Ειδήσεις  
ExtentedCQWP
Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες έχουν καθοριστική σημασία για τη νομιμοποίηση της προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης
Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες έχουν καθοριστική σημασία για τη νομιμοποίηση της προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης
16.02.2021 | Future of Europe;EU Treaties;Multi-level governance and devolution;
Τα μέλη της επιτροπής «Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις» (CIVEX) της ΕτΠ συζήτησαν σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης του ρόλου της ΕτΠ στο σύστημα διακυβέρνησης της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, παρουσία του ευρωβουλευτή Domènec Ruiz Devesa (ES/S&D) και της Sarah Meyer, επιστημονικής συνεργάτριας στο Πανεπιστήμιο του Δούναβη-Krems. Τα δημοκρατικά θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών θεμάτων που θα εξετάσει η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές είναι οι θεματοφύλακες των δημοκρατικών θεμελίων της ΕΕ σε καθημερινή βάση και εκείνες που εφαρμόζουν περισσότερο τη συμμετοχική δημοκρατία. Από τη συζήτηση προέκυψε ότι η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης αποτελεί ευκαιρία για την ανάδειξη και την προώθηση του ρόλου της ΕτΠ ως θεσμικού εκπροσώπου των δήμων και των περιφερειών στην ενωσιακή διαδικασία λήψης αποφάσεων βάσει των ισχυουσών Συνθηκών. Υπό μια ευρύτερη προοπτική, θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο τροποποίησης της Συνθήκης ενόψει της ανάθεσης περισσότερων νομοθετικών εξουσιών στην ΕτΠ, με στόχο να ενισχυθεί η δημοκρατική διάσταση της ΕΕ. 
Πράσινη Συμφωνία: οι δήμοι και οι περιφέρειες ορίζουν τον χάρτη πορείας του 2021
Πράσινη Συμφωνία: οι δήμοι και οι περιφέρειες ορίζουν τον χάρτη πορείας του 2021
Press release15.02.2021 | Green Deal;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) κατέθεσε χάρτη πορείας της Πράσινης Συμφωνίας για το 2021. Στην 4η συνεδρίαση της ομάδας εργασίας «Πράσινη Συμφωνία και τοπική δράση», οι τοπικοί ηγέτες συμφώνησαν επί των πολιτικών στόχων και των προτεραιοτήτων για την επιτάχυνση της μετάβασης στην ανθρακική ουδετερότητα θέτοντας τους δήμους και τις περιφέρειες στην καρδιά της ανάκαμψης από τη νόσο COVID-19. Η καλλιέργεια ενεργού επικουρικότητας, η ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας και η διευκόλυνση της απευθείας πρόσβασης στα ταμεία της ΕΕ αποτελούν βασικούς στόχους. Η ανακαίνιση των κτιρίων, η ενίσχυση της οικολογικής διάστασης των αστικών περιοχών και η απαλλαγή των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές ξεχωρίζουν μεταξύ των τομέων εστίασης. Η συνεδρίαση περιελάμβανε συζητήσεις σχετικά με την πρόκληση «Έξυπνες Πόλεις» και τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης . Οι εν λόγω πρωτοβουλίες κατέχουν αμφότερες εξέχουσα θέση στην υλοποίηση του θεματολογίου της Πράσινης Συμφωνίας. 
Το πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον με ορίζοντα το 2030. Η νόσος COVID-19 καταδεικνύει την ανάγκη στενότερης σύνδεσης της υγείας και του περιβάλλοντος
Το πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον με ορίζοντα το 2030. Η νόσος COVID-19 καταδεικνύει την ανάγκη στενότερης σύνδεσης της υγείας και του περιβάλλοντος
Press release05.02.2021 | Environment policy;Green Deal;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών εκπόνησε γνωμοδότηση με θέμα το 8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον (ΠΔΠ), την κοινή περιβαλλοντική στρατηγική της ΕΕ με ορίζοντα το 2030 που υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία . Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το 2020 , οι περιβαλλοντικές προοπτικές της Ευρώπης για τις επόμενες δεκαετίες είναι αποθαρρυντικές. Η Ευρώπη πάσχει από εντατικοποίηση της γεωργίας, απώλεια βιοποικιλότητας, υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και κακή ποιότητα του αέρα. Το 95% του αστικού πληθυσμού της ΕΕ εκτίθεται καθημερινά σε συγκεντρώσεις ρύπων που υπερβαίνουν τις τιμές των κατευθυντήριων γραμμών της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για την ποιότητα του αέρα, προκαλώντας ετησίως 400 000 πρόωρους θανάτους. 
Οι δήμοι και οι περιφέρειες ζητούν τολμηρότερη στήριξη των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις δραματικές οικονομικές απώλειες
Οι δήμοι και οι περιφέρειες ζητούν τολμηρότερη στήριξη των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις δραματικές οικονομικές απώλειες
Press release04.02.2021 | Culture;Employment;Social economy;Social protection;
Οι δήμοι και οι περιφέρειες ζητούν συντονισμένη στήριξη από την ΕΕ και τα κράτη μέλη για την επανεκκίνηση των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας που βρίσκονται μεταξύ των βαρύτερα πληγέντων από την κρίση COVID-19 και τα εθνικά περιοριστικά μέτρα. Σε συζήτηση με τη Mariya Gabriel, Ευρωπαία Επίτροπο αρμόδια για την Καινοτομία, την Έρευνα, την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και τη Νεολαία, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών υπογράμμισαν την ουσιαστική συμβολή του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και στις αξίες, την ταυτότητα και την ιθαγένεια της Ευρώπης. Υποστήριξαν ότι η τέχνη και ο πολιτισμός πρέπει να κατέχουν πιο εξέχοντα ρόλο στη συζήτηση για το μέλλον της ΕΕ. 
Γέφυρα μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων και των πολιτών: ‎ Οι Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών πρέπει να έχουν αντίκτυπο στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ
Γέφυρα μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων και των πολιτών: ‎ Οι Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών πρέπει να έχουν αντίκτυπο στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ
Press release04.02.2021 | Citizenship;Fundamental rights and rule of law;
Κατά τη διάρκεια της 142ης συνόδου ολομέλειάς της ΕτΠ, οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες προσκάλεσαν για πρώτη φορά εκπροσώπους δύο Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών, παρουσία του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρμοδίου για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών Pedro Silva Pereira και της νεοεκλεγείσας Προέδρου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Christa Schweng. Με αυτήν την πρωτοβουλία, η ΕτΠ δίνει το εναρκτήριο λάκτισμα στη συζήτηση σχετικά με τη δημοκρατία ενόψει της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης και αποδεικνύει την προσήλωσή της στην υποστήριξη των ΕΠΠ που άπτονται των πολιτικών της αρμοδιοτήτων και είναι πολιτικά ενδιαφέρουσες για τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές. Οι Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών (ΕΠΠ) διευκολύνουν και υποστηρίζουν την πολιτική προτεραιότητα της ΕτΠ όσον αφορά τη μεγαλύτερη εγγύτητα της Ευρώπης προς τους πολίτες της· η ΕτΠ, ως εκπρόσωπος του επιπέδου διακυβέρνησης που βρίσκεται εγγύτερα στους πολίτες, αποτελεί βασικό εταίρο για την προώθησή τους. Η αδυναμία παροχής της δέουσας νομοθετικής συνέχειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απογοητεύει απλώς εκατομμύρια πολίτες, αλλά ενέχει επίσης κίνδυνο εκδήλωσης δυσαρέσκειας απέναντι στα ευρωπαϊκά όργανα. 
Πανδημία: η ΕτΠ υπογράφει σχέδιο δράσης με την ΠΟΥ και προειδοποιεί για τον κίνδυνο εδαφικού χάσματος ως προς τον εμβολιασμό
Πανδημία: η ΕτΠ υπογράφει σχέδιο δράσης με την ΠΟΥ και προειδοποιεί για τον κίνδυνο εδαφικού χάσματος ως προς τον εμβολιασμό
Press release04.02.2021 | Public health;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) υπέγραψαν σήμερα σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των περιφερειακών και των τοπικών συστημάτων υγείας μέσω κοινής έρευνας και χάραξης πολιτικής. Το σχέδιο δράσης, το οποίο βασίζεται σε μακροχρόνια συνεργασία που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2016, ανταποκρίνεται επίσης στην ανάγκη αντιμετώπισης ορισμένων βασικών προκλήσεων της πανδημίας με τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης στον τομέα της υγείας. Θα καταστήσει δυνατή τόσο την από κοινού αξιολόγηση της επιτόπιας αποτελεσματικότητας των πολιτικών υγείας όσο και την υπόδειξη δυνητικών διορθωτικών μέτρων για την καλύτερη ανταπόκριση των περιφερειακών και των τοπικών συστημάτων στις προκλήσεις της πανδημίας. 
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία παραμένει η πυξίδα του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ από την κρίση COVID-19
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία παραμένει η πυξίδα του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ από την κρίση COVID-19
Press release01.02.2021 | Green Deal;
Η επιτροπή ENVE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών παρουσίασε σήμερα το πρόγραμμα εργασίας της για το 2021 . Κορυφαία προτεραιότητα των τοπικών και των περιφερειακών ηγετών είναι να διασφαλιστεί ότι η ανάκαμψη από την κρίση COVID-19 θα μετατραπεί σε απτά έργα που θα επιταχύνουν τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, προάγοντας παράλληλα τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική ένταξη σε κάθε τόπο. Η κλιματική φιλοδοξία, η ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ, η βιοποικιλότητα και το 8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον συγκαταλέγονται στα θέματα που συζητήθηκαν σε συνεδρίαση κατά την οποία απηύθυνε χαιρετισμό η Florika Fink-Hooijer , η νέα γενική διευθύντρια της ΓΔ Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα μέλη αντάλλαξαν τις εμπειρίες και τα διδάγματα που άντλησαν κατά την κρίση COVID-19. Η ΕτΠ πραγματοποιεί σύνοδο ολομέλειας στις 3-5 Φεβρουαρίου 2021 . 
Χρηματοδότηση του Κύματος ανακαινίσεων: ενθάρρυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της εξοικονόμησης ενέργειας στην ΕΕ
Χρηματοδότηση του Κύματος ανακαινίσεων: ενθάρρυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της εξοικονόμησης ενέργειας στην ΕΕ
Press release27.01.2021 | Environment policy;Climate change policy;
Η ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και την τόνωση της απασχόλησης κατά την ανάκαμψη από την κρίση COVID-19. Παρότι το 75% των υφιστάμενων κτιρίων στην ΕΕ θεωρούνται ενεργειακά μη αποδοτικά, επί του παρόντος ανακαινίζεται σε ετήσια βάση μόνο το 1% των κτιρίων. Τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη και για το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Εκτιμάται ότι το Κύμα ανακαινίσεων μπορεί να δημιουργήσει 160.000 επιπλέον θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα έως το 2030. Η κρίση που προκλήθηκε στον τομέα της υγείας λόγω της νόσου COVID-19 επέτεινε την ανάγκη βελτίωσης των κτιρίων μας και εξάλειψης της ενεργειακής φτώχειας, η οποία εξακολουθεί να πλήττει περίπου 40 εκατομμύρια πολίτες στην ΕΕ. 
Η γεωργία μετά την πανδημία COVID-19: η αγροοικολογία ανταποκρίνεται στις περιβαλλοντικές προκλήσεις και στην επισιτιστική μας ασφάλεια
Η γεωργία μετά την πανδημία COVID-19: η αγροοικολογία ανταποκρίνεται στις περιβαλλοντικές προκλήσεις και στην επισιτιστική μας ασφάλεια
22.01.2021 | Environment policy;Agriculture;
Σε αυτή τη συνέντευξη, ο Guillaume Cros (FR/Πράσινοι) , εισηγητής σχεδίου γνωμοδότησης με θέμα την αγροοικολογία που έχει προγραμματιστεί να εγκριθεί στις 3 Φεβρουαρίου 2021 κατά τη σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών , απαντά σε τέσσερις ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την περιβαλλοντική και κοινωνική προσέγγιση που αφορά μια γεωργία μέσα στη φύση και όχι εναντίον της. Στο πλαίσιο της επόμενης Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), ο αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Οξιτανίας-Πυρηναίων-Μεσογείου προκρίνει, μεταξύ άλλων, ποσοτικοποιημένους και δεσμευτικούς ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς στόχους για τα κράτη μέλη, καθώς και τη διάθεση ποσοστού τουλάχιστον 30% των εθνικών κονδυλίων σε οικολογικούς μηχανισμούς. 
Η νόσος COVID-19 αποτελεί ευκαιρία για την επιτάχυνση της περιβαλλοντικής ατζέντας
Η νόσος COVID-19 αποτελεί ευκαιρία για την επιτάχυνση της περιβαλλοντικής ατζέντας
19.01.2021 | Biodiversity;Climate change policy;Water policy;Green Deal;
Σε αυτή τη συνέντευξη, ο Δημήτριος Κάρναβος (EL/EPP) απαντά σε πέντε ερωτήσεις σχετικά με το 8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον (ΠΔΠ) . Ο δήμαρχος Καλλιθέας είναι ο εισηγητής σχεδίου γνωμοδότησης όπου ζητείται να διατεθούν επαρκείς πόροι στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές για την επιτόπια υλοποίηση των περιβαλλοντικών πολιτικών. Το σχέδιο γνωμοδότησης θα τεθεί σε ψηφοφορία κατά την επόμενη σύνοδο ολομέλειας που θα πραγματοποιηθεί στις 3-5 Φεβρουαρίου, μετά τη διεξαγωγή γενικής διερευνητικής συζήτησης στη συνεδρίαση της επιτροπής ENVE την 1η Φεβρουαρίου. Μολονότι οι περιβαλλοντικές πολιτικές της ΕΕ απέφεραν σημαντικά οφέλη κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανείς προκλήσεις στους τομείς του περιβάλλοντος, του κλίματος και της αειφορίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η απώλεια βιοποικιλότητας, η κλιματική αλλαγή, η χρήση των πόρων και η ρύπανση. Το 8ο ΠΔΠ είναι καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων στη μετά-COVID-19 εποχή. 
Σχετικές πληροφορίες
International Cooperation