το οποίο δρομολογήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή , αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί ορόσημο στον χάρτη πορείας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας . Καθότι τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας και το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη, η ανακαίνισή τους είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Με τη γνωμοδότηση που εκπόνησε ο Enrico Rossi, οι πόλεις και οι περιφέρειες ζητούν την αναθεώρηση των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων, πιο ελαστικούς δημοσιονομικούς κανόνες για τη μεγιστοποίηση των επενδύσεων και των ανακαινίσεων, υποεθνικούς στόχους για την ανακαίνιση των κτιρίων και την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα έργα ανακαίνισης. Η ΕτΠ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις υπέγραψαν σχέδιο δράσης για την επιτάχυνση της ανακαίνισης και της απαλλαγής του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές. 
Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες συμπράττουν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ίδρυμα Bertelsmann για την προώθηση δράσεων σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης
Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες συμπράττουν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ίδρυμα Bertelsmann για την προώθηση δράσεων σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης
Press release30.03.2021 | Citizenship;Fundamental rights and rule of law;Future of Europe;
Τα μέλη της επιτροπής «Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις» (CIVEX) της ΕτΠ εξέτασαν με τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Antonio Tajani και Helmut Scholz, δυνητικούς τρόπους συμμετοχής του ενός εκατομμυρίου τοπικών και περιφερειακών πολιτικών σε έργα και πρωτοβουλίες που μπορούν να φέρουν την Ευρώπη εγγύτερα στους πολίτες και να συμβάλουν στην επιτυχία της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Ζήτησαν, ειδικότερα, τη συμμετοχή των μελών της ΕτΠ στο πιλοτικό έργο «Οικοδόμηση της Ευρώπης μαζί με τις τοπικές οντότητες» (BELE) που εγκαινιάστηκε από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Δράση για το κλίμα: ‎ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και ο συνασπισμός «Under2 Coalition» ‎ υπογράφουν σχέδιο δράσης
Δράση για το κλίμα: ‎ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και ο συνασπισμός «Under2 Coalition» ‎ υπογράφουν σχέδιο δράσης
Press release29.03.2021 | Climate change policy;Environment policy;
Το κοινό σχέδιο δράσης 2021-2022 που υπογράφηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και τον συνασπισμό «Under2 Coalition» θα ενισχύσει τη συνεργασία με στόχο την προώθηση της δράσης για το κλίμα σε περιφερειακό επίπεδο, θα διευρύνει περαιτέρω τη διαφάνεια και τη δημοσιοποίηση στοιχείων όσον αφορά το κλίμα και θα ενδυναμώσει την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Πρωταρχικός στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι, κατά την ανάκαμψη από τη νόσο COVID-19, θα δοθεί μεγαλύτερη ώθηση στο πρόγραμμα δράσης για το κλίμα με τη βελτίωση της περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας ενόψει της καλύτερης αντιμετώπισης μελλοντικών κρίσεων. 
Οι αγροτικές περιοχές δεν πρέπει να αφεθούν στο περιθώριο των σχεδίων ανάκαμψης
Οι αγροτικές περιοχές δεν πρέπει να αφεθούν στο περιθώριο των σχεδίων ανάκαμψης
Press release26.03.2021 | Green Deal;
Κατά την έναρξη της Εβδομάδας Αγροτικού Οράματος (Rural Vision Week), τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) εξέφρασαν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο να μην ωφεληθούν επαρκώς οι αγροτικές περιοχές από τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπούν στην ανασυγκρότηση μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και πιο ανθεκτικής Ευρώπης μετά τη νόσο COVID-19. Η ακόλουθη δήλωση, την οποία ενέκριναν τα μέλη κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής «Φυσικοί πόροι» (NAT) της ΕτΠ, υποστηρίζεται από τη διακομματική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές και έξυπνα χωριά», η οποία απορρίπτει σθεναρά οποιοδήποτε σχέδιο δεν ακολουθεί την αρχή της εταιρικής σχέσης και δεν περιλαμβάνει τις αγροτικές περιοχές στην εκπόνησή του. 
Πανευρωπαϊκός συνασπισμός προτρέπει τις εθνικές κυβερνήσεις να μεριμνήσουν για τη συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών στην προετοιμασία των σχεδίων ανάκαμψης μετά τη νόσο COVID-19 και να αποτρέψουν ένα «εμβολιαστικό χάσμα» στην Ευρώπη
Πανευρωπαϊκός συνασπισμός προτρέπει τις εθνικές κυβερνήσεις να μεριμνήσουν για τη συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών στην προετοιμασία των σχεδίων ανάκαμψης μετά τη νόσο COVID-19 και να αποτρέψουν ένα «εμβολιαστικό χάσμα» στην Ευρώπη
Press release24.03.2021 | Rural development;Multi-level governance and devolution;Subsidiarity and proportionality;Cohesion policy reform;Cross-border and territorial cooperation;EU annual budget;European Structural and Investment Funds;Financial instruments for cohesion;Multi-annual financial framework (MFF);Territorial cohesion;Urban policy;Public health;European semester / Economic Governance;Sub-national finance;
Την παραμονή της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η #CohesionAlliance (Συμμαχία για τη Συνοχή) ―μια πανευρωπαϊκή συμμαχία με 12.000 υπογράφοντες υπέρ μιας ισχυρότερης πολιτικής συνοχής μετά το 2020― καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διακυβέρνηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η Συμμαχία για τη Συνοχή καλεί επίσης τα εθνικά κοινοβούλια να επικυρώσουν την απόφαση σχετικά με τους ιδίους πόρους το συντομότερο δυνατόν, επιτρέποντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δανειστεί έως και 750 δισ. ευρώ στις κεφαλαιαγορές για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης COVID-19. Επιπλέον, η Συμμαχία προειδοποιεί τους ηγέτες της ΕΕ αναφορικά με τον κίνδυνο ανταγωνισμού για την απόκτηση εμβολίων που θα επέτεινε τις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών, των πόλεων και των χωριών της Ευρώπης. 
Οι αγροτικές περιοχές δεν πρέπει να αφεθούν στο περιθώριο των σχεδίων ανάκαμψης
Οι αγροτικές περιοχές δεν πρέπει να αφεθούν στο περιθώριο των σχεδίων ανάκαμψης
Press release23.03.2021 | Rural development;Agriculture;
Κατά την έναρξη της Εβδομάδας Αγροτικού Οράματος (Rural Vision Week), τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) εξέφρασαν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο να μην ωφεληθούν επαρκώς οι αγροτικές περιοχές από τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπούν στην ανασυγκρότηση μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και πιο ανθεκτικής Ευρώπης μετά τη νόσο COVID-19. Η ακόλουθη δήλωση, την οποία ενέκριναν τα μέλη κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής «Φυσικοί πόροι» (NAT) της ΕτΠ, υποστηρίζεται από τη διακομματική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές και έξυπνα χωριά», η οποία απορρίπτει σθεναρά οποιοδήποτε σχέδιο δεν ακολουθεί την αρχή της εταιρικής σχέσης και δεν περιλαμβάνει τις αγροτικές περιοχές στην εκπόνησή του. 
Οι δήμοι και οι περιφέρειες ζητούν ισχυρότερη ευρωπαϊκή χρηματοδοτική στήριξη για τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από το Brexit
Οι δήμοι και οι περιφέρειες ζητούν ισχυρότερη ευρωπαϊκή χρηματοδοτική στήριξη για τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από το Brexit
Press release19.03.2021 | Fisheries and maritime affairs;Citizenship;EU Treaties;Industrial policy;Internal market;Trade (incl. TTIP);Cross-border and territorial cooperation;EU annual budget;European Structural and Investment Funds;Financial instruments for cohesion;Multi-annual financial framework (MFF);Territorial cohesion;Urban policy;
Αύξηση του μεγέθους του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit από 5 δισ. ευρώ σε 6 δισ. ευρώ· προσαρμογή της στήριξης για την αλιεία στις περιφερειακές επιπτώσεις· παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις και συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των διαδικασιών του νέου μέσου. Αυτά είναι τα κύρια αιτήματα της γνωμοδότησης που εκπόνησε ο Loïg Chesnais-Girard (FR/PES), πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου της Βρετάνης, και η οποία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ). 
Οι περιφερειακοί ηγέτες ζητούν να διασφαλιστεί η ανοδική σύγκλιση των κατώτατων μισθών σε όλη την Ευρώπη και να καταπολεμηθεί η εργασιακή φτώχεια, καθώς η κρίση COVID-19 πλήττει τα εισοδήματα των εργαζομένων
Οι περιφερειακοί ηγέτες ζητούν να διασφαλιστεί η ανοδική σύγκλιση των κατώτατων μισθών σε όλη την Ευρώπη και να καταπολεμηθεί η εργασιακή φτώχεια, καθώς η κρίση COVID-19 πλήττει τα εισοδήματα των εργαζομένων
Press release19.03.2021 | Employment;Social protection;
Οι δήμοι και οι περιφέρειες φρονούν πως η καταπολέμηση της εργασιακής φτώχειας και η διασφάλιση της ανοδική σύγκλισης των κατώτατων μισθών αποτελούν προαπαιτούμενα για μια κοινωνική, δίκαιη και βιώσιμη οικονομία της αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) επιδοκίμασε συνεπώς την πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπεί στην παροχή πλαισίου για τον καθορισμό επαρκών κατώτατων μισθών , με ταυτόχρονο σεβασμό της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας και του ρόλου των κοινωνικών εταίρων. Η γνωμοδότηση της ΕτΠ , την οποία κατήρτισε ο Peter Kaiser (AT/PES), Κυβερνήτης Καρινθίας, εγκρίθηκε αυτή την εβδομάδα μετά από συζήτηση με εκπρόσωπο της πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου. 
Κύμα ανακαινίσεων: οι δήμοι και οι περιφέρειες καθ’ οδόν προς την υλοποίησή του
Κύμα ανακαινίσεων: οι δήμοι και οι περιφέρειες καθ’ οδόν προς την υλοποίησή του
Press release19.03.2021 | Green Deal;Energy efficiency;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) υιοθέτησε ομόφωνα γνωμοδότηση με θέμα το Κύμα ανακαινίσεων , το σχέδιο της ΕΕ για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της Ευρώπης. Η ανακαίνιση των κτιρίων, τα οποία ευθύνονται για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας και το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη, είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Οι δήμοι και οι περιφέρειες ζητούν την αναθεώρηση των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων, πιο ευέλικτους δημοσιονομικούς κανόνες για τη μεγιστοποίηση των επενδύσεων και των ανακαινίσεων, υποεθνικούς στόχους για την ανακαίνιση των κτιρίων και την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε έργα ανακαίνισης. 
Οι τοπικοί ηγέτες προσφέρουν τη στήριξή τους στη διαδικασία εμβολιασμού και ζητούν νέα μέτρα πριν το καλοκαίρι για την προστασία των περιφερειακών οικονομιών
Οι τοπικοί ηγέτες προσφέρουν τη στήριξή τους στη διαδικασία εμβολιασμού και ζητούν νέα μέτρα πριν το καλοκαίρι για την προστασία των περιφερειακών οικονομιών
Press release18.03.2021 | Public health;Tourism;
Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές της ΕΕ κρούουν των κώδωνα του κινδύνου για τον καταστροφικό αντίκτυπο που θα έχει το να μην ανοίξουν τα σύνορα έως το καλοκαίρι στις περιφερειακές οικονομίες. Κατά τη διάρκεια συζήτησης με την Ευρωπαία Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου , τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) ανέφεραν ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν καταβάλει προσπάθειες για την πραγματοποίηση των εμβολιασμών, αποφεύγοντας έναν εθνικό «πόλεμο των εμβολίων», αλλά η απουσία σαφούς νομικού πλαισίου της ΕΕ προκάλεσε σφάλματα που πρέπει να αποφευχθούν στο μέλλον. Τα μέλη προσφέρθηκαν να συνδράμουν στην αντιμετώπιση της δυσπιστίας της εξάλειψης της δυσπιστίας απέναντι στα εμβόλια και στην επιτάχυνση των εμβολιασμών, προσθέτοντας ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού αποτελούν βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν θα πρέπει να θεωρούνται πανάκεια. 
Κύμα ανακαινίσεων: η ΕτΠ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζουν συνεργασία για την τόνωση της ανακαίνισης των κτιρίων
Κύμα ανακαινίσεων: η ΕτΠ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζουν συνεργασία για την τόνωση της ανακαίνισης των κτιρίων
Press release18.03.2021 | Green Deal;EU energy policy;Energy efficiency;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασαν σήμερα συνεργασία για την επιτάχυνση της ανακαίνισης και της απαλλαγής του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές. Το δυναμικό δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, ενεργειακής εξοικονόμησης και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου καθιστά το «Κύμα ανακαινίσεων» των κτιρίων της ΕΕ βασική κινητήρια δύναμη για την οικοδόμηση στιβαρής και βιώσιμης ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19. Η εταιρική σχέση αποσκοπεί στην υποστήριξη των τοπικών και των περιφερειακών αρχών κατά την ανανέωση του κτιριακού τους αποθέματος. Η υγειονομική κρίση COVID-19 επέτεινε την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης εντός των κτιρίων μας και εξάλειψης της ενεργειακής φτώχειας. 
Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού εφοδιασμού με πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας είναι καθοριστική για την Πράσινη Συμφωνία και την ανθεκτικότητα των καίριων βιομηχανικών κλάδων
Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού εφοδιασμού με πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας είναι καθοριστική για την Πράσινη Συμφωνία και την ανθεκτικότητα των καίριων βιομηχανικών κλάδων
Press release17.03.2021 | Green Deal;Industrial policy;Sustainable development;Energy industry;
Το σχέδιο δράσης για τις πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη Σεπτεμβρίου 2020 αποτελεί αντικείμενο γνωμοδότησης η οποία θα συζητηθεί από τους τοπικούς και τους περιφερειακούς ηγέτες κατά τη σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) στις 18 Μαρτίου. Πολλοί καίριοι βιομηχανικοί κλάδοι, ιδίως εκείνοι που σχετίζονται με μελλοντοστρεφείς τεχνολογίες, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας, οι περισσότερες από τις οποίες εισάγονται από τρίτες χώρες. Η γνωμοδότηση που κατήρτισε η Isolde Ries (DE/PES), Α΄ Αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου του ομόσπονδου κρατιδίου του Σάαρ, υπογραμμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης της υπερβολικής εξάρτησης της ΕΕ από τρίτες χώρες με την προώθηση της κυκλικής χρήσης των πόρων, τη βελτίωση των αλυσίδων ανακύκλωσης και εφοδιασμού και την επέκταση της εξόρυξης πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γνωμοδότηση τονίζει επίσης ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές πρέπει να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της μελλοντικής προμήθειας πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας. 
Σχετικές πληροφορίες
International Cooperation