Μέλη  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) αποτελείται από 329 μέλη, τα οποία εκπροσωπούν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Συνέρχονται σε σύνοδο ολομέλειας πέντε με έξι φορές ετησίως στις Βρυξέλλες προκειμένου να εξετάσουν τις πολιτικές προτεραιότητες και να υιοθετήσουν γνωμοδοτήσεις σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Τα μέλη πρέπει να εκλέγονται δημοκρατικά και/ή να εκτελούν πολιτική θητεία στη χώρα τους. Κάθε εθνική κυβέρνηση προτείνει τους περιφερειακούς και τοπικούς αντιπροσώπους της (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη), τις λεγόμενες εθνικές αντιπροσωπείες, και, στη συνέχεια, ο διορισμός τους εγκρίνεται από το Συμβούλιο της ΕΕ.

Τον Απρίλιο του 2019, το Προεδρείο ενέκρινε στρατηγική για την ισορροπημένη, από πλευράς φύλου, συμμετοχή των μελών στις δραστηριότητες της ΕτΠ.

Τα μέλη της ΕτΠ ομαδοποιούνται βάσει της πολιτικής τους τοποθέτησης σε πολιτικές ομάδες - ​ - και βάσει των τομέων ενδιαφερόντων τους σε επιτροπές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την Πύλη των Μελών και να συμβουλευτείτε τον Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών της ΕτΠ και τον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕτΠ.